Kako se žaliti na rad službenika?

Što se smatra pritužbom

Sukladno članku 5. Zakona o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 66/2019. ) fizička ili pravna osoba koja smatra da su djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena njezina prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu.
 
 
Pritužba mora biti razumljiva i mora sadržavati:
  • ime, prezime i adresu podnositelja
  • mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe
  • potpis podnositelja.

 

Pritužba na rad policijskog službenika

Pritužba se može podnijeti nadležnoj policijskoj upravi ukoliko se radi o policijskom službeniku policijske uprave ili ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu ukoliko se radi o policijskom službeniku Ministarstva u sjedištu.
 
Pritužba se može podnijeti i Službi za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara br. 33, koja će pritužbu na rad policijskog službenika dostaviti nadležnoj policijskoj upravi ili drugoj ustrojstvenoj jedinci Ministarstva u sjedištu koja će obaviti potrebne provjere te o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe, obavijestiti podnositelja pritužbe.
 
Ukoliko podnositelj pritužbe nije zadovoljan sadržajem odgovora policijske uprave ili odgovorom druge ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu može podnijeti prigovor Službi za unutarnju kontrolu koja će izvršiti uvid u spis te po potrebi obaviti dodatne provjere, a o svemu poduzetom i utvrđenom obavijestiti podnositelja u roku od 30 dana. Rok za podnošenje prigovora navedenoj Službi ograničen je na 15 dana od dana primitka odgovora od nadležne policijske uprave ili druge ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu.
 
Podnositelj pritužbe, u roku od 15 dana od primitka odgovora, ima pravo podnijeti prigovor i na odgovor Službe za unutarnju kontrolu, u kojem slučaju će navedena Služba zaprimljeni prigovor, zajedno sa spisom predmeta, dostaviti na daljnje rješavanje nadležnom Povjerenstvu za rad po pritužbama.
 

Način podnošenja pritužbi

Pisane pritužbe moguće je dostaviti:
  1. pisanim putem na adresu nadležne policijske uprave, putem telefaksa ili putem elektroničke pošte
  2. pisanim putem na adresu: Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica br. 335, putem telefaksa na broj: 01/3788-318 ili putem elektroničke pošte na adresu policija@mup.hr
  3. Služba za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara br. 33, putem telefaksa na broj: 01/6122-603 ili putem elektroničke pošte na adresu unutarnja@mup.hr.
Pritužbe se mogu predati i osobno, od 8 do 16 sati, u pisarnici nadležne policijske uprave odnosno nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu (na adrese u Zagrebu, Ilica br. 335 i Ulica grada Vukovara br. 33).
 
U slučajevima kada građanin smatra da su postupanjem odnosno ne postupanjem policijskog službenika povrijeđena njegova prava ili da je došlo do povrede zakona, od 0 do 24 sata može nazvati na telefon 192 (Operativno-komunikacijski centar policijske uprave na čije se području događaj dogodio ili na besplatni telefon za pritužbe Ministarstva unutarnjih poslova 0800-0192), gdje će dobiti konkretne upute za daljnje postupanje.
 
Napomena: Pritužba koja ima skeniran potpis podnositelja smatrat će se potpunom u smislu članka 5. Zakona o policiji, dok će se u protivnom tretirati sukladno odredbama zakona o sustavu državne uprave.
 

Postupanje po nepotpunim pritužbama, po pritužbama na druge zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova i po pritužbama koje se ne odnose na primjenu policijskih ovlasti

Pritužbe koje su podnesene nakon propisanog roka i ne sadrže potrebne podatke iz članka 5. Zakona o policiji, kao i pritužbe koje se odnose na ostale zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova ili se ne odnose na primjenu policijskih ovlasti, neće se rješavati sukladno odredbama Zakona o policiji, nego će se na njih primjenjivati odredbe zakona kojim se propisuje sustav državne uprave.
 

U tom slučaju prigovor na odgovor nadležne policijske uprave i ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova neće razmatrati nadležno Povjerenstvo za rad po pritužbama, već će prigovor razmatrati Služba za unutarnju kontrolu čiji se odgovor neće dalje razmatrati.