Osobna iskaznica (eOI)

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske i u tom slučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta. 

Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Obvezna je i za osobe koje su navršile 16 godina života kojima je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te su sklopile brak, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi ili policijskoj postaji koja ima upravne poslove.
 

Elektronički nosači podataka

Osobna iskaznica sadrži dva elektronička nosača podataka.

Na jedan elektronički nosač podataka (čip) pohranjuju se prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima.

Na drugi elektronički nosač podataka se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata, i to:

 • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
 • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška kvalificiranom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis, sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis 

Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu u sustav e-Građani na internetskoj stranici https://nias.gov.hr/authentication/Step1 i druge e-usluge. Uz potpisni certifikat, elektronička osobna iskaznica služi za obavljanje aktivnosti vezanih uz ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom, kao valjanom zamjenom za vlastoručni potpis. 

Putem odgovarajućeg mrežnog mjesta za upravljanje elektroničkom osobnom iskaznicom osoba kojoj je na osobnoj iskaznici izdan identifikacijski certifikat ostvaruje pravo na aktivaciju odgovarajućeg programskog rješenja na pokretnim uređajima, a odgovarajuće programsko rješenje je sredstvo putem kojeg osoba upravlja svojim osobnim podacima i potvrđuje svoj elektronički identitet.

Osoba koja je aktivirala programsko rješenje za pokretne uređaje i ima izdan potpisni certifikat na osobnoj iskaznici ostvaruje pravo na udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat.

Pogledajte video upute uporabe i aktivacije elektroničke osobne iskaznice s pokretnih uređaja OVDJE

Ogledne primjerke ugovora o uslugama certificiranja za punoljetne osobe možete pogledati OVDJE, a za maloljetne možete pogledati OVDJE
 

Vrste i rok važenja eOI

Osobna iskaznica ima elektronički nosač podataka (čip) na koji se, ovisno o dobi nositelja pohranjuju digitalni certifikati:

 • eOI izdana osobama do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
 • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 70 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
 • osobe s navršenih 70 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata. 


Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je 5 godina.

Iznimno, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 70 ili više ima roka važenja od 40 godina.

Osoba s navršenih 70 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (5 godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta, niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Ako će osoba s navršenih 70 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. 

Osobi kojoj je privremeno fizički nemoguće uzeti otisak papilarnih linija bilo kojeg prsta osobna iskaznica izdaje se s rokom važenja od 12 mjeseci.
 

Podnositelj zahtjeva za izdavanje eOI

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno.

Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Iznimno, osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi osobno.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo unutarnjih poslova će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

Ako se naknadno utvrdi da je osobnu iskaznicu djetetu ishodio roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, a osobnu iskaznicu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo će rješenjem poništiti osobnu iskaznicu.

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja osobnu iskaznicu preuzima zakonski zastupnik.Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

 • priložiti dokaz o uplati novčanog iznosa za izdavanje osobne iskaznice ovisno o odabranom postupku izdavanja
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom koja služi kao dokaz identiteta), a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom 
 • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
 • potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja 


Prilikom zamjene osobne iskaznice potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, a nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list. 

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

IZNIMNO:
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ako je u evidenciji osobnih iskaznica ili evidenciji putnih isprava pohranjena fotografija koja je ranije korištena za izradu osobne iskaznice ili putovnice, pod uvjetom da od dana kada je fotografija prvi put korištena nije proteklo više od pet godina te da izgled osobe nije bitno promijenjen.
 • Hrvatskom državljaninu koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, u osobnu iskaznicu upisuje se podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prema podacima o prebivalištu ispisanim u javnoj ispravi koje mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak.
 

Ugovor o pružanju usluga certificiranja

Za izdavanje osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata, podnositelj zahtjeva s davateljem usluga certificiranja potpisuje Ugovor o pružanju usluga certificiranja. Popunjeni obrazac ugovora će podnositelju zahtjeva biti dan na uvid nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, a on će svojim potpisom na ugovoru stupiti u ugovorni odnos s pružateljem usluga certificiranja.

Prilikom preuzimanja eOI osoba preuzima i sigurnosnu omotnicu s inicijalnom zaporkom i PIN-om.

Za cjelovito i uspješno korištenje elektroničkog dijela eOI, osoba iskaznicu treba aktivirati. Postupak aktivacije provodi se na Portalu e-OI  (www.eid.hr) i sastoji se od tri osnovna koraka:

 • prva prijava na Portalu eOI i promjena inicijalne zaporke
 • preuzimanje besplatnog softverskog paketa i uputa za aktivaciju elektroničkog dijela eOI
 • aktivacija elektroničkog dijela eOI i promjena inicijalnog PIN-a

Zaporka za pristup Portalu eOI i PIN-ovi za korištenje elektroničke osobne iskaznice izričita su odgovornost vlasnika iskaznice, te ih je dužan čuvati od gubitka ili odavanja drugima.

Nakon provedene aktivacije eOI je spremna za korištenje. 
 

Rokovi u kojima se izdaje eOI i cijena eOI


Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva: 

 • cijena eOI koje sadrže jedan ili dva certifikata je 13,27 EUR 

 • cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina koje ne sadrže certifikate je 9,29 EUR 

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 25,88 EUR

Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 66,36 EUR 

Troškovi izdavanja prve osobne iskaznice za osobe mlađe od 18 godina, ako imaju prebivalište u Hrvatskoj i ako se ta osobna iskaznica izdaje u redovnom postupku (rok izdavanja 30 dana od podnošenja zahtjeva) podmirit će se iz Državnog proračuna, to jest za izdavanje tih osobnih iskaznica podnositelji ne moraju uplatiti iznos za troškove izdavanja.

Novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku uplaćuje se na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica). 

Preuzimanje izdane osobne iskaznice:

Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (u redovnom postupku protekom 120 dana, u ubrzanom postupku protekom 100 dana, a u žurnom postupku protekom 93 dana od dana podnošenja zahtjeva). Ukoliko osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal u roku od 90 dana od dana proteka rokova u kojima je policijska uprava, odnosno policijska postaja bila dužna izdati osobnu iskaznicu, osobna iskaznica i podaci za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal bit će poništeni te će osoba nakon toga morati ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. 

Pogledajte video upute uporabe i aktivacije elektroničke osobne iskaznice I. generacije OVDJE

Pogledajte video upute uporabe i aktivacije elektroničke osobne iskaznice II. generacije OVDJE

Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako:

 • su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe
 • joj je istekao rok važenja
 • je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualnoj ili strojno čitljivoj zoni, ako je otežano ili onemogućeno strojno čitanje biometrijskih podataka s visoko sigurnog elektroničkog nosača podataka, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili iz bilo kojega drugog razloga ne služi svrsi.


Ako su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od 2 dana od dana nastanka promjene.

Nastupanjem navedenih okolnosti osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti. 

Kako bi osoba kontinuirano posjedovala važeću osobnu iskaznicu, zahtjev za njeno izdavanje može podnijeti i prije isteka roka važenja osobne iskaznice koju posjeduje. To znači  da zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti najmanje 30 dana prije isteka važenja osobne iskaznice koju posjeduje ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u redovnom postupku. Ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u ubrzanom postupku, zahtjev može podnijeti najmanje 10 dana prije isteka osobne iskaznice, a ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u žurnom postupku, zahtjev može podnijeti najmanje 3 radna dana prije isteka važenja osobne iskaznice. Ovo je naročito važno za osobe koje ne posjeduju niti jednu drugu javnu ispravu s fotografijom s kojom bi mogle potvrditi svoj identitet kao što je primjerice putovnica. 

Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je:

 • osoba umrla (punoljetni član kućanstva umrle osobe dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe)
 • osobi prestalo hrvatsko državljanstvo (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj (osoba mora u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o odjavi prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala). 
 • ako je osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj promijenila državu u kojoj prebiva ili boravi izvan Republike Hrvatske.