Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova miniranja

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova miniranja propisani su člankom 34. Zakona o eksplozivnim  tvarima. Odobrenje se može izdati samo za onu vrstu miniranja za koju stalno uposlena osoba u pravnoj osobi ili obrtu posjeduje dozvolu.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:
 • akt o upisu pravne osobe ili obrta u sudski, odnosno obrtni registar
 • dokaz da pravna osoba ili obrtnik ima zaposlenu najmanje jednu osobu koja posjeduje dozvolu za miniranje
 • dokaz o posjedovanju skladišta za skladištenje eksplozivnih tvari potrebnih za potrebe miniranja, izgrađenog sukladno propisima o skladištima donesenih na temelju Zakona o eksplozivnim tvarima, koje mora imati uporabnu dozvolu
 • podatak o odgovornoj osobi koja mora koja mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (KZ) koja se odnose na sigurnost prometa
 • da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz glave X. KZ-a za kaznena djela protiv života i tijela, glave XII. KZ-a za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, glave XIII. KZ-a za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, glave XVII. KZ-a za kaznena djela protiv imovine, glave XX. KZ-a za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i glave XXIV. KZ-a za kaznena djela protiv javnog reda
 • da nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja
 • da je zdravstveno sposobna za rukovanje eksplozivnim tvarima
 • da je stručno osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima ili osposobljena za obavljanje poslova pripreme miniranja
 • da poznaje hrvatski jezik i latinično pismo
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 350 kuna

(Upravna pristojba uplaćuje se na račun br.: HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na br. odobrenja: HR 5002 –713-OIB pravne osobe ili obrtnika).