Poziv na testiranje - Javni natječaj od 29. prosinca 2023. godine

Testiranje će se održati 6. veljače 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, s početkom u  9 sati

Foto: Ilustracija

POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog 29. prosinca 2023. godine u Narodnim novinama broj 158/23
 i 2. siječnja 2024. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave
na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
za sljedeća radna mjesta:

 

 • 1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
nadzornik za unutarnje poslove - 1 izvršitelj

 

 • 2. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
nadzornik za unutarnje poslove - 2 izvršitelja

 

 • 3. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za strance,
Odjel za zakonite boravke stranaca,
nadzornik za unutarnje poslove - 1 izvršitelj

 

 • 4. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za postupak međunarodne zaštite
nadzornik za unutarnje poslove - 1 izvršitelj

 

 • 5. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za dublinski postupak
nadzornik za unutarnje poslove - 1 izvršitelj

 

 • 6. Ravnateljstvo policije

Uprava za granicu
Prihvatni centar za strance
nadzornik za unutarnje poslove - psiholog - 1 izvršitelj

 

 • 7. Ravnateljstvo policije

Uprava za granicu
Prihvatni centar za strance
nadzornik za unutarnje poslove - socijalni djelatnik - 1 izvršitelj

 

 • 8. Ravnateljstvo policije

 Uprava za granicu
 Prihvatni centar za strance
 policijski tehničar za higijensko-zdravstvene poslove - 3 izvršitelja

 

 • 9. Glavno tajništvo

Služba za uredske poslove
Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata
voditelj Arhiva hrvatske policije iz Domovinskog rata - 1 izvršitelj

 

 • 10. Glavno tajništvo

Služba za uredske poslove
Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata
policijski tehničar - 1 izvršitelj

 

 • 11. Uprava za materijalno-financijske poslove

Sektor za nabavu
Služba nabave za europske projekte
Odjel za planiranje i realizaciju ugovora 
stručni suradnik  - 1 izvršitelj

 

 • 12.  Uprava za materijalno-financijske poslove

Sektor policijske tehnike i opreme
Služba policijske tehnike i naoružanja
Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućih zračenja
 inženjer za specijalne, audio/video sustave - 1 izvršitelj


 
Testiranje će se održati 6. veljače 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, s početkom u  9 sati za sva radna mjesta. 

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti plavu kemijsku olovku.
 

Saznajte ispunjavate li uvjete iz natječaja i jeste li pozvani na testiranje!

 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-368.
 

 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 

 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 

 

 
2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.       
 
3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;

 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 

 

 
 
5.        Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6.        Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje