Međunarodna pomoć i suradnja

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (NN  178/04, 81/13 i 124/13)

 

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN  91/10) – stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju