Privatna zaštita i detektivski poslovi

Odobrenje za djelatnost privatne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova, na temelju članaka 12. Zakona o privatnoj zaštiti (NN 16/20), izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite (tjelesne i tehničke) za pravne osobe, obrtnike i unutarnje službe zaštite. 

Za taj postupak stranka zahtjevu treba priložiti:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • akt o imenovanju odgovorne osobe za djelatnost privatne zaštite u pravnoj osobi odnosno zajedničkom obrtu, koja ispunjava uvjete propisane člankom 15. stavkom 1. Zakona o privatnoj zaštiti
 •  akt o razvrstavanju radnih mjesta poslova privatne zaštite s opisom navedenih poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto
 • opći akt o zaštitnom znaku
 • opći akt o radnoj odori (samo za poslove tjelesne zaštite)
   

Opći akti iz članka 12. stavka 1. točaka 2., 4., 5. i 6. Zakona obvezno se donose na memorandumskom predlošku pravne osobe i obrtnika te sadrže tiskano ime i prezime te potpis čelnika pravne osobe odnosno vlasnika obrta. Opći akt o zaštitnom znaku mora sadržavati izgled zaštitnog znaka (logotip) opisan tekstualno i prikazan grafički u boji te prijedlog gdje će se koristiti (odore, vozila i dr.).

Odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno vlasnik obrta dužni su osobno pristupiti u nadležnu Službu za inspekcijske poslove/Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta ili u Inspekciju za privatnu zaštitu i detektivske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Ilica 335 i ispuniti "Upitnik za sigurnosnu provjeru I. stupnja" koji služi u svrhu utvrđivanja ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za odgovornu osobu u pravnoj osobi, unutarnjoj službi zaštite i obrtu prema članku 15. stavku 1. točki 8. Zakona o privatnoj zaštiti.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi i unutarnjoj službi zaštite te vlasnik obrta ili odgovorna osoba u zajedničkom obrtu moraju ispunjavati uvjete iz članka 15. stavka 1. Zakona, a uz zahtjev trebaju priložiti:

 • presliku dokaza o završenom srednjoškolskom obrazovanju u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine (Razina 4.1 HKO-a) ili imati završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina (Razina 4.2 HKO-a)
 • dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti (ne stariji od šest mjeseci)
 

Uvjeti koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

Nakon ispunjenja uvjeta za odgovornu osobu, nadležna Služba za inspekcijske poslove/Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova utvrđuje uvjete prema Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN  29/05 i 86/08), a koji mora biti uređen sukladno odredbama navedenog Pravilnika.
 

Dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite 

Poslove privatne zaštite mogu obavljati fizičke osobe koje su dobile dopuštenje Ministarstva za obavljanje tih poslova kao zaposlenici pravnih osoba i obrta koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite.

Zahtjev se podnosi u Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Za postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite potrebno je  priložiti:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje kvalifikaciju stečenu završetkom osnovnog obrazovanja (razina 1 HKO-a) za čuvara, završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine (Razina 4.1 HKO-a) ili ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri ili više godina (Razina 4.2 HKO-a) za zaštitara i zaštitara specijalistu, ima najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje u trogodišnjem trajanju (Razina 4.1 HKO-a) u obrazovnom sektoru rudarstva, geologije i kemijskog inženjerstva, grafičke tehnologije, strojarstva, brodogradnje i metalurgije, elektrotehnike i računalastva, graditeljstva i geodezije, prometa i logistike ili završeno obrazovanje u području tehničkih znanosti za zaštitara tehničara, ima najmanje kvalifikaciju stručnog pristupnika (Razina 5 HKO-a) ili sveučilišnog/stručnog prvostupnika (Razina 6 HKO-a) za zaštitara IPU-a (izrađivač prosudbe ugroženosti)
 • dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti (čuvari, zaštitari tehničari i zaštitari IPU-i) ili posebnoj zdravstvenoj sposobnosti (zaštitari i zaštitari specijalisti) što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili ordinacije medicine rada/medicine rada i sporta u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda
 • uvjerenje ovlaštene Ustanove o završenoj izobrazbi za obavljanje poslova privatne zaštite ili dokaz o uvjetima iz članka 32. Zakona o privatnoj zaštiti
 • svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za čuvara/zaštitara/zaštitara specijalistu/zaštitara tehničara/zaštitara IPU 
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta za držanje i nošenje oružja sukladno propisima o oružju (za zaštitare i zaštitare specijaliste)
 

Iskaznice za čuvara/zaštitara/zaštitara specijalista/zaštitara tehničara/zaštitara IPU za obavljanje poslova privatne zaštite 

Zahtjev za izdavanje iskaznica podnosi se u nadležnoj Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjev za izdavanje iskaznica podnosi se na obrascu Z-2.
 

