Upute o proceduri: utvrđivanje hrvatskog državljanstva

 

1. korak – nadležna policijska uprava / policijska postaja ili nadležna diplomatska misija / konzularni ured RH

 
 • Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog, odnosno stalnog boravka. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu
 • Uz zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i popunjeni upitnik (dostupan na web stranici) prilaže se:
  • životopis
  • izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih
  • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti razvidno kad je i po kojoj osnovi podnositelj zahtjeva stekao strano državljanstvo, po mogućnosti priložiti i ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o stjecanju stranog državljanstva)
  • ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave
  • ovjerene preslike domovnica ili potvrda matičnih ureda o upisu roditelja ili jednog od roditelja podnositelja zahtjeva u knjige hrvatskih državljana (ako su oba roditelji hrvatski državljani, priložiti njihove domovnice ili potvrde matičnog ureda radi brže obrade zahtjeva)
  • potvrda matičnog ureda da podnositelj zahtjeva nije upisan u knjige državljana prema mjestu upisa roditelja, prema mjestu prebivališta roditelja u vrijeme njegovog rođenja ili da su knjige uništene/nestale
  • izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje podnositelja zahtjeva ako se istima raspolaže, može i starijeg datuma izdavanja
  • za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske u inozemstvo (izvan područja bivše FNRJ/SFRJ) dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojna knjižica, radna knjižica itd.)

Ukoliko je zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva predan u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se konzularna pristojba izravno u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu gdje se zahtjev predaje, sukladno Tarifnom broju 54. stavku 1. točki 2.  Uredbe o tarifi upravnih pristojbi. 

 • policijska uprava / policijska postaja, odnosno diplomatska misija / konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu, gdje je podnesen zahtjev, može naknadno pozivati stranku radi pojašnjenja zahtjeva, otklanjanja formalnih nedostataka ili dopune zahtjeva za utvrđivanje državljanstva.

 

2. korak – nadležna policijska uprava / policijska postaja ili nadležna diplomatska misija / konzularni ured RH

Policijska uprava/policijska postaja, ako je zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, izvijestit će stranku o izvršenom upisu u knjigu državljana (matični ured, redni broj upisa), ukoliko stranka udovoljava*1 uvjetima. Ako stranka ne udovoljava uvjetima za naknadni upis u  knjigu državljana, pozvat će stranku u svrhu uručenja rješenja o odbitku zahtjeva.
 

Ukoliko je zahtjev za utvrđivanje predan u inozemstvu, nadležna diplomatska misija / konzularni ured Republike Hrvatske izvijestit će stranku o izvršenom upisu u knjigu državljana (matični ured, redni broj upisa), ukoliko stranka udovoljava*1 uvjetima. Ako stranka ne udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, pozvat će stranku u svrhu uručenja rješenja o odbitku zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

 

*1 NAPOMENA: Ukoliko se u postupku utvrdi da stranka udovoljava uvjetima za naknadni upis u knjigu državljana, stranka se smatra hrvatskim državljaninom od rođenja, a ne od dana upisa.

Za  osobe koji su državljani neke od država nastalih od bivših republika SFRJ, odlučujuća je činjenica da li su po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine stekli neko drugo republičko državljanstvo u okviru bivše SFRJ. U tom slučaju ne udovoljavaju uvjetima za utvrđivanje hrvatskog državljanstva i naknadni upis u knjigu hrvatskih državljana. Iznimno, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 102/19), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, hrvatskim državljaninom smatra se i osoba rođena u razdoblju od 8. siječnja 1977. do 8. listopada 1991., kojoj su u trenutku rođenja oba roditelja imala hrvatsko državljanstvo, ali joj je u evidenciji o državljanstvu upisano drugo državljanstvo, ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnese zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Postupak utvrđivanja hrvatskog državljanstva provodi se temeljem članka 30. stavka 1. i članka 30.a stavka 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Člancima 4. i 5. Zakona propisani su uvjeti stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom za novorođenu djecu i osobe rođene nakon stupanja na snagu navedenog Zakona tj. nakon 08.10.1991. godine. Punoljetne osobe, koje još nisu navršile 21. godinu, podnose zamolbu/prijavu za izravan upis u maticu rođenih (ako nisu rođene u Republici Hrvatskoj) i knjigu državljana Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu ukoliko prebivaju u inozemstvu.
           
Osobe starije od 21. godine zahtjeve za upis u knjigu državljana Republike Hrvatske po odredbama članaka 4. i 5. podnose na obrascu upitnika za utvrđivanje hrvatskog državljanstva. Za osobe koje temelje zahtjev na odredbi članka 5. stavka 2. Zakona (dakle osobe starije od 21. godine, rođene u inozemstvu nakon stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu tj. nakon 08.10.1991. godine kojima je jedan roditelj bio hrvatski državljanin u trenutku njihovog rođenja), svojem zahtjevu obavezno, uz drugu potrebnu dokumentaciju, prilažu i uvjerenje nadležnog inozemnog tijela o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci. Odredba članka 5. stavka 2. Zakona privremenog je karaktera jer se zahtjevi mogu podnijeti u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 102/19).

Zahtjev za upis u knjigu državljana Republike Hrvatske po odredbi članka 5. stavka 2. podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog odnosno stalnog boravka. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev podnosi osobno putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.