Privatna zaštita i detektivski poslovi

Slika /Ilustracije-novo/privatna_zastita_pexel_com.jpg

Odobrenje za djelatnost privatne zaštite

Uprava za upravne i inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova, na temelju članaka 13., 14. i 18. Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10)), obavlja poslove izdavanja odobrenja za djelatnost privatne zaštite (tjelesne i tehničke) za trgovačka društva i obrte.

Za taj postupak stranka zahtjevu treba priložiti:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi
 • akt o imenovanju odgovorne osobe (za trgovačka društva)
 • akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom odgovornih osoba i poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto (za trgovačka društva)
 • akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom zaposlenika i njihovim ovlastima za svako radno mjesto (za obrte)
 • opći akt o zaštitnom znaku pravne osobe – opisno i grafički (za trgovačka  društva)
 • opći akt o radnoj odori (za trgovačka društva – samo za tjelesnu zaštitu)
   

Odgovorna osoba i vlasnik obrta dužni su podnijeti zahtjev na obrascu Z-2 te osobno doći u nadležnu policijsku upravu prema mjestu prebivališta - inspektorat unutarnjih poslova ili u Inspekciju za privatnu zaštitu i detektivske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Ilica 335 i ispuniti "Upitnik za sigurnosnu provjeru I. stupnja" koji služi u svrhu ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za odgovornu osobu u pravnim osobama i obrtnika prema Zakonu o privatnoj zaštiti (članak 18. stavak 1. točka 8.).

Pri tome su dužni zahtjevu priložiti:

 • presliku dokaza o obrazovanju za odgovornu osobu u trgovačkom društvu, i to najmanje za stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja poslove tehničke zaštite mora imati stručni naziv stručni pristupnik – tehničke struke ili stručni prvostupnik – tehničke struke. Za vlasnika obrta dovoljna je srednja stručna sprema tehničkog smjera
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti pribavljen kod specijalista medicine rada (ne stariji od šest mjeseci). 

Uvjeti koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

Nakon ispunjenja uvjeta za odgovornu osobu, nadležna policijska uprava utvrđuje uvjete prema Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN  29/05, 86/08), a koji mora biti uređen sukladno odredbama navedenog Pravilnika.

Po okončanju navedenog, stranka u postupku uplaćuje upravnu pristojbu prema tarifnom broju 1. i 18. točka 1. (za trgovačka društva) ili 3. (za obrte) Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97,  68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04., 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13). 

Uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 64, s pozivom na broj odobrenja: HR 5002-713-OIB trgovačkog društva ili vlasnika obrta sa svrhom izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite. 

Trgovačka društva uplaćuju 9000 kuna, a obrtnici 3000 kuna. 

Dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite 

Inspektorati unutarnjih poslova policijskih uprava (popis adresa PU nalazi se na izborniku desno) na temelju članaka 20., 23. i 24. Zakona o privatnoj zaštiti izdaje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite (tjelesne i tehničke) za fizičke osobe, prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.

Za taj postupak stranke trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje nižu stručnu spremu (čuvari), srednje obrazovanje (zaštitari), dok za poslove tehničke zaštite mora biti srednje obrazovanje tehničkog smjera
 • dokaz o općoj (čuvari) ili posebnoj (zaštitari) zdravstvenoj sposobnosti ishođenoj od strane specijalizirane zdravstvene ustanove medicine rada (ne stariji od tri godine za posebnu ili pet godina za opću)
 • uvjerenje ovlaštene Ustanove o završenoj izobrazbi za čuvara ili zaštitara ili dokaz o uvjetima iz članka 21. stavak 2. Zakona o privatnoj zaštiti
 • ispunjen obrazac Z-4 (čuvari i zaštitari) ili Z-5 (zaštitari tehničari)
 • svjedodžba (uvjerenje) o položenom stručnom ispitu za zaštitara/čuvara/zaštitara – tehničara ili dokaz o uvjetima iz članka 21. stavak 1. Zakona o privatnoj zaštiti 

Po okončanju navedenog, stranka u postupku uplaćuje upravnu pristojbu prema tarifnom broju 1. i 18. točka 4. (700 kuna – čuvari), 7. (1000 kuna – zaštitari) i 10. (1000 kuna – zaštitari – tehničari) Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama. 

Uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 64 pozivom na broj odobrenja: HR 5002-RKDP-OIB fizičke osobe sa svrhom izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite. 

Odobrenja za djelatnost privatne zaštite za unutarnje čuvarske službe 

Inspektorati unutarnjih poslova policijskih uprava, na temelju članaka 52. i 53. Zakona o privatnoj zaštiti izdaju odobrenja za početak rada (tjelesne i tehničke zaštite) za unutarnje čuvarske službe, sukladno njihovim sjedištima. 

Za taj postupak zahtjevu se prilažu slijedeći dokumenti:

 • ispunjen obrazac Z-2
 • upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi
 • opći akt o osnivanju unutarnje čuvarske službe
 • akt o imenovanju odgovorne osobe (za trgovačka društva)
 • akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom odgovornih osoba i poslova te  ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto (za trgovačka društva)
 • opći akt o zaštitnom znaku pravne osobe – opisno i grafički (za trgovačka  društva)
 • opći akt o radnoj odori (za trgovačka društva – samo za tjelesnu zaštitu).

Za odgovornu osobu unutarnje čuvarske službe zahtjevu je potrebno priložiti:

 • presliku dokaza o obrazovanju za odgovornu osobu u trgovačkom društvu i to najmanje za stručni  naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja poslove tehničke zaštite mora imati stručni naziv stručni pristupnik – tehničke struke ili stručni prvostupnik – tehničke struke(ukoliko unutarnja čuvarska služba zapošljava manje od 30 osoba – SSS). Za vlasnika obrta dovoljna je srednja stručna sprema tehničkog smjera
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti pribavljen kod specijalista medicine rada (ne stariji od šest mjeseci)
 • dokaz da je odgovorna osoba zaposlena u pravnoj osobi na najmanje pola radnog vremena, odnosno vlasnik obrta.

Iskaznice za zaštitare/čuvare/zaštitare – tehničare za djelatnost privatne zaštite 

Ministarstvo unutarnjih poslova pri policijskim upravama na temelju članka 51. Zakona o privatnoj zaštiti izdaje iskaznice za zaštitare/čuvare/zaštitare – tehničare za djelatnost privatne zaštite. Zahtjev za izdavanje iskaznica podnosi se nadležnoj policijskoj upravi na obrascu Z-2, uz koji se prilaže Ugovor o radu, dvije fotografije formata 35 X 30 mm, državni biljeg od 70 kuna i uplaćen iznos od 50 kuna na broj HR 1210010051863000160, model HR 63 s pozivom na broj: HR 7005-713-21849 u svrhu izdavanja iskaznice za poslove privatne zaštite. 

Provedba inspekcijskog nadzora i sankcije 

Sukladno članku 55. Zakona o privatnoj zaštiti, inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti poslova tjelesne i tehničke zaštite pravnih i fizičkih osoba provode inspektori Inspektorata unutarnjih poslova MUP-a pri policijskim upravama kao i inspektori Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu.

Za neprovedbu mjera prema Zakonu, pravne i fizičke osobe mogu biti kažnjene novčanim kaznama u iznosu od 1000 do 100.000 kuna te privremenom zabranom obavljanja djelatnosti privatne zaštite. 

Zaštita novčarskih institucija

Dana 30. svibnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15) koji je zamijenio dosadašnji Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (NN 170/03, 150/05).

Predmetni je Zakon svojevrsna nadogradnja i osuvremenjivanje problematike zaštite novčarskih institucija, odnosno podizanja razine kvalitete sigurnosti u poslovnicama u kojima se posluje s gotovim novcem i vrijednostima.

Temeljni naglasak i dalje je na zaštiti prvenstveno osoba koje obavljaju poslove s gotovim novcem i vrijednostima, sigurnosnog osoblja te osoba koje kao stranke obavljaju svoje dnevne novčarske transakcije u navedenim institucijama.

Zakonom su utvrđene kategorije objekata koje posluju gotovim novcem i vrijednostima u kojima je prisutan velik broj razbojništava (poslovnice za otkup plemenitih kovina, zlatarnice i poslovnice koje obavljaju uplatno – isplatne transakcije pri čemu se kumulira velika količina gotovog novca), a koje nisu bile obuhvaćene dosadašnjim propisom.

Obzirom na znakovit tehnološki napredak u razvoju brojnih sustava tehničke zaštite, Zakon omogućava primjenu raznih sustava tehničke zaštite („interlocking“ vrata, kase i sefovi s vremenskim odmakom otvaranja, sustavi „dimne novčanice“, sustavi „cijevne pošte“, protuprepadni sustavi putem alarma zadnje novčanice, kontrola pristupa i dr.).

Isto tako, na odgovarajući način propisan je način zaštite pri distribuciji ostalih vrijednosti koje nisu novac (plemenite kovine, vrijedni predmeti i dr.), te način distribucije pri prekograničnom transportu.

Konačno, novim propisom detaljno se i pojedinačno regulira osnovna, ne više samo minimalna zaštita u objektima novčarskih institucija, uvode novi obveznici primjene mjera zaštite te daje mogućnost primjeni novih tehnologija zaštite, a time i povećava razina sigurnosti u navedenim objektima.

Novčarske institucije koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima, dužne su osigurati sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti sukladno odredbama Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, odnosno do 30. studenoga 2015. godine. 

Postupak izdavanja suglasnosti na alternativne mjere zaštite

Temeljem odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o zaštiti novčarskih institucija, novčarske institucije mogu za svoje poslovnice, kao i za uređaje za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti, podnošenjem zahtjeva Ministarstvu zatražiti izuzeće od primjene nekih od mjera propisanih u članku 7. Zakona i uspostavu alternativnih mjera zaštite.

Mogućnost kombinacije alternativnih mjera propisana je člankom 19. stavak 2. Zakona. Zahtjev se temelji na:

 • izrađenoj snimci postojećeg stanja poslovnice s analizom problema,
 • prosudbi ugroženosti,
 • elaboratu sigurnosti,
 • projektnom zadatku i
 • izvedbenom projektu koji zajedno čine projektnu dokumentaciju. Projektnu dokumentaciju izrađuju pravne i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite (zaštitarske tvrtke i obrti) izdano od strane MUP-a.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite, novčarska institucija mora pisanim putem zatražiti mišljenje Ministarstva o opravdanosti uspostave alternativnih mjera zaštite.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb, pisanim putem uz koji se prilaže 20,00 kuna državnih biljega i pripadajuća dokumentacija.

Novčarska institucija dužna je uspostaviti alternativne mjere zaštite u roku od 30 dana od dana zaprimanja pozitivnog mišljenja i u roku od tri dana od ugradnje o tome izvijestiti Ministarstvo.

Novčarska institucija treba izvijestiti Ministarstvo o ugradnji sustava predloženih izvedbenim projektom te podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti na alternativne mjere zaštite u roku od tri dana od ugradnje radi provedbe inspekcijskog nadzora i utvrđivanja odgovarajućih mjera zaštite.

Uz zahtjev za izdavanje alternativnih mjera prilaže se:

 • 70,00 kn upravne pristojbe (zahtjev za suglasnost i rješenje)
 • izvedbeni projekt ili projekt izvedenog stanja tehničke zaštite.

Po potvrdi uspostavljenih mjera, temeljem dokumentacije i inspekcijskog nadzora, novčarska institucija dužna je uplatiti razliku upravne pristojbe u iznosu od 450,00 kuna (ukupna pristojba iznosi 520,00 kuna), te po izvršenoj uplati Ministarstvo izdaje rješenje (suglasnost) o opravdanosti uspostave alternativnih mjera zaštite.

Novčarska institucija u roku od 30 dana od izdavanja suglasnosti mora Ministarstvu dostaviti projekt izvedenog stanja (čl. 21. st. 2.) čime je postupak okončan. 

