Popis propisa iz područja zaštite od požara

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (NN  68/13)
 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (NN 28/2018)
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o planu zaštite od požara (NN  51/12)
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94,110/0528/10)
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12)
 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (NN 88/11)
 • Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN  88/11)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području zaštite od požara (NN 50/11)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN  62/9432/97)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/1261/12- ispravak)
 • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN  88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (NN 118/11141/11- ispravak),
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN  141/11)
 • Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora  zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN  141/11)
 • Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN  56/12)
 • Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN  51/12)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara (NN  35/12)
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN  29/13, NN 87/15)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN  35/9455/94- ispravak, 142/03)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN  8/06)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN  56/99)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN  33/14)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN  100/99)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN  93/08).
 
 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN  108/9556/10)
 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN  93/98116/07 i 141/08)
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN  54/99)
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
 • Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) (NN 134/09).