Besplatna pravna pomoć u postupku protjerivanja i povratka stranaca

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

481

Na temelju članka 77. podstavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj: 74/13) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU PROTJERIVANJA I POVRATKA STRANACA

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći za strance koji nezakonito borave i strance na kratkotrajnom boravku u postupku protjerivanja i povratka, tarifi pruženih usluga pravne pomoći te načinu utvrđivanja dostatnih novčanih sredstava.

Pojmovi

Članak 2.

Besplatna pravna pomoć (u daljnjem tekstu: pravna pomoć) podrazumijeva pravnu pomoć koja se pruža sukladno odredbama Zakona o strancima, a financira se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, pozicije Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te fondova i projekata Europske unije.

Stranac u postupku protjerivanja i povratka (u daljnjem tekstu: stranac u postupku) je državljanin treće države koji nezakonito boravi ili je na kratkotrajnom boravku, a za kojeg je pokrenut postupak donošenja rješenja o protjerivanju i/ili rješenja o povratku, ili za kojeg je donijeto rješenje o protjerivanju i/ili rješenje o povratku koje nije pravomoćno.

Korisnik pravne pomoći (u daljnjem tekstu: korisnik) je stranac kojem je rješenjem Ministarstva odobrena besplatna pravna pomoć.

Pružatelj pravne pomoći je odvjetnik te pravnik iz udruge registrirane za obavljanje pravne pomoći koji pružaju pravnu pomoć sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Odabir pružatelja pravne pomoći

Članak 3.

Radi prijave kandidata zainteresiranih za pružanje pravne pomoći (u daljnjem tekstu: kandidati) Ministarstvo objavljuje javni poziv prema sjedištima upravnih sudova.

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici Ministarstva.

Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti pružatelja pravne pomoći na cijelom području upravnog suda za kojeg je objavljen javni poziv.

Ako se na objavljeni javni poziv ne prijavi dovoljan broj kandidata sa sjedištem na području upravnog suda za kojeg je objavljen javni poziv, prednost pri izboru imat će pružatelji pravne pomoći sa sjedištem koje je teritorijalno bliže sjedištu upravnog suda za kojeg je objavljen javni poziv.

Popis pružatelja pravne pomoći sastavlja Ministarstvo po abecednom redu prezimena i imena pružatelja pravne pomoći s podacima o adresi i brojevima telefona.

Popis iz stavka 5. ovoga članka bit će izvješen na oglasnoj ploči policijskih uprava i policijskih postaja.

Postupanje sa zahtjevom za pravnu pomoć

Članak 4.

Kad policijska uprava i policijska postaja koja vodi postupak za donošenje rješenja ili je donijela rješenje o protjerivanju i/ili rješenje o povratku zaprimi pisani ili usmeni zahtjev stranca u postupku za pravnu pomoć, omogućit će strancu izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za odlučivanje o zahtjevu.

Strancu iz stavka 1. ovoga članka pročitat će se pouka o pravnoj pomoći sadržana na Obrascu pouke o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1.), koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Stranac će Obrazac vlastoručno potpisati u znak da je pouku primio na znanje.

Potpisani Obrazac 1., bez odgađanja, dostavlja se, zajedno s prikupljenim činjenicama i dokazima, bez odgađanja Ministarstvu u sjedištu.

Obrazac pouke o pravnoj pomoći iz stavka 2. ovoga članka je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 21×29,7 cm.

Postupanje kada se utvrdi da stranac ispunjava uvjete za pravnu pomoć

Članak 5.

Policijska uprava i policijska postaja koja vodi postupak za donošenje rješenja o protjerivanju i/ili rješenja o povratku, koja tijekom postupka utvrdi da stranac ispunjava uvjete za ostvarivanje pravne pomoći iz članka 107. stavka 9. i 10. Zakona o strancima, obavijestit će stranca u postupku, najkasnije do dostave rješenja, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka postupit će se na način propisan člankom 4. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Ako stranac iz stavka 1. ovoga članka podnese zahtjev za pravnu pomoć, postupit će se na način propisan člankom 4. stavkom 1. i 3. ovoga Pravilnika.

Žurnost postupka

Članak 6.

Postupak rješavanja zahtjeva za odobrenje pravne pomoći je žuran.

Prilikom postupanja po zahtjevu uzet će se u obzir vrijeme u kojem se mora izvršiti rješenje o protjerivanju i/ili rješenje o povratku.

Ako zbog kratkoće vremena za izvršenje rješenja stranac ne bi mogao učinkovito koristiti pravo na pravnu pomoć, zastat će se s izvršenjem rješenja o protjerivanju i/ili rješenja o povratku.

Utvrđivanje imovinskog stanja

Članak 7.

Smatra se da stranac u postupku posjeduje dostatna novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti ako posjeduje novčana sredstva u iznosu prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ili stvar/i čija vrijednost prelazi navedeni iznos, odnosno ukoliko ukupni iznos novčanih sredstava i stvari koje posjeduje prelazi iznos prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.

O okolnostima iz stavka 1. ovoga članka od stranca će se zatražiti očitovanje na način da ispuni i potpiše obrazac Izjave o imovinskom stanju (Obrazac 2.) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Potpisani Obrazac iz stavka 2. ovoga članka dostavit će se, zajedno s prikupljenim činjenicama i dokazima, bez odgađanja Ministarstvu u sjedištu.

Stvari veće vrijednosti, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijevaju pokretnu imovinu stranca u postupku.

Obrazac iz stavka 2. ovoga članka je pravokutnog oblika, bijele boje, veličine 21×29,7 cm.

Utvrđivanje vjerojatnosti uspješnosti u upravnom sporu

Članak 8.

Prilikom utvrđivanja vjerojatnosti da će postupak pred upravnim sudom za stranca u postupku biti uspješan, uzet će se u obzir okolnosti iz članaka 104. i 118. Zakona o strancima, koje samostalno ili zajedno s drugim okolnostima mogu doprinijeti uspješnom okončanju upravnog spora za stranca u postupku.

Okolnosti koje ukazuju na vjerojatnost da će upravni spor biti uspješno okončan za stranca u postupku su:

– ako je stranac u postupku rođen u Republici Hrvatskoj,

– ako su članovi uže obitelji stranca u postupku hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,

– ako je stranac u postupku najmanje 10 godina neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj.

Rješenje o odobrenoj pravnoj pomoći

Članak 9.

Rješenje kojim se odobrava zahtjev za pružanje pravne pomoći dostavit će se korisniku zajedno s popisom pružatelja pravne pomoći.

U rješenju o odbijanju zahtjeva za pružanje pravne pomoći odredit će se da troškove pravne pomoći snosi stranac u postupku.

Obveze pružatelja pravne pomoći

Članak 10.

Pružatelj pravne pomoći dužan je pravnu pomoć pružati savjesno i nepristrano, u skladu s pravilima struke uzimajući u obzir najbolji interes korisnika.

Pružatelj pravne pomoći ne smije odbiti pružanje pravne pomoći, osim u slučaju postojanja razloga za uskratu pravne pomoći propisanih Zakonom o odvjetništvu.

Pružatelj pravne pomoći će, bez odgađanja, dostaviti Ministarstvu punomoć za zastupanje.

Prevođenje

Članak 11.

Policijska uprava i policijska postaja dostavit će pružateljima pravne pomoći, na njihov zahtjev, popis prevoditelja za jezik na kojem može komunicirati s korisnikom.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju prevođenje do najviše 120 minuta.

Isplata troškova pravne pomoći

Članak 12.

Odvjetniku kao pružatelju pravne pomoći Ministarstvo će isplatiti iznos troškova za pravnu pomoć u sastavljanju tužbe i za zastupanje pred upravnim sudom sukladno odredbama tarifnog broja 21. točka 1., 22. i 50. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine« broj: 91/04 i 37/05), (u daljnjem tekstu: Tarifa), uvećan za porez na dodanu vrijednost te umanjen za 50%.

Osim troškova iz stavka 1. ovoga članka, odvjetnik kao pružatelj pravne pomoći ima pravo na naknadu putnih troškova sukladno odredbama tarifnog broja 46. Tarife.

Radi isplate troškova iz stavka 1. i 2. ovoga članka odvjetnik kao pružatelj pravne pomoći dužan je Ministarstvu dostaviti račun te dokaz o putnim troškovima.

Za sve sporove između Ministarstva i pružatelja pravne pomoći nadležni su općinski sudovi prema sjedištima upravnih sudova.

Isplata troškova za pravnu pomoć u sastavljanju tužbe i za zastupanje pred upravnim sudom pravniku iz udruge registrirane za pružanje pravne pomoći odredit će se ugovorom sklopljenim između Ministarstva i udruge.

Isplata troškova prevoditelju

Članak 13.

Prevoditelju iz članka 11. ovoga Pravilnika troškovi se isplaćuju sukladno odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine«, broj 88/08).

Raskid ugovora s pružateljem pravne pomoći

Članak 14.

Ukoliko odvjetnik odnosno pravnik iz udruge registrirane za obavljanje pravne pomoći nesavjesno i nestručno obavlja pružanje pravne pomoći, Ministarstvo će o tome obavijestiti Odvjetničku komoru odnosno raskinuti ugovor sklopljen s udrugom registriranom za obavljanje pravne pomoći.

Pružatelja pravne pomoći iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će brisati s popisa iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Naknada troškova od korisnika

Članak 15.

Ukoliko se do okončanja upravnog spora znatno poboljša financijska situacija korisnika ili se utvrdi da je dao neistinite podatke o imovinskom stanju, Ministarstvo može zahtijevati od korisnika naknadu troškova pružanja pravne pomoći.

Prvi javni poziv

Članak 16.

Prvi javni poziv iz članka 3. ovoga Pravilnika Ministarstvo će raspisati najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-86752/2013.

Zagreb, 20. veljače 2014.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.