Detektivski poslovi 

Zakonom o privatnim detektivima (NN 24/09) propisuju se uvjeti za obavljanje detektivske djelatnosti i poslova, nadležnost za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti i dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova i način obavljanja detektivskih poslova. Također se propisuje način dokumentiranja, evidentiranja, čuvanja i raspolaganja podacima koje privatni detektiv prikupi te se utvrđuju upisnici koje su dužne voditi pravne osobe i obrtnici koji obavljaju detektivsku djelatnost, kao i oni upisnici koje će voditi Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležne Službe za inspekcijske poslove/Odjeli inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova. Isto tako, propisan je sadržaj, izgled i način izdavanja detektivske iskaznice te utvrđena nadležnost za obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora.  
 
Zakonom se omogućuje obavljanje detektivske djelatnosti obrtnicima i trgovačkim društvima, definirani su pojmovi detektivske djelatnosti koju obavljaju pravne osobe i obrtnici uz prethodno odobrenje ovog Ministarstva i detektivskih poslova, koje obavljaju osobe uz prethodno dopuštenje nadležne Službe za inspekcijske poslove/Odjela inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova te se propisuje provjera ispunjavanja sigurnosnih uvjeta za privatnog detektiva, koju  provodi policijska uprava nadležna prema mjestu prebivališta osobe nad kojom se ista provodi.

Propisuje se vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci, kao jedan od uvjeta za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva (Uređeno Pravilnikom o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10).

Propisuju se slučajevi u kojima će Ministarstvo odnosno nadležna Služba za inspekcijske poslove/Odjel inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova oduzeti odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti, odnosno dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova te je proširen opseg poslova koje je privatni detektiv ovlašten obavljati (zaštita poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka, dostava pismena u sudbenim, upravnim i drugim postupcima, prikupljanje podataka) kao i konkretni poslovi koje privatni detektiv ne smije obavljati (uvođenje u posjed, prisilna naplata, posredovanje ili otkup predmeta kaznenog djela, poslove u nadležnosti policije ili pravosudnih tijela, osim promatranja, pratnje i snimanja na javnom mjestu).

Propisuje se obavljanje poslova privatnog detektiva temeljem radnog naloga kojeg izdaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtnik i dato mu je ovlaštenje za držanje i nošenje vatrenog oružja sukladno odredbama Zakona o oružju.

Propisuju se i prostorno tehnički uvjeti poslovnog prostora koji su detaljnije uređeni Pravilnikom o prostorno tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN 37/10).
Privatni detektiv koji ima odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdano od države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, može u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno ovom Zakonu.

Zakonom se također propisuje obveza, za pravne osobe i obrtnike, vođenja zbirki osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te način dokumentiranja osobnih podataka.

Određene su kaznene odredbe kojima se sankcioniraju protupravna ponašanja, a u rasponu su od 2.000,00 – 50.000,00 kuna.  
 

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti (pravne osobe i obrti) 

 
Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje odobrenja pravnim osobama i obrtima za obavljanje detektivske djelatnosti, prema sjedištu pravne osobe ili obrta podnositelja zahtjeva. 
 
Za taj postupak pravna osoba zahtjevu prilaže:  
Obrtnik zahtjevu prilaže:  
Upravna pristojba za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda (pravne osobe) iznosi 6.300,00 kuna, a za detektivski obrt 2.300,00 kuna. 
 
Dopuštenje za obavljanje detektivskih poslova (fizičke osobe) 
Zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva podnosi se Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva. 
 
Za taj postupak stranka zahtjevu prilaže:
 • ispunjen obrazac Z-2A
 • upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi
 • presliku dokaza o obrazovanju i to najmanje stručni naziv stručni pristupnik ili stručni prvostupnik
 • dokaz o završenom vježbeničkom stažu u trajanju od 12 mjeseci ili dokaze sukladno odredbi članka 4. stavak 2. Zakona o privatnim detektivima (NN 24/09)
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva. 
 
