Primjeri ispravno i neispravno snimljenih fotografija

Veličina fotografije koja se prenosi u putne isprave kao slika ili koja se lijepi u putne isprave - za putovnicu, te putni list - propisane su podzakonskim aktima (Pravilnicima) koje su donijeli ministar unutarnjih poslova i ministar vanjskih poslova i europskih integracija, dok je veličina fotografije za putne isprave koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima propisana tim ugovorima. Pravilnicima donijetim od navedenih ministara propisane su sljedeće veličine fotografija:

  • za putovnicu, diplomatsku i službenu putovnicu 35 x 45 mm
  • za putni list 30 x 35 mm

Od osobitog je značenja da fotografija vjerno prikazuje fotografiranu osobu. Fotografija mora prikazivati osobu s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešir, kapa, marama i dr.).

Iznimno, ako osoba radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu, može priložiti fotografiju na kojoj je fotografirana s pokrivalom, uz uvjet da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Fotografija bi trebala biti izrađena od za to stručnih osoba (fotografa), kako bi se postigla kvaliteta fotografije i sve naprijed navedene veličine te drugi zahtjevi. S obzirom na iznijeto, a da bi fotografija bila zadovoljavajuća, podzakonskim aktima je određeno da fotografija ne može biti izrađena na raznim aparatima za samofotografiranje (automatima), niti smije biti retuširana.

 

Kvaliteta fotografije osobito je važna kod izrade elektronskih isprava.

Šablona biometrijske fotografije 30x35mm

Šablona biometrijske fotografije 35x45mm