Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja unutarnjih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
 
Policijski službenici: 

1.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 - vjerodostojno tumačenje, 151/14 – Uredba, 33/15 i 121/16)
1.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)
1.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)
1.4. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
1.5. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 5/90 – pročišćeni tekst, 30/90 - pročišćeni tekst, 47/90 i 29/94)
1.6. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 89/10 i 76/15)
1.7. Zakon o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13 i 27/16)
1.8. Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (Službeni list Europske unije, br. L 77 /1)
1.9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15 i 108/17)
1.10. Zakon o javnom okupljanju (»Narodne novine«, br. 128/99, 90/05, 139/05– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 150/05, 82/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 78/12)
1.11. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 130/11 i 110/15)
1.12. Zakon o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12 i 158/13 – Uredba VRH)
1.13. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15)
1.14. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 - Uredba i 82/2015)
1.15. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92 i 66/02)
1.16. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13, 69/17 i 46/18)
1.17. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 79/12 – Odluka VRH, 144/12, 56/15 i 61/15, 101/17 i 118/18)
1.18. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 i 70/17)
1.19. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11)
1.20. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07)
 
2. Službenici koji obavljaju poslove iz područja upravnih poslova i drugih područja unutarnjih poslova:
 

2.1.  Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 - vjerodostojno tumačenje, 151/14 – Uredba, 33/15 i 121/16)
2.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)
2.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)
2.4. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 130/11 i 110/15)
2.5. Zakon o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12 i 158/13 – Uredba VRH)
2.6. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15)
2.7. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 - Uredba i 82/2015)
2.8. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92 i 66/02)
2.9. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 118/12 i 70/17)
2.10. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15 i 127/17)
2.11. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13, 69/17 i 46/18)
 
 
3. Službenici koji obavljaju inspekcijske poslove:
 
3.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14- vjerodostojno tumačenje, 151/14 – Uredba, 33/15 i 121/16)
3.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)
3.3. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10)
3.4. Zakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15 i 118/18)
3.5. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03, 31/10 i 139/10)
3.6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95 i 56/10)
3.7. Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/2017)
3.8. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07)
3.9. Zakon o zaštiti novčarskih institucija (»Narodne novine«, br. 56/15)
 
4. Policijski službenici koji obavljaju poslove vještačenja:
 
4.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14- vjerodostojno tumačenje, 151/14 – Uredba, 33/15 i 121/16)
4.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)
4.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)
4.4. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
4.5. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 5/90 – pročišćeni tekst, 30/90 - pročišćeni tekst, 47/90 i 29/94)
4.6. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 79/12 – Odluka VRH, 144/12, 56/15 i 61/15, 101/17 i 118/18)
4.7. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 i 70/17)
4.8. Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, br. 158/03, 75/09, 56/13)
4.9. EU/HR ISO norma 17025
4.10. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize (»Narodne novine«, br. 120/14)
4.11. Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (»Narodne novine«, br. 86/14)
4.12. Opći dokumenti politike kvalitete Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«
4.13. Dokumenti politike kvalitete vezani uz poslove radnog mjesta vještačenja.