Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku

Slika /2023/Novi Projekt (6).jpg

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave splitsko-dalmatinske

FOTO: Ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova, sukladno članku 76., 76. a. i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77107, 107/07, 27/08, 34/1 1, 49/1 1, 150/1 1 , 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/1 3, 3811 3, 1/15, 138/15 — Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) objavljuje

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA,
POLICIJSKU UPRAVU SPLITSKO-DALMATINSKU

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva državne službenike/ce, službenike/ce tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike/ce iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj na sljedeća radna mjesta:

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

ODJEL PRAVNIH POSLOVA


1. stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove — 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  
 • područje znanosti magistar prava  
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
 • položen državni ispit II. razine

Opis poslova:

Obavlja najsloženije poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova, priprema detaljna očitovanja, izvješća te prijedloge za sporove u kojima sudjeluje Ministarstvo unutarnjih poslova (radno-pravni, naknade štete, izvan sudske nagodbe i dr.), prati donošenje pravnih propisa i njihovo provođenje, obavlja pripremne radnje i prikuplja podatke za rješavanje o predstavkama, vodi upravni postupak. Zastupa Ministarstvo unutarnjih poslova pred nadležnim upravnim sudom Republike Hrvatske te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezeno za pokrenute upravne sporove iz djelokruga Odjela.
 

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA
 
SLUŽBA MATERIJALNO - FINANCIJSKIH POSLOVA 
 
ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
 
2. računovodstveni referent obračuna plaća - 2 izvršitelja
 
Stručni uvjeti:
 
 • srednja stručna sprema  
 • gimnazija ili srednja strukovna škola   
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima   
 • položen državni ispit l. razine

Opis poslova:
 
Priprema podatke za knjiženje plaće za svakog djelatnika od rješenja o prijemu u službu i rješenja o plaći do unosa podataka o obustavama, šalje specifikacije o obustavljenim kreditima i uplaćenim plaćama, kompletira dokumentaciju o isplaćenom bolovanju na teret HZZO i Croatia osiguranja i popunjava potrebne obrasce za refundaciju istih, izdaje potvrde o plaći na zahtjev djelatnika, te upisuje podatke i ovjerava obrasce za kredite, popunjava obrasce za mirovinu (M4), dostavlja dokumentaciju kadrovskoj službi za provedbu prijave (M2), odlaže dokumentaciju, obavlja ostale poslove u djelokrugu rada unutar Odjela.
 
Plaća navedenih radnih mjesta utvrđena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/01, 38/01 (ispravak), 71/01, 89101 , 112/01, 7/02 (ispravak), 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 (ispravak), 66/05, 131/05, 11/07, 47107, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 1 13/10, 22/11, 142/201 1 , 31/12, 49/212, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12; 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19, 63/21 , 13/22 i 139/22), te se će se za svaku navršenu godinu radnog staža korigirati postotak po toj osnovi za 0,5% po godini i obračunava se po koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove 1,232, te koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta računovodstveni referent obračuna plaća 0,865.
 
Prijaviti se mogu i državni službenici odnosno službenici tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenici iz javnih službi koji nemaju položen državni ispit propisane razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

U prijavi za navedena radna mjesta potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje dužni/e su priložiti:   
 
 • životopis   
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci - preslika diplome za radno mjesto pod brojem 1., te presliku svjedodžbe za radno mjesto pod brojem 2.   
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci
 • elektronički zapis ili presliku radne knjižice i/ili potvrdu poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kinja radi/la ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto,  odnosno drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat/kinja radio/la

Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje.

Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mup.hr s naznakom Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku uz navođenje broja i naziva radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Odabir kandidata/kinja koji će biti pozvani na razgovor/intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata/kinja odnosu na potrebe radnog mjjesta
 


Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje