Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 28. prosinca 2020. godine

Slika 2021/07/21-07-FSEU-2021-MUP.jpg

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentna oznaka: FSEU.2022.MUP.)

1. Svrha (cilj) Poziva:

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Serija potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine prouzročila je velike materijalne štete - oštećene su i srušene brojne stambene zgrade, uništene kuće, crkve, bolnice, automobili te je bila neophodna žurna provedba mjera zaštite i spašavanja stanovništva iz ruševina i nesigurnih građevina, odnosno provedba hitne evakuacije. Pripadnici služba sustava civilne zaštite su izašli na teren u najkraćem mogućem roku kako bi raščistili ulice od srušenih građevina, strojevima su odvezli dijelove srušenih građevina i evakuirali ljude iz nesigurnih građevina. Službe su bile na usluzi građanima zbog neočekivane krizne situacije izazvane potresom te su sudjelovale na uklanjanju posljedica potresa (raščišćavanje materijala, popravljanje dimnjaka, vraćanje crijepova itd.). Pri traganju za građanima i spašavanju te informiranju građana utrošeni su dodatni financijski resursi za osiguravanje naknada za prekovremeni rad i prehranu pripadnika službi spašavanja, gorivo i energiju, kao i  za izvanredno korištenje sredstava za rad te humanitarnu pomoć u obliku prehrane i paketa s osnovnim potrepštinama. Izvanredno korištenje sredstava za rad  podrazumijeva opremu za spašavanje, materijalno-tehnička sredstva, IT i IKT (informacijska i komunikacijska tehnologija) opremu i sustav koji su korišteni u povećanom opsegu radi razmjera potresa. Također, tijekom interventnih zahvata, sredstva za rad koja uključuju tehnička sredstva, sustave i opremu su oštećena, uništena ili stavljena izvan upotrebe, te je bila potrebna nabava novih kako bi se nadomjestilo uništeno.
 
Ukupna raspoloživa sredstva
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 82.660.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.
 
Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

2. Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
 
  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • udruge prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19) i Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), a obavljaju djelatnosti u području dobrovoljnog vatrogastva i/ili traganja i/ili zaštite i spašavanja;
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
  • pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
  • pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
  • pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno članku 2. točki 29 Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21).

3. Prihvatljive aktivnosti
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 
Grupa 1. Aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine
Aktivnosti Grupe 1. obuhvaćaju intervencije službi spašavanja, pružanje humanitarne pomoći i informiranje stanovništva pogođenog potresom.
 
Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija
Aktivnosti Grupe 2. obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.
 
4. Postupak prijave
 
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu:
 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za europske poslove, međunarodne
odnose i fondove Europske unije
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb

 
Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv Poziva: Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i  Bjelovarsko-bilogorske županije  s naznakom “Ne otvarati prije službenog otvaranja projektnih prijedloga”, uz puni naziv i adresu prijavitelja. Na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje projektnog prijedloga. Projektni prijedlog predaje se u digitalnom formatu (xls, pdf i sl. na USB-u). Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.
 
Vremenom zaprimanja projektnog prijedloga smatra se vrijeme kada je projektni prijedlog predan u pisarnici nadležnog tijela (kada ga se predaje izravno u pisarnici). Ako se projektni prijedlog šalje preporučeno putem pošte ili drugog ovlaštenog pružatelja usluge, vremenom zaprimanja projektnog prijedloga smatra se vrijeme predaje pošti ili drugom ovlaštenom pružatelju usluge.
 
5. Vrsta Poziva
 
Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30.04.2022. godine do 12 sati, ovisno što nastupa ranije.
 
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
 
Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavi Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr  i https://mup.gov.hr.
U slučaju da se Poziv i natječajna dokumentacija izmijene ili dopune prije datuma zatvaranja Poziva, sve izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama https://mup.gov.hr i  www.strukturnifondovi.hr. Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga i natječajne dokumentacije sukladno objavljenim uputama.
 
Pri izradi i objavi Izmjena i/ili dopuna, prijaviteljima se osigurava dovoljno vremena za izmjenu i/ili dopunu projektnih prijedloga, a u slučaju da su projektni prijedlozi već dostavljeni, osigurava se rok za njihove izmjene i/ili dopune ili dostavu dodatnih informacija.
 
Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za predaju neće se razmatrati, odnosno neće biti uvršteni u postupak dodjele.
 
6. Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici  www.strukturnifondovi.hrhttps://mup.gov.hr  u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi.FSEU2022@mup.hr
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.
 
 

Pisane vijesti | Projekti | Vanjski i europski poslovi

Dokumenti i linkovi