Interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/LOGO/default-MUP-image.jpg

Raspisan je interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca za pet policijskih uprava

FOTO: ilustracija
 
Na temelju članka 60. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15, 121/16 i 66/19), članka 2. stavka 3. i članka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19 ), Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova, KLASA: 011-02/22-01/33, URBROJ: 511-01-152-22-16 od 25. ožujka 2022. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 011-02/22-01/357, URBROJ: 511-01-152-22-12 od 27. prosinca 2022. godine ministar unutarnjih poslova raspisuje
 
INTERNI OGLAS
 
      za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova
                                     na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave
 
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska

Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 - najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje  
   10 godina na rukovodećim policijskim poslovima
  -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti,
   umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja
   znanosti i umjetnosti
  -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski
   savjetnik
 
Policijska uprava krapinsko-zagorska

  Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 - najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje  
   10 godina na rukovodećim policijskim poslovima
  -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti,
   umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja
   znanosti i umjetnosti
  -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski
   savjetnik

Policijska uprava primorsko-goranska

  Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 - najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje  
   10 godina na rukovodećim policijskim poslovima
  -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti,
   umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja
   znanosti i umjetnosti
  -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski
   savjetnik

Policijska uprava virovitičko-podravska

Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 - najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje  
   10 godina na rukovodećim policijskim poslovima
  -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti,
   umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja
   znanosti i umjetnosti
  -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski
   savjetnik

Policijska uprava vukovarsko-srijemska

Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema
 - najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje  
   10 godina na rukovodećim policijskim poslovima
  -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti,
   umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja
   znanosti i umjetnosti
  -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski
   savjetnik

 
Interni oglas provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar sukladno odredbi članka 60. stavka 2. i 3. Zakona o policiji.
          
Kandidati/kinje prijavljeni na interni oglas za koje Povjerenstvo za provedbu internog oglasa utvrdi da ispunjavaju formalne uvjete, obvezni/e su pristupiti testiranju koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora (intervjua) na kojem se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultati ostvareni u dosadašnjem radu.
          
Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli/e prijavu na interni oglas i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.

Povjerenstvo za provedbu internog oglasa na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina i rezultata provedenog razgovora (intervjua) s kandidatima/kinjama, sačinjava rang-listu kandidata koju uz izvješće o provedenom postupku dostavlja glavnom ravnatelju policije.

Glavni ravnatelj policije će predložiti ministru kandidate/kinje za imenovanje, a prije podnošenja prijedloga ministru zatražiti mišljenje županijske skupštine.

Izabrani kandidat imenuje se na razdoblje od 5 godina, a može se razriješiti prije isteka roka na koji je imenovan iz razloga navedenih u članku 59. stavku 3. i članku 61. stavku 2. Zakona o policiji.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr/  objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
          
Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim internim oglasom, pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom internog oglasa kao i sadržaj i način testiranja.

U prijavi na interni oglas navode se podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje  su dužni/e priložiti:
  • životopis,
  • diplomu,
  • dokaz o najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega
    najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima (najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima dokazuje se potvrdom nadležne službe za ljudske potencijale ili rješenjima o rasporedu odnosno premještaju)
  • dokaz o položenom ili stečenom policijskom zvanju policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat/kinja predočit će izvornike.
      
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u internom oglasu.
      
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na interni oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na interni oglas.
           
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na interni oglas poziva na pravo prednosti kod izbora prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
           
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na interni oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz internog oglasa, dužan/na je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/  na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
SEKTOR ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
ULICA GRADA VUKOVARA 33
10 000 ZAGREB
s naznakom “za interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave ”
 
 
O rezultatima internog oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o imenovanju kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/.
Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na interni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju i intervjuu, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak internog oglasa sukladno članku 20. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.                                                                                     

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje