Natječaj za upis učenika/učenica u III. razred srednje Policijske škole „Josip Jović“

Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 250 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 25 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u školskoj godini 2023./2024

FOTO: MUP RH

Za upis u III. razred na Policijskoj školi „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024., mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski programi te strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.

U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a kandidati/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu po programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provest će postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred Policijske škole moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
 
 • imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2),
 • završen 1. i 2. razred s općim uspjehom najmanje dobar,
 • imati ocjenu iz vladanja uzoran,
 • ne biti stariji od 19 godina s danom početka nastave,
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe i
 • ne biti član/članica političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanju posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“, broj: 113/2012, 37/18 i 51/18).

Kandidati/kandidatkinje koji budu pozvani na zdravstveni pregled radi utvrđivana tjelesne zdravstvene sposobnosti, a nisu navršili 18 godina, moraju imati pisanu suglasnost roditelja (skrbnika) za upis u školu.

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju („Narodne novine“, broj: 20/15, 16/18 i 49/21.).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija, Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe („Narodne novine“, broj: 98/12.)

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.
 
Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:
 
 • članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19 i 84/21),
 • članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19),
 • članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02 i 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i
 • članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21).


NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:
 
 • popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa i uprave ili za oba Ministarstva. Obrazac se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova,
 • presliku svjedodžbe 1. razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena 2. razreda srednje škole iz e-Dnevnika,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice),
 • dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice) i
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis izvršiti će se temeljem ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozivani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijavu na natječaj sa naprijed navedenim dokumentima dostaviti na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“
Policijska škola „Josip Jović“
10 000 Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1
s naznakom „za natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole
 „Josip Jović“ u 2023./2024. godini“
 
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
 
Natječaj je otvoren od 2. svibnja 2023. do 1. kolovoza 2023. godine.


PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između učenika i Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave urediti će se ugovorom. Obrazovanje se provodi sukladno Strukovnom kurikulumu zanimanja policajac/policajka.
 
Nastava će započeti 4. rujna 2023. godine.

Za vrijeme školovanja učenici imaju pravo na:
 • smještaj i prehranu,
 • propisanu odoru i sportsku opremu,
 • knjige i školski pribor,
 • mjesečnu naknadu za osobne potrebe i
 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.
 
Za vrijeme školovanja učenici, kategorizirani sportaši, imaju pravo na:
 • pojačanu prehranu i
 • nastavak trenažnog procesa.

Učenici/učenice će se nakon završenog školovanja kroz 3. i 4. razred Policijske škole i stečene kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka, primiti u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije) sukladno potrebama službe, uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci, odnosno u Ministarstvo pravosuđa i uprave sukladno potrebama službe, uz obvezni vježbenički staž u trajanju od dvanaest (12) mjeseci.
 
Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu počevši od dana stupanja u državnu službu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme, odnosno pet (5) godina na radu počevši od dana stupanja u državnu službu na poslovima srednje stručne spreme u kaznenim tijelima zatvorskog sustava (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi ili centri) Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt telefone Policijske škole „Josip Jović“: 01/2426-305 i 01/2426-313.
 
Po okončanom postupku biti će sastavljene dvije rang liste kandidata i to rang lista kandidata za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i rang lista kandidata za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave pri čemu će se kandidati, koji su podnijeli prijavu na natječaje oba ministarstva, nalaziti na obje rang liste kandidata. Odabrani kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024. bit će obaviješteni putem web stranica MUP-a i Policijske škole „Josip Jović“.
 
Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti, tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima /kandidatkinjama za upis u III. razred za stjecanje kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024.

Postani policajac!

Zapratite i društvene mreže Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“:

Facebook
Instagram
TikTok

 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje