Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: PU karlovačka

Temeljem članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine (NN) broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN broj 74/2010, 142/2011 i 53/2012), te odobrenja  Ministarstva uprave, klasa: 112-01/132-01/510, urudžbeni broj: 515-04-01-02/2-14-19 od 9. siječnja 2014. godine, Ministarstvo  unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka  raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.  


1.  Policijska postaja Duga Resa

 • upravni savjetnik - jedan izvršitelj


Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • područje društvenih znanosti
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.  

 
2. Odjel za tehniku

 • viši policijski tehničar prometne tehnike  - jedan izvršitelj  


Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij  ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
 • područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.


Pored  navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu propisane člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola, te osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, s tim da su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko  budu ocijenjeni ocjenom zadovoljava.Na vrh

U državnu službu osobe se primaju na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012,  19/2013, 33/2013 i 148/2013), članku 48. F Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN broj 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina i nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). 

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. 

Na ovoj web stranici naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način na koji će se vršiti testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i iz kojeg područja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, sadržaj i način testiranja, te će se na istoj stranici objaviti vrijeme i mjesto testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja. 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu za javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se u korisnome linku.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • diplomu
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
  • neovjerenu presliku radne knjižice za razdoblje do 30. lipnja 2013. (presliku svih stranica radne knjižice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • neovjerenu presliku ugovora o radu/rješenja ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu posla koju je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • ispravu o položenom državnom stručnom ispitu
 • neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Na vrh
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave javnog natječaja u NN, na adresu:

Policijska uprava karlovačka
Trg hrvatskih redarstvenika 6
47000 Karlovac
s naznakom "za javni natječaj".

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih ih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata.       


Prilog javnom natječaju

Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta, te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN broj 74/2010, 142/2011 i 53/2012). 


Opis poslova radnih mjesta iz javnog natječaja i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Policijska postaja Duga Resa

 • upravni savjetnik


Upravlja, organizira i kontrolira rad djelatnika na upravnim poslovima koje obavlja policijska postaja; vodi upravni postupak; odgovara za pravodoban, stručan i zakonit rad na upravnim poslovima u policijskoj postaji.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:Na vrh


2. Odjel za tehniku

 • viši policijski tehničar prometne tehnike  


Nadzire korištenje i održavanje prometnih sredstava policijske uprave, prati i nadzire registraciju i produljenje registracije vozila, vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju vozila. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Ustav Republike Hrvatske (NN broj 85/2010 - pročišćeni tekst)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/2008, 48/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011, 80/2013 i 158/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).


Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (NN broj 63/2007)


Plaća radnih mjesta

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013 i 25/2013, 96/2013 i 126/2013) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (NN broj 40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama NN, http://www.nn.hr/


Testiranje kandidata

Testiranje kandidata sastoji se od pisanog dijela u kojem odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).