Popis propisa iz područja zaštite od požara

Zakon o humanitarnom razminiranju (NN  153/0563/07152/08)
 • Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (NN  53/07 i 111/07141/11)
 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu djelatnika u humanitarnom razminiranju (NN  42/0788/11 i 73/13)
 • Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara (NN 26/96)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja (NN 20/06)
 • Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici humanitarnog razminiranja i vođenju upisnika (NN 111/0755/09 i 159/13)
 • Pravilnik o izgledu odore inspektora Ministarstva (NN  81/10).
 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (NN  68/13)
 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (NN 28/2018)
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o planu zaštite od požara (NN  51/12)
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94,110/0528/10)
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12)
 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (NN 88/11)
 • Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN  88/11)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata uprovedbi mjera zabrane u području zaštite od požara (NN 50/11)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN  62/9432/97)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/1261/12- ispravak)
 • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN  88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (NN 118/11141/11- ispravak),
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN  141/11)
 • Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora  zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN  141/11)
 • Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN  56/12)
 • Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN  51/12)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara (NN  35/12)
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN  29/13, NN 87/15)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN  35/9455/94- ispravak, 142/03)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN  8/06)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN  56/99)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN  33/14)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN  100/99)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN  93/08).


Zakon o vatrogastvu (NN  106/99117/01,  36/0296/03139/04- pročišćeni tekst, 174/0438/0980/10)
 • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN  61/94)
 • Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN br. 31/11)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN  31/11)
 • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN  61/94)
 • Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama (NN  65/94)
 • Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (NN  65/94)
 • Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN  43/95 i 91/02– Pravilnikom o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava prestaju važiti odredbe članka 1. stavka 2. alineje 5. te članka 46. i članka 47. ovog Pravilnika),
 • Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN  91/02)
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN  89/01)
 • Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN  89/01)
 • Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN  61/94)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca (NN  89/01).
 
Zakon o eksplozivnim tvarima (NN  178/04109/0767/08144/10)
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN  122/12 i 51/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN  146/05119/07 i 55/13)
 • Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN  42/08)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN  57/0621/07,119/07),
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (NN  64/05)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za miniranje (NN  21/07)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN  26/0941/0966/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN  55/09)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (NN  110/09157/09)
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN  141/0865/10)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa (NN  27/1031/10 – ispr.)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu  podjelu (NN  34/10124/13 i 150/13)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN  134/0897/10)
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/0869/12).
 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN  108/9556/10)
 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN  93/98116/07 i 141/08)
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN  54/99)
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
 • Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) (NN 134/09).


Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN  79/07)
 • Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (NN  53/06)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN  24/95)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari  (NN  24/95).


Zakon o privatnoj zaštiti (NN  68/0331/10139/10)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN  29/0586/08)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (NN  202/03 i 86/08)
 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN  103/0421/0786/08 i 42/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN  198/03)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04 i 87/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN  87/0414/0764/0786/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN  45/0521/0732/0968/09)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara - tehničara (NN  31/11)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova (NN  95/04)
 • Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitare i čuvare (NN  155/0456/05)
 • Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (NN  33/05)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene čuvarske i zaštitarske iskaznice (NN  102/04)
 • Pravilnik o izgledu i načinu nošenja odore službenika za nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti Ministarstva unutarnjih poslova (NN  42/11)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova i privatne zaštite na javnim površinama (NN  36/12).
 
Zakon o privatnim detektivima (NN  24/09)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnih detektiva (NN 37/10)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža, te polaganja stručnog ispita za privatne detektive (NN  37/10 i 104/13)
 • Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN  37/10)
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (NN  121/11).
 
Zakon o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15)
 • Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke (NN  53/06)