Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

Rok za dostavu prijava projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa je 31. prosinca 2019. godine

 
FOTO: Ilustracija

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

objavljuje

POZIV

za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa
na području Republike Hrvatske za 2020. godinu

 
I.

Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020.
II.

Planom nabave Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2020. godinu osigurat će se sredstva za projekte sanacije opasnih mjesta, sukladno točki 6.2., podtočka 6.2.1., Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.- 2020. Bolja cestovna infrastruktura
 
III.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe na području Republike Hrvatske, kojima je u djelokrugu rada upravljanje cestovnom infrastrukturom, bilo da se radi o državnim, županijskim, lokalnim ili nerazvrstanim cestama.
Prijava mora biti dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;
Prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;
Prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja sanacije,
Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020 može iznositi najviše 70% ukupnog proračuna projekta, odnosno najviše 700.000 kuna u slučaju da je projekt financijski veći;
Sufinancirat će se samo projekti koji se odnose na poboljšanje prometno tehničkih uvjeta na prometnici, razina prometnog elaborata, odnosno projekti kojima se izravno utječe na sigurnost cestovnog prometa, pješačke staze, prometno-tehnička rješenja u blizini škola, dječjih vrtića, igrališta i slično;
Predmet sufinanciranja neće biti usputno rješavanje komunalnih i velikih građevinskih zahvata;

  
Uz prijavu je potrebno priložiti: 

Dopis nadležne policijske uprave kojim se opisuje i potvrđuje postojanje stvarne ugroze sigurnosti cestovnog prometa uvjetovane aktualnim stanjem cestovne infrastrukture na opasnom mjestu,
Za projekte kojima je ukupna vrijednost [(70%+30%)+PDV] veća od 285.000 kuna, potrebno je utvrditi postojanje opasnog mjesta temeljem nove Metodologije za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži, koja se nalazi na web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te ispuniti, ovjeriti i poslati obrasce koji su prilog navedene Metodologije;
Sažetak projekta sanacije opasnog mjesta (najviše jedna stranica formata A4) i troškovnik ovjeren od strane ovlaštenog projektanta;
Jamstvo prijavitelja da ne postoje imovinsko-pravne prepreke za sanaciju,
Jamstvo osiguranja minimalno 30% od troškovnikom predviđenih financijskih sredstava (s PDV-om), od strane prijavitelja projekta, odnosno ukupna razlika potrebnih sredstava ukoliko je projekt veći od 1.000.000 kuna;
Jamstvo realizacije sanacije tijekom 2020. godine,
Točan iznos financijskih sredstava (s PDV-om) koji se traži od Nacionalnog programa, maksimalno 700.000 kuna s PDV-om.       

IV.

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.

V.
 
Predlagatelji trebaju dostaviti potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020.“, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

VI.
 
Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, a rok za dostavu prijava je 31. prosinca 2019. godine.

VII.
 
Broj projekata koji će biti realizirani ovisit će o raspoloživoj količini financijskih sredstava.

VIII.

Radna skupina zadužena za praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020. će u roku od 45 dana nakon zatvaranja javnog poziva donijeti odluku o raspodjeli sredstava za sanaciju opasnih mjesta, po javnom pozivu za 2020. godinu.

IX.

Popis pristiglih i odobrenih zahtjeva za sufinanciranje bit će objavljen na portalu NPSCP.HR


Stranica | Projekti | Promet i vozila