Aktivnosti u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv svih oblika kibernetičkog kriminaliteta“

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/EU/eufondovi.jpg

U sklopu projekta nabavit će se potrebna oprema i računalni programi koji će omogućiti efikasno izvršavanje naloga sudova za pretragom nositelja elektroničkih dokaza

Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova donio je odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta: „Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv svih oblika kibernetičkog kriminaliteta“.

Dodjela financijskih sredstava za navedeni projekt temelji se na isključivoj nadležnosti Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije čije aktivnosti imaju za cilj povećanje kibernetičke sigurnosti na području RH i EU razvijanjem i unapređivanjem sustava prikupljanja, korištenja i analize digitalnih dokaza i edukacijama za policijske službenike o metodama istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Ukupni predviđeni proračun je 995.000,00 EUR s PDV-om, a postotak EU sufinanciranja iznosi 90%.

Projekt se sastoji od dvije komponente:
  1. Opremanje ustrojstvenih jedinica MUP-a potrebnim softverskim i hardverskim komponentama
  2. Provođenje edukacijskih modula na temu digitalnih dokaza i forenzičkih metoda i procedura za 31 policijskog službenika

U sklopu projekta nabavit će se potrebna oprema i računalni programi koji će omogućiti efikasno izvršavanje naloga sudova za pretragom nositelja elektroničkih dokaza poput računala, tableta, tvrdih diskova i mobilnih telefona. Cilj edukacije je podizanje kompetencija policijskih službenika za uspješno suzbijanje kaznenih djela kibernetičkog kriminaliteta. Edukacija obuhvaća slijedeće teme: Osnove napada i zaštite informacijskih sustava i informacijska sigurnost; Arhitektura, modeli, mehanizmi i načela informacijske tehnologije; Digitalni tragovi, dokazi i forenzika, te Prevencija, nadzor i specijalizirana područja kibernetičkih napada. Temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, edukaciju provodi Zajednica ponuditelja Algebra d.o.o. i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od studenog 2019 .godine do veljače 2020. godine.

Stranica | Projekti | Međunarodna suradnja