Provedba inspekcijskog nadzora i sankcije 

Sukladno članku 89. Zakona o privatnoj zaštiti, inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o privatnoj zaštiti i propisa donesenih na temelju tog Zakona provodi Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno ovlaštene službene osobe Ministarstva (inspektori Službi za inspekcijske poslove/Odjela inspekcije u sklopu Područnih ureda civilne zaštite te nadzornici Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu.

Člancima 94. do 97. Zakona o privatnoj zaštiti propisane su prekršajne sankcije za pravne i fizičke osobe koje poslove odnosno djelatnost privatne zaštite ne obavljaju u skladu s odredbama Zakona.

Sve pravne ili fizičke osobe koje imaju saznanja o nezakonitom obavljanju poslova privatne zaštite ili obavljanju djelatnosti privatne zaštite od strane pravnih osoba i obrta koji nemaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje navedenih poslova, prijavu o navedenom mogu poslati na nadležno postupanje Inspekciji za privatnu zaštitu i detektivske poslove, elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.
 

Zaštita novčarskih institucija

Dana 30. svibnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15) koji je zamijenio dosadašnji Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN 170/03, 150/05). Dana 08. svibnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN 46/21).

Predmetni je Zakon svojevrsna nadogradnja i osuvremenjivanje problematike zaštite novčarskih institucija, odnosno podizanja razine kvalitete sigurnosti u poslovnicama u kojima se posluje s gotovim novcem i vrijednostima.

Temeljni naglasak i dalje je na zaštiti prvenstveno osoba koje obavljaju poslove s gotovim novcem i vrijednostima, sigurnosnog osoblja te osoba koje kao stranke obavljaju svoje dnevne novčarske transakcije u navedenim institucijama.

Zakonom su utvrđene kategorije objekata koje posluju gotovim novcem i vrijednostima u kojima je prisutan velik broj razbojništava (poslovnice za otkup plemenitih kovina, zlatarnice i poslovnice koje obavljaju uplatno – isplatne transakcije pri čemu se kumulira velika količina gotovog novca), a koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim propisom.

Obzirom na znakovit tehnološki napredak u razvoju brojnih sustava tehničke zaštite, Zakon omogućava primjenu raznih sustava tehničke zaštite („interlocking“ vrata, kase i sefovi s vremenskim odmakom otvaranja, sustavi „dimne novčanice“, sustavi „cijevne pošte“, protuprepadni sustavi putem alarma zadnje novčanice, kontrola pristupa i dr.).

Isto tako, na odgovarajući način propisan je način zaštite pri distribuciji ostalih vrijednosti koje nisu novac (plemenite kovine, vrijedni predmeti i dr.), te način distribucije pri prekograničnom transportu.

Konačno, novim propisom detaljno se i pojedinačno regulira osnovna, ne više samo minimalna zaštita u objektima novčarskih institucija, uvode novi obveznici primjene mjera zaštite te daje mogućnost primjeni novih tehnologija zaštite, a time i povećava razina sigurnosti u navedenim objektima.

Novčarske institucije koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima, dužne su osigurati sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti sukladno odredbama Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, odnosno do 30. studenoga 2015. godine. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN 46/21) prije svega je podignuta razina zaštite internih i eksternih bankomata jer dosadašnje mjere zaštite nisu bile dovoljno efikasne za sprječavanje trenda kaznenih djela provale putem eksplozivnih sredstava (plin i eksplozivi). Izmjenama i dopunama Zakona uvedena je obveza uspostave mjera elektrokemijske zaštite novca u bankomate u roku od tri godine od dana stupanja Zakona na snagu, osim kada se novi eksterni bankomat stavlja u promet na korištenje građanima ili se zamjenjuje radi amortizacije ili uništenja po počinjenju kaznenog djela, koji mora prije puštanja u pogon odmah biti opremljen sustavom elektrokemijske zaštite. Uspostava mjera mora biti provedena tako da se elektrokemijska zaštita uvede u najmanje jednu trećinu od ukupnog broja eksternih bankomata svake godine, a prioriteti ugradnje ovise o procjeni rizika za počinjenje kaznenih djela na bankomatima na svakoj pojedinoj lokaciji u odnosu na povećani rizik za osobe i imovinu, koju provodi banka.

