Javni natječaj za glavnog/u ravnatelja/icu policije

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/RH MUP novi.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje Javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije

FOTO: ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima, članku 58. stavku 1. Zakona o policiji te članku 2. i članku 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Ministarstvo unutarnjih poslova raspisuje Javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije.

Potkategorija: glavni policijski rukovoditelj
 
Radno mjesto: glavni/a ravnatelj/ica policije
   
Posebni uvjeti :
 
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema iz  područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničkog područja i područja biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti,
  • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na radnom mjestu rukovodećeg policijskog službenika,  
  • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje glavni policijski savjetnik.
     
Dodatni  uvjeti:

 
  • osobna dostojnost za obavljanje policijske službe
  • posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost
  • temeljna sigurnosna provjera
  • ne smije biti član političke stranke 
 
Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima i članka 48. Zakona o policiji.           
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e ravnatelja/ice policije provodi Komisija za provedbu javnog natječaj koju imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu koji će provesti ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on ovlasti.

Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua), ministar će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata/kinju za imenovanje, na vrijeme od pet (5) godina.
 
Dostojnost za obavljanje policijske službe za predloženog kandidata, za kojeg ista nije prethodno provedena, provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe („Narodne novine“, br. 98/2012).
 
Posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za izabranog/u kandidata/kinju prije donošenja rješenja o imenovanju, utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“, br. 113/2012).
Smatra se da ima potrebnu posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost predloženi kandidat koji je unazad tri godine obavio redovni sistematski kontrolni  pregled, te je ocijenjen sposobnim za obavljanje poslova bez ograničenja.
 
Temeljnoj sigurnosnoj provjeri koja se provodi sukladno odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama („Narodne novine“, br. 85/2008 i 86/2012) ne podliježe predloženi kandidat koji ima važeći certifikat za sigurnosnu provjeru I. stupnja.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod  prijama u državnu  službu  sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017, 98/2019 i 84/2021), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/2021), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na  javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (interjvuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.
 
Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem te vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1. životopis,
2. diplomu,
3. dokaz o najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova (potvrda nadležne službe za ljudske potencijale ili rješenja o rasporedu odnosno premještaju),
4.dokaz o najmanje 10 godina radnog iskustva na radnom mjestu rukovodećeg policijskog službenika (potvrda nadležne službe za ljudske potencijale ili rješenja o rasporedu odnosno premještaju), 
5. dokaz o položenom ili stečenom osobnom policijskom zvanju glavni policijski savjetnik.
 
Isprave  se   prilažu u  neovjerenoj  preslici, a  izabrani  kandidat/kinja  predočit  će   izvornike.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/na da u primjerenom roku, a prije predlaganja Vladi Republike Hrvatske za imenovanje, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak.

Urednom  prijavom  smatra  se  prijava  koja  sadrži  sve  podatke  i priloge  navedene  u javnom natječaju.  Prijave  s dokazima  o ispunjavanju  uvjeta  podnose se  u roku 8  dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije ”
 
 
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj.
 
Izbor kandidata/kinje obavit će se u roku od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, a o rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr/.   

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje