Poziv na testiranje kandidatima za prijam u državnu službu

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 106 od 31. listopada 2017. godine za prijam u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 106 od 31. listopada 2017. godine za prijam u državnu službu u  Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku 

 

 

o b j a v l j u j e

                                                         

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu međimursku za slijedeća radna mjesta :                              

 

  1. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za upravne poslove: upravni referent - 2 izvršitelja,
  2. Policijska postaja Mursko Središće: upravni referent –  2 izvršitelja, 
  3. Policijska postaja Štrigova - administrativni referent za evidencije –  1 izvršitelj. 

 

koje će se održati u utorak, 5. prosinca 2017. godine , u Policijskoj upravi međimurskoj, Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec. 

 

Ispunjavaju li uvjete iz javnog natječaja, vrijeme testiranja, te  radna mjesta za koja će biti testirani kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE. 

 

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte. 

 

 

PRAVILA TESTIRANJA  

1.  Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu  dokazati  identitet,  osobe  za  koje  je  utvrđeno  da  ne  ispunjavaju  formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni  natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 

 

2.  Svaki kandidat /kinja pozvan na testiranje dužan je ponijeti pribor za pisanje.

 

3. Sukladno Uredbi, testiranje se provodi u jednoj fazi, budući da za ova radna mjesta nije propisana druga faza testiranja.Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.    

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova, PU međimurska,  www.medjimurska.policija.hr  istovremeno  s objavom javnog natječaja. 

 

4.  Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
  • ukoliko pojedini kandidat /kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

5.  Sukladno čl. 14 Uredbe na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

S obzirom da se traži veći broj izvršitelja za radna mjesta pod red. brojem 1. i 2. na razgovor će biti upućeno 12 kandidata koji su zadovoljili na testiranju. Kandidati koji dijele 12. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na razgovor.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.             

Rezultati razgovora(intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova. 

Razgovori (intervju) sa kandidatima obavit će se u četvrtak, 7. prosinca 2017. godine. O vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni putem telefona.