Postupak izdavanja suglasnosti na alternativne mjere zaštite

Temeljem odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o zaštiti novčarskih institucija, novčarske institucije mogu za svoje poslovnice, kao i za uređaje za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti, podnošenjem zahtjeva Ministarstvu zatražiti izuzeće od primjene nekih od mjera propisanih u članku 7. Zakona i uspostavu alternativnih mjera zaštite.

Mogućnost kombinacije alternativnih mjera propisana je člankom 19. stavak 2. Zakona. Zahtjev se temelji na:

 • izrađenoj snimci postojećeg stanja poslovnice s analizom problema,
 • prosudbi ugroženosti,
 • elaboratu sigurnosti,
 • projektnom zadatku i
 • izvedbenom projektu koji zajedno čine projektnu dokumentaciju. Projektnu dokumentaciju izrađuju pravne i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite (zaštitarske tvrtke i obrti) izdano od strane MUP-a.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite, novčarska institucija mora pisanim putem zatražiti mišljenje Ministarstva o opravdanosti uspostave alternativnih mjera zaštite.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb.

Novčarska institucija dužna je uspostaviti alternativne mjere zaštite u roku od 30 dana od dana zaprimanja pozitivnog mišljenja i u roku od tri dana od ugradnje o tome izvijestiti Ministarstvo.

Novčarska institucija treba izvijestiti Ministarstvo o ugradnji sustava predloženih izvedbenim projektom te podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite u roku od tri dana od ugradnje radi provedbe inspekcijskog nadzora i utvrđivanja odgovarajućih mjera zaštite.

Uz zahtjev za izdavanje alternativnih mjera prilaže se:

 • izvedbeni projekt ili projekt izvedenog stanja tehničke zaštite.

Po potvrdi uspostavljenih mjera, temeljem dokumentacije i inspekcijskog nadzora, Ministarstvo izdaje rješenje (suglasnost) o opravdanosti uspostave alternativnih mjera zaštite.

Novčarska institucija u roku od 30 dana od izdavanja suglasnosti mora Ministarstvu dostaviti projekt izvedenog stanja (čl. 21. st. 2.) čime je postupak okončan. 

Detektivski poslovi 

Zakonom o privatnim detektivima (NN 24/09) propisuju se uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova i način obavljanja detektivskih poslova. Također se propisuje način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja podacima koje privatni detektiv prikupi te se utvrđuju upisnici koje su dužne voditi pravne osobe i obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost, kao i oni upisnici koje će voditi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležne Službe za inspekcijske poslove/Odjeli inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova. Isto tako, propisan je sadržaj, izgled i način izdavanja detektivske iskaznice te utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora.  
 
Zakonom se omogućuje obavljanje detektivske djelatnosti obrtnicima i trgovačkim društvima, definirani su pojmovi detektivske djelatnosti koju obavljaju pravne osobe i obrtnici uz prethodno odobrenje ovog Ministarstva i detektivskih poslova, koje obavljaju osobe uz prethodno dopuštenje nadležne Službe za inspekcijske poslove/Odjela inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova te se propisuje provjera ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za privatnog detektiva, koju  provodi policijska uprava nadležna prema mjestu prebivališta osobe nad kojom se ista provodi.

Propisuje se vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci, kao jedan od uvjeta za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva (Uređeno Pravilnikom o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10).

Propisuju se slučajevi u kojima će Ministarstvo odnosno nadležna Služba za inspekcijske poslove/Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova oduzeti odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti, odnosno dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova te je proširen opseg poslova koje je privatni detektiv ovlašten obavljati (zaštita poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka, dostava pismena u sudbenim, upravnim i drugim postupcima, prikupljanje podataka) kao i konkretni poslovi koje privatni detektiv ne smije obavljati (uvođenje u posjed, prisilna naplata, posredovanje ili otkup predmeta kaznenog djela, poslove u nadležnosti policije ili pravosudnih tijela, osim promatranja, pratnje i snimanja na javnom mjestu).