Ispit se polaže pri povjerenstvu Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Ilica 335, sukladno Pravilniku o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (NN 37/10), a upravna pristojba za polaganje ispita iznosi 1.500,00 kuna. Uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 63 pozivom na broj odobrenja: HR 7005-713-22632 sa svrhom - polaganje stručnog ispita za privatnog detektiva.
 
Za izdavanje dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova predviđena je upravna pristojba u iznosu od 700 kuna. Uplata pristojbe se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 64, pozivom na broj odobrenja: HR 5002- 713-OIB, s opisom plaćanja - izdavanje dopuštenja za obavljanje detektivskih poslova. 

 
Izdavanje detektivskih iskaznica  

 
Izdavanje detektivskih iskaznica provodi se sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (NN 37/10).
Zahtjev za izdavanje detektivske iskaznice privatnog detektiva podnosi se Službi za inspekcijske poslove/Odjelu inspekcije Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj prema mjestu prebivališta odnosno boravišta podnositelja zahtjeva. 
 
Uz zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće:
 • upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna ili dokaz o pravu na oslobađanje od upravnih pristojbi
 • dokaz o radnom odnosu
 • dvije fotografije veličine 30 mm x 35 mm
 • dokaz o podmirenju troškova izdavanja detektivske iskaznice privatnog detektiva. 
 
Cijena izdavanja iskaznice je 260 kuna, a uplata se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 63, pozivom na broj: HR 7005-713-23132 sa svrhom izdavanja detektivske iskaznice.
 
Dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva putem sustava e-Građani (fizičke osobe) 
 
Od 16. srpnja 2018. godine građanima je omogućeno da elektronički, putem sustava e-Građani (https://edetektivi.mup.hr/) podnesu zahtjev i ishode dopuštenje za obavljanje poslova privatnog detektiva. Ovim putem omogućeno je i podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita za privatnog detektiva.  
 

Sloboda prekograničnog pružanja usluga

 
Ukoliko stranka već ima registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, može slobodno pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu u RH.
Osoba koja prvi put želi pružati usluge obavljanjem regulirane profesije privatnog detektiva u Republici Hrvatskoj dužna je o tome izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova izjavom u pisanom obliku.
Izjava se podnosi prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj i uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima svakoga osiguranja ili bilo kojeg drugog sredstva osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost.   
 
Prije početka prvog pružanja usluga, uz izjavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o državi poslovnog nastana za bavljenje profesijom privatnog detektiva i da u trenutku izdavanja potvrde nema (privremenu ili stalnu) zabranu obavljanja profesije
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnik te dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana)
 • bilo koji dokaz da je osoba obavljala profesiju privatnog detektiva najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina (samo ukoliko profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi poslovnog nastana).
 
Izjava se podnosi za svaku godinu u kojoj osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge (bez ponovne dostave prethodno navedene dokumentacije).
 
Izjava se zajedno sa potrebnom dokumentacijom podnosi poštom ili na urudžbeni zapisnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Sektoru za inspekcijske poslove, Ilica 335, Zagreb ili elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.
 
 

Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan

 
Temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, 82/15, 70/19) Ministarstvo unutarnjih poslova je nadležno tijelo za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije privatnog detektiva.
 
Uz zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o formalnom obrazovanju (najmanje diploma stručni pristupnik ili stručni prvostupnik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za privatnog detektiva u državi poslovnog nastana,
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje poslova privatnog detektiva izdano od nadležnog tijela u državi poslovnog nastana
 
Za rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije plaća se upravna pristojba u iznosu od 35 kuna. Uplata pristojbe se obavlja u korist Državnog proračuna na žiro račun broj: HR 1210010051863000160, model HR 64, pozivom na broj odobrenja: 7005-713-OIB, s opisom plaćanja – rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije. 
 
Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije se zajedno sa potrebnom dokumentacijom podnosi poštom ili na urudžbeni zapisnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Sektoru za inspekcijske poslove, Ilica 335, Zagreb ili elektroničkim putem na e-mail: sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr.