Poziv na testiranje - Javni natječaj od 27. prosinca 2023. godine

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/Natjecaji i testiranja/Testiranje 1.jpg

Testiranje će se provesti 7. veljače 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, s početkom u 9 sati

 
Foto: Ilustracija 

POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

 

 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog 27. prosinca 2023. godine u Narodnim novinama broj 156/23,
a 28. prosinca 2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave
i  web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
za sljedeća radna mjesta:

 
1.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite

 • policijski tehničar za higijensko - zdravstvene poslove - vježbenik - 1 izvršitelj

 
2.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu

 • policijski tehničar higijensko - zdravstvene poslove - vježbenik - 2 izvršitelja

 
3.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za dublinski postupak

 • policijski tehničar za dublinski postupak - vježbenik - 1 izvršitelj

 
4.         Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za integraciju

 • policijski tehničar za integraciju - vježbenik - 1 izvršitelj

 
5.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje
Odjel elektroenergetike

 • niži ekspert elektroenergetike - vježbenik - 1 izvršitelj

 
6.         Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
            Služba traseoloških vještačenja

 • vještak za prometna vještačenja - vježbenik - 1 izvršitelj

 
7.         Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor za upravljanje nekretninama
Služba za uslužne poslove
Uslužna jedinica Valbandon

 • policijski tehničar - nabavljač - vježbenik - 1 izvršitelj

 
8.         Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor prometne tehnike
Služba cestovnih prometnih sredstava
Odjel za planiranje i eksploataciju

 • vozač 2 - vježbenik - 2 izvršitelja

 
9.         Uprava za materijalno - financijske poslove
Sektor policijske tehnike i opreme
Služba policijske opreme i odore

 • razvojni inženjer za policijsku opremu i odoru - vježbenik - 2 izvršitelja
   

10.       Glavno tajništvo
Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata

 • policijski tehničar - vježbenik - 1 izvršitelj

 
11.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za informatiku
Odjel za razvoj informacijskih sustava

 • inženjer informacijskih sustava - vježbenik - 1 izvršitelja

 
12.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za radiokomunikacije

 • projektant radiokomunikacijskih sustava - vježbenik - 1 izvršitelj

 
13.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za radiokomunikacije

 • tehničar radiokomunikacijskih sustava - vježbenik - 4 izvršitelja

 
14.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za telekomunikacije

 • projektant telekomunikacijskih sustava - vježbenik - 1 izvršitelj

 
15.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za telekomunikacije

 • policijski tehničar - evidentičar - vježbenik - 1 izvršitelj

 
16.       Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za komunikacije
Odjel za telekomunikacije

 • tehničar telekomunikacijskih sustava - vježbenik - 1 izvršitelj

 
 
Testiranje će se provesti 7. veljače 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, s početkom u 9 sati.
 

Saznajte ispunjavate li uvjete iz natječaja i jeste li pozvani na testiranje

 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
 
Kandidati su dužni na testiranje ponijeti plavu kemijsku olovku.
 
Kandidati koji su se javili za radno mjesto pod rednim brojem 6 - vještak za prometna vještačenja dužni su ponijeti kalkulator.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

 

 
2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;

 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 

 
 
5.        Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6.        Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.


Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje