Primjer popunjavanja obrasca

Slika pravilno popunjenog obrasca prijave ili odjave prebivališta, promjene adrese stanovanja odnosno prijave boravišta
Slika potvrde nadležnog tijela o prijavi i/ili odjavi prebivališta ili boravišta