Poziv na testiranje

Slika /fotke_ilustracije/Ilustracije-novo/strategije_planovi_i_izvjesca_shutterstock_160828382.jpg

Na testiranje se pozivaju kandidati i kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog dana 26. svibnja 2023. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam
u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje
 
POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog dana 26. svibnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 56/2023
 i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 29. svibnja 2023. godine, za sljedeća radna mjesta:
 


1. Ravnateljstvo policije
Uprava za granicu
Prihvatni centar za strance
nadzornik za unutarnje poslove – psiholog – 1 izvršitelj 

2. Ravnateljstvo policije
Uprava za granicu
Prihvatni centar za strance
nadzornik za unutarnje poslove – socijalni djelatnik – 1 izvršitelj    

3. Ravnateljstvo policije
Uprava za granicu
Prihvatni centar za strance
policijski tehničar za higijensko – zdravstvene poslove – 3 izvršitelja 
 
koje će se održati dana 13. srpnja 2023. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, s početkom u 10.30 sati.
 
 
Kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će o terminu i mjestu testiranja obaviješteni putem telefona ili mail-a
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

 
Komisija za provedbu javnog natječaja
 


Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje