Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (NN 85/16).”“Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (NN 85/16)
Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (NN  141/11)
Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom te putne isprave za azilanta (NN  131/08),
Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN  135/15)
Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite (NN  140/15)
Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila (NN  47/16)
Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite (NN 135/15)