#uModiSuNovaPravila: Upoznajte nove izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Slika /2022/10/umodisunovapravila_750x500px_rgb.png
Foto: ilustracija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 85/2022) na snagu je stupio 30. srpnja 2022. godine, a njime se uvode značajne novosti u zakonsku regulativu na području sigurnosti prometa na cestama.

Riječ je o obuhvatnim izmjenama krovnog zakonskog propisa o sudjelovanju u prometu na cestama, za koje su učinjene detaljne preliminarne analize kako bi se postojeće prakse unaprijedile iz svakog, za veću sigurnost i praktičniju vožnju, potrebnog rakursa te su u izradi konzultirane sve povezane struke i institucije, kao i građani.

Među osnovnim ciljevima koji se žele postići izmjenama i dopunama ZSPC-a je ukupno smanjenje broja prometnih nesreća i stradavanja u njima te dodatno utjecanje na svijest sudionika u prometu o potrebi poštivanja prometnih propisa, odnosno, odvraćanje od činjenja prometnih prekršaja u cilju smanjenja stradavanja u prometnim nesrećama.
 
U nastavku navodimo neke od najvažnijih izmjena.

 

Nova kategorija vozila – osobno prijevozno sredstvo

Svakodnevno svjedočimo da u prometu na cestama sve više sudjeluju različita vozila koja se pokreću na električni pogon, primjerice električni romobili i električni monocikli, a koja se nisu mogla podvesti pod druge kategorije vozila bez dodatnog normiranja, a vozači takvih vozila nisu bili prekršajno odgovorni kada upravljaju istima u prometu na cestama.
 
Sada se po prvi put zakonski regulira sudjelovanje upravo takvih vozila u prometu, električnih romobila, električnih monocikla, segwaya i sličnih, a koji se svrstavaju u posebnu kategoriju vozila za koju je uveden i zajednički izraz – osobno prijevozno sredstvo.
 
Osobno prijevozno sredstvo odnosi se na vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg je mjesta, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).
 

Prometne površine kojima se smiju kretati osobna prijevozna sredstva

Novim odredbama definirane su površine kojima se smiju kretati vozila kategorije osobna prijevozna sredstva. Naime, vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a u slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

Iznimno, kada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih sredstava biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa (bilo da navedene površine nisu izgrađene, označene ili se ne mogu koristiti i sl.) osobna prijevozna sredstva mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom krećući se što bliže desnom rubu kolnika.

Osobna prijevozna sredstva ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila.
 

Pravila za vozače osobnih prijevoznih sredstava

Dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom je 14 godina, a kada se kreću biciklističkom stazom vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su, pri prelasku kolnika, obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju te kolnik prelaziti nakon što se uvjere da to mogu učiniti na siguran način. Ako pak biciklistička staza nije označena preko kolnika dužni su zaustaviti osobno prijevozno sredstvo i gurati ga preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste.

Također, vozači su dužni noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Uz to, od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na osobnom prijevoznom sredstvu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje, a na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom.

Vozilom se ne smije upravljati koristeći slušalice u ili na oba uha čime bi se umanjila mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. U slučaju kršenja propisane obveze, propisana je sankcija, odnosno novčana kazna u iznosu od 300 kuna.

Vozač osobnog prijevoznog sredstava mora upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Također, ne smije ostaviti osobno prijevozno sredstvo bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima.

Uz to, novim zakonom definirana je i kategorija „pomoćna pješačka sredstva“ koja se odnosi na naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom (romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl.). Također, novim je Zakonom na kolniku zabranjeno igranje i/ili vožnja pomoćnim pješačkim sredstvima.
 


Ostale važnije izmjene

Privremena nesposobnost za vožnju i obveza liječnika

Izmjenom članka 233. uvodi se obveza svim liječnicima, odnosno, liječniku koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranom liječniku da, sukladno pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače, upozore vozača o privremenoj nesposobnosti koja ne može biti duža od šest mjeseci. Liječnici su u obavezi dano upozorenje evidentirati i u medicinskoj dokumentaciji.

Po isteku roka o privremenoj nesposobnosti vozač se neće upućivati na ponovni liječnički pregled, a za liječnike koji ne obavijeste vozača o privremenoj nesposobnosti te podatak o tome ne evidentiraju u medicinskoj dokumentaciji propisane su prekršajne sankcije.

Sankcije su predviđene i za vozače koji će upravljati vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok im je izdano navedeno upozorenje liječnika o privremenom zdravstvenom stanju.

Odredbe o privremenoj nesposobnosti vozača za upravljanje vozilom stupit će na snagu danom donošenja izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, koji je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Propisan je rok da ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače („Narodne novine“, br. 137/15, 132/17 i 10/20) s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Vezano uz sigurnosne i zdravstvene faktore, novim Zakonom propisuje se i sankcija od 300 kuna za prekršaj vozača koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema kutiju prve pomoći, sukladnu pravilniku kojim se propisuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama.

 
Koridor za prolazak vozila hitnih službi

Krizne situacije unazad dvije godine ukazale su na nedovoljnu istaknutost i poznavanje nužnih reakcija sudionika u prometu, kako bi se hitnim, incidentnim lokacijama pristupilo što lakše i brže.

Stoga novi Zakon jasno definira koridor za prolazak vozila hitnih službi na prometnicama s više od dvije prometne trake, prilikom nastanka incidentne situacije, a kako bi se stekla navika kod vozača, kao i sama vozačka kultura o ujednačenom načinu osiguravanja koridora za prolazak vozila interventnih službi. Koridor definiran Zakonom, jednačen je s ostalim zemljama Europske unije što dodatno utječe na brzinu potrebne reakcije.
 
 
Uvođenje novih pojmova i viša kazna za prekoračenje brzine

Uz kategorije „osobno prijevozno sredstvo“ i „pomoćna pješačka sredstva“, uvedeni su i definirani novi pojmovi, kao što su „zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni“, „jahač“ i „automatizirano vozilo“.

Po prvi se puta tako regulira sudjelovanja jahača u prometu na cestama. Jahač je osoba koja jašući na jahaćoj životinji (konj i sl.) sudjeluje u prometu na cesti. U prometu na cesti jašući na jahaćoj životinji smije sudjelovati osoba koja je navršila 16 godina. Jahač se mora kretati što je moguće bliže desnom rubu ceste, a kada se cestom kreće više jahača, dužni su kretati se jedan iza drugog.

Uvodi se i novi pojam koji označava potpuno automatizirano vozilo, odnosno vozilo koje koristi hardver i softver za kontinuiranu potpunu dinamičku kontrolu vozila i koje se može kretati na cesti bez prisutnosti vozača (potpuno automatizirano vozilo bez upravljača).

S tim u vezi, propisuje se i sankcija za vozače koji koriste vozila s ugrađenim sustavima za pomoć vozaču (djelomično automatizirano vozila) na način da vozilo upravlja samostalno, a pritom, dakle za vrijeme vožnje, vozači ni ne sjede na vozačkom sjedalu, čime nisu u mogućnosti reagirati u nepredviđenim slučajevima.

Također, novi Zakon regulira zabranu parkiranja vozila na mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila i omogućuje sankcioniranje nesavjesnih vozača, kao i premještanje vozila koja ne koriste usluge punjenja, a parkirana su na mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila.

Sukladno primjerima iz prakse, izmijenjena je, odnosno proširena obveza dostave vjerodostojnih podataka o osobi koja je upravljala vozilom u traženom trenutku.

Naime, po novom Zakon i korisniku vozila propisuje obvezu da na zahtjev policijskog službenika ili službene osobe jedinice lokalne samouprave da vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a pritom se dostava podataka o više osoba koje su upravljale vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja ne smatra dostavom vjerodostojnih podataka o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje te se propisuje sankcija za korisnika ako ne dostavi te podatke.

Budući da trenutna visina kazne vozače ne odvraća od činjenja prekršaja, novim se Zakonom povećava i iznos kazne za prekršaj neprilagođene brzine (koji se najčešće izriče prilikom događanja prometne nesreće) s 500,00 na 1000,00 kuna.

Nadalje, najnovijim izmjenama detaljno se pojašnjavaju odredbe članka Zakona koje se odnose na odgovornosti osobe kojoj su za vrijeme provođenja vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom dostupne udvojene komande na vozilu. Naime, instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozača, kao i instruktor vožnje, odnosno ovlašteni ispitivač kojem su za vrijeme provođenja vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom dostupne udvojene komande kaznit će se za prekršaj koji počini kandidat za vozača, osim ako nije bio u mogućnosti spriječiti prekršaj.

Također, budući da s aspekta sigurnosti prometa na cestama ne postoji potreba, ukidaju se registarske pločice s crvenim i zelenim brojkama i slovima.

Pravnim ili fizičkim osobama obrtnicima olakšava se obavljanje poslova kojima se bave (proizvodnja, nadogradnja, servisiranje, prijevoz ili prodaja vozila na malo), odnosno dopušta se korištenje prenosivih pločica i za svrhe prijevoza do mjesta obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozila, a za što je dosad bilo propisano korištenje pokusnih pločica.

Osobama koje su završile najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, u trajanju od tri godine prometnog smjera (gradskog), omogućuje se obavljanje poslova nadzornika tehničke ispravnosti vozila te poslova ispitivanja vozila i obrade dokumentacije, s obzirom na kompatibilnost programa obrazovanja za navedena zanimanja.

Također, detaljnije se uređuje postupanje prema vozačima motornih vozila kojima su, kao pravna posljedica pravomoćne osude za određene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama određeni i upisani negativni prekršajni bodovi u evidenciju, a imaju vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu.

Uz to, detaljnije se uređuje i način zamjene takvih dozvola za hrvatsku vozačku dozvolu, kao i sankcije za navedene prekršaje.

Naposljetku, u kontekstu detaljnijeg uređivanja pojedinih situacija, propisana je i mogućnost da se osobi koja počini prometni prekršaj koristeći vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu, umjesto zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom može primijeniti zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske, u trajanju od mjesec dana do dvije godine.

Podsjećamo, svaki sudionik cestovnog prometa odgovoran je za primjenu prometnih pravila u vožnji, onih najnovijih kao i svih dosadašnjih, kako bi sigurno stigao do svog odredišta.

Provjerite znanje novih prometnih pravila iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u edukativno-zabavnom KVIZU.
 
#uModiSuNovaPravila #VozimOdgovornoStižemSigurno

 

Dokumenti i linkovi