Propisuje se obavljanje poslova privatnog detektiva temeljem radnog naloga kojeg izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik i dato mu je ovlaštenje za držanje i nošenje vatrenog oružja sukladno odredbama Zakona o oružju.

Propisuju se i prostorno tehnički uvjeti poslovnog prostora koji su detaljnije uređeni Pravilnikom o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN 37/10).
Privatni detektiv koji ima odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdano od države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, može u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno ovom Zakonu.

Zakonom se također propisuje obveza, za pravne osobe i obrtnike, vođenja zbirki osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te način dokumentiranja osobnih podataka.

Određene su kaznene odredbe kojima se sankcioniraju protupravna ponašanja, a u rasponu su od 2.000,00 – 50.000,00 kuna.  
 

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti (pravne osobe i obrti) 

 
Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje odobrenja pravnim osobama i obrtima za obavljanje detektivske djelatnosti, prema sjedištu pravne osobe ili obrta podnositelja zahtjeva. 
 
Za taj postupak pravna osoba zahtjevu prilaže:  
Obrtnik zahtjevu prilaže:  
Dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova (fizičke osobe) 
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva podnosi se Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva. 
 
Za taj postupak stranka zahtjevu prilaže:
 • ispunjen obrazac Z-2A
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • dokaz o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci ili dokaze sukladno odredbi članka 4. stavak 2. Zakona o privatnim detektivima (NN 24/09)
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva. 
 
Ispit se polaže pri povjerenstvu Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Ilica 335, sukladno Pravilniku o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10), a troškovi polaganja stručnog ispita iznose 1.500,00 kuna. Uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 63 pozivom na broj odobrenja: HR 7005-713-22632 sa svrhom - polaganje stručnog ispita za privatnog detektiva.
 

Izdavanje detektivskih iskaznica  

 
Izdavanje detektivskih iskaznica provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (NN 37/10).
Zahtjev za izdavanje detektivske iskaznice privatnog detektiva podnosi se Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu prebivališta odnosno boravišta podnositelja zahtjeva. 
 
Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće:
 • dokaz o radnom odnosu
 • dvije fotografije veličine 30 mm x 35 mm
 • dokaz o podmirenju troškova izdavanja detektivske iskaznice privatnog detektiva. 
 
Cijena izdavanja iskaznice je 260 kuna, a uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 63, pozivom na broj: HR 7005-713-23132 sa svrhom izdavanja detektivske iskaznice.
 
Dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva putem sustava e-Građani (fizičke osobe) 
 
Od 16. srpnja 2018. godine građanima je omogućeno da elektronički, putem sustava e-Građani (https://edetektivi.mup.hr/) podnesu zahtjev i ishode dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva. Ovim putem omogućeno je i podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita za privatnog detektiva.  
 

Sloboda prekograničnog pružanja usluga

 
Ukoliko stranka već ima registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, može slobodno pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu u RH.
Osoba koja prvi put želi pružati usluge obavljanjem regulirane profesije privatnog detektiva u Republici Hrvatskoj dužna je o tome izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova izjavom u pisanom obliku.
Izjava se podnosi prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj i uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima svakoga osiguranja ili bilo kojeg drugog sredstva osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost.   
 
Prije početka prvog pružanja usluga, uz izjavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o državi poslovnog nastana za bavljenje profesijom privatnog detektiva i da u trenutku izdavanja potvrde nema (privremenu ili stalnu) zabranu obavljanja profesije
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnik te dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana)
 • bilo koji dokaz da je osoba obavljala profesiju privatnog detektiva najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina (samo ukoliko profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi poslovnog nastana).
 
Izjava se podnosi za svaku godinu u kojoj osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge (bez ponovne dostave prethodno navedene dokumentacije).
 
Izjava se zajedno sa potrebnom dokumentacijom podnosi poštom ili na urudžbeni zapisnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Sektoru za inspekcijske poslove, Ilica 335, Zagreb ili elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr
 
 

Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan

 
Temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, 82/15, 70/19) Ministarstvo unutarnjih poslova je nadležno tijelo za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije privatnog detektiva.
 
Uz zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana,
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva izdano od nadležnog tijela u državi poslovnog nastana
 
Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije se zajedno sa potrebnom dokumentacijom podnosi poštom ili na urudžbeni zapisnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Sektoru za inspekcijske poslove, Ilica 335, Zagreb ili elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.