Ovlaštenja

Izdavanje ovlaštenja

Ministarstvo unutarnjih poslova, temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje slijedeće ovlasti:
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara
 • Ovlaštenje za revidenta zaštite od požara

Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Uvjeti za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara propisani su Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12).

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zaštite

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
 • izvod iz registra trgovačkog suda
 • popis imena i prezimena te OIB osoba koje će obavljati ispitivanja te isprave kojima se dokazuje smjer i stupanj njihovog obrazovanja
 • isprave kojima se dokazuje stalni radni odnos sa osobama koje obavljaju poslove ispitivanja
 • isprave o položenom stručnom ispitu za osobe koje obavljaju poslove ispitivanja
 • popis opreme za obavljanje provjere ispravnosti

Pravna osoba koja želi ishoditi ovlast za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara mora u stalnom radnom odnosu imati najmanje po jednog djelatnika elektrotehničke, strojarske i kemijske (ili zaštite od požara) struke, sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine; te jednog djelatnika tehničke struke sa srednjom stručnom spremom.

Stalni radni odnos dokazuje se prijavom osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Zahtjevu se prilaže prijava osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje obavljaju poslove provjere ispravnosti moraju imati položen stručni ispit propisan Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Minimalna oprema za obavljanje provjere ispravnosti propisana je člankom 10. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.


Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Uvjeti za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para propisani su Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12).

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zaštite

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb


Uz zahtjev je potrebno priložiti: 
 • izvod iz registra trgovačkog suda
 • popis imena i prezimena te OIB osoba koje će obavljati ispitivanja te isprave kojima se dokazuje smjer i stupanj njihovog obrazovanja
 • isprave kojima se dokazuje stalni radni odnos sa osobama koje obavljaju poslove ispitivanja
 • isprave o položenom stručnom ispitu za osobe koje obavljaju poslove ispitivanja
 • popis opreme za obavljanje provjere ispravnosti

Pravna osoba koja želi ishoditi ovlast za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para mora u stalnom radnom odnosu imati najmanje jednog djelatnika elektrotehničke ili strojarske struke, sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine; te jednog djelatnika tehničke struke sa srednjom stručnom spremom.

Stalni radni odnos dokazuje se prijavom osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Zahtjevu se prilaže prijava osoba koje obavljaju poslove ispitivanja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Osobe koje obavljaju poslove provjere ispravnosti moraju imati položen stručni ispit propisan Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

Minimalna oprema za obavljanje provjere ispravnosti propisana je člankom 10. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.


Rješenje za ovlašćivanje za poslove ocjenjivanja sukladnosti opreme i zaštitnih sustava namijenjenih za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama 

Obavijest o izdavanju ovlaštenja za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata

Odredbom članka 41. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), propisano je da ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara ispituje pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili stručna služba (serviser) ovlaštena od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Sukladno propisanom, zahtjeve za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata potrebno je uputiti na adresu odgovarajućeg proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

Uvjete koje moraju ispunjavati serviseri i njihovi zaposlenici, te uvjete za davanje i oduzimanje ovlaštenja propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik i mora ih javno objaviti.

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik vodi popis pravnih osoba, fizičkih osoba obrtnika i stručnih službi (servisera) kojima su dali ovlaštenje o čemu je dužan izvijestiti Ministarstvo.

Zbog mogućnosti provedbe unosa i obrade zahtjeva za izradu naljepnica na Informacijskom sustavu MUP-a, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je popis ovlaštenih servisera dostaviti Ministarstvu uz broj akta kojim je ovlastio svakog servisera za održavanje vatrogasnih aparata.


Izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara

Uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara određeni su Pravilnikom o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11)

Zahtjev za ovlaštenje predaje se pisanim putem na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zaštite

Sektor za inspekcijske poslove

Ilica 335, 10 000 Zagreb

Zahtjev treba sadržavati: 
 • ime i prezime podnositelja zahtjeva
 • OIB
 • datum i mjesto rođenja
 • zvanje i podatke o stjecanju zvanja
 • stručnu biografiju (curriculum vitae)

Uz zahtjev se prilažu dokazi o ispunjenju uvjeta za davanje ovlaštenja, propisani Pravilnikom o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara.