UPUTE O PROCEDURI

1. korak - Uplata u pošti/FINA-i/banci, internet bankarstvom

  • uplatiti novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom (i godinama života podnositelja zahtjeva), ubrzanom ili žurnom postupku, na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160, uz naznaku - za osobnu iskaznicu, po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica).
     

NAPOMENA: Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Obvezna je i za osobe koje su navršile 16 godina života kojima je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te su sklopile brak, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

2. korak - Podnošenje zahtjeva u policijskoj upravi/policijskoj postaji 

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno u policijskoj upravi ili policijskoj postaji koja obavlja i upravne poslove.

Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Iznimno, osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi osobno.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo unutarnjih poslova će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

Ako se naknadno utvrdi da je osobnu iskaznicu djetetu ishodio roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, a osobnu iskaznicu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo će rješenjem poništiti osobnu iskaznicu.

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja osobnu iskaznicu preuzima zakonski zastupnik.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.           

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

  • priložiti dokaz o uplati novčanog iznosa za izdavanje osobne iskaznice ovisno o odabranom postupku izdavanja
  • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom, koja služi kao dokaz identiteta), a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom. 
  • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
  • potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja 


Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se na obrascu 2, kojeg službena osoba popunjava ispisivanjem iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice vlastoručnim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka. Za izdavanje osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata, podnositelj zahtjeva dužan je s davateljem usluge certificiranja sklopiti ugovor o pružanju usluge certificiranja.

Prilikom zamjene osobne iskaznice kojoj je istekao rok važenja potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, a nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ako je u evidenciji osobnih iskaznica ili evidenciji putnih isprava pohranjena fotografija koja je ranije korištena za izradu osobne iskaznice ili putovnice, pod uvjetom da od dana kada je fotografija prvi put korištena nije proteklo više od pet godina te da izgled osobe nije bitno promijenjen.
 

3. korak - Preuzimanje izrađene osobne iskaznice

  •  Osoba preuzima izrađenu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portal elektroničke osobne iskaznice, u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnijela zahtjev za njezino izdavanje.

Iznimno, ako je zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u žurnom postupku, preuzimanje osobne iskaznice se zbog razloga žurnosti može obaviti i u policijskoj upravi u čijem sastavu je policijska postaja u kojoj je osoba podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

NAPOMENA: Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (odnosno nakon proteka roka od 120 dana, odnosno 100 dana, odnosno 93 dana, što ovisi o tome u kojem je postupku zahtjev predan).

Kod prvog izdavanja osobne iskaznice koja sadrži certifikate osoba je dužna registrirati se na Portal elektroničke osobne iskaznice korištenjem podataka za registraciju koje dobiva kod preuzimanja izdane osobne iskaznice te se informirati o načinu korištenja osobne iskaznice

Osoba sama aktivira elektronički dio osobne iskaznice korištenjem podataka za aktivaciju koje dobiva kod preuzimanja izdane osobne iskaznice.