Poziv na testiranje

Na testiranje se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova

FOTO: ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljenog dana 13. prosinca 2023. godine u Narodnim novinama broj 148/23, a dana 14. prosinca 2023. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave, objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova,  za sljedeća radna mjesta:
 
1. Ravnateljstvo policije
Zapovjedništvo za intervencije
Antiteroristička jedinica Lučko
Zrakoplovna jedinica
 • pilot helikoptera III. kategorije - 1 izvršitelj
 
2. Ravnateljstvo policije
Zapovjedništvo za intervencije
Antiteroristička jedinica Lučko
Zrakoplovna jedinica
 • inženjer tehničke pripreme leta - 1 izvršitelj
 
3. Ravnateljstvo policije
Zapovjedništvo za intervencije
Antiteroristička jedinica Lučko
Zrakoplovna jedinica
 • zrakoplovni tehničar - letač II. kategorije - 2 izvršitelja
 
4. Ravnateljstvo policije
Zapovjedništvo za intervencije
Antiteroristička jedinica Lučko
Zrakoplovna jedinica
 • zrakoplovni tehničar IV. kategorije - 1 izvršitelj
 
5. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba bioloških i kontaktnih vještačenja
 • vještak za biološka vještačenja - 1 izvršitelj
 
6. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba bioloških i kontaktnih vještačenja
 • stručni tehničar - laborant - 3 izvršitelja
 
7. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba daktiloskopije i identifikacije
 • kriminalistički tehničar za daktiloskopiju i identifikaciju - 1 izvršitelj
 
8. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba kemijsko - fizikalnih i toksikoloških vještačenja
 • vještak za rukopise i dokumente - 2 izvršitelja
 

Testiranje će se održati 19. siječnja 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb:

 
 • za radna mjesta u Zrakoplovnoj jedinici policije (pod rednim brojevima 1 - 4) s početkom u 9,00 sati,
 
 • za radna mjesta u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja (pod rednim brojevima 5 - 8) s početkom u 10,30 sati.
 

Saznajte ispunjavate li uvjete iz natječaja i jeste li pozvani na testiranje!


Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
 
Kandidati su dužni na testiranje ponijeti plavu kemijsku olovku.
 
PRAVILA TESTIRANJA :
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
 
5.Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 

Pisane vijesti