Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Valbandonu

Slika /2024/4/default-MUP-image.jpg

Predmet ovog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u Valbandonu, smještenog u sporednoj zgradi u kompleksu UJ Valbandon, na adresi Prilaz marini 2, koji služi kao trgovina mješovitom robom 

Foto: Ilustracija

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN“ broj: 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora, Klasa: 372-01/21-01/38, Urbroj: 531-09-1-2/1-23-34 od 01.06.2023. g., Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VALBANDONU
 
 1. Predmet ovog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u Valbandonu, smještenog u sporednoj zgradi u kompleksu UJ Valbandon, na adresi Prilaz marini 2, koji služi kao trgovina mješovitom robom i to:
 • prodajni prostor površine 70,00 m2, s pripadajućim skladišnim prostorom površine 15,00 m2 i pomoćnim prostorom površine 15,00 m2.
 1. Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup za namjenu obavljanja maloprodajne trgovačke djelatnosti, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće  godine, na rok od dvije (2) godine.
 2. Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke 1. iznosi 1.800,00 EUR mjesečno. Na ponuđeni iznos zakupnine obračunat će se PDV.
Zakupnik je za vrijeme korištenja poslovnog prostora  obvezan plaćati i režijske troškove u paušalnim mjesečnim iznosima, i to za potrošnju električne energije iznos od 918,00 EUR mjesečno, za troškove odvoza smeća iznos od 647,42 EUR mjesečno, za troškove komunalne i vodne naknade iznos od 66,36 EUR mjesečno, za troškove potrošnje vode iznos od 66,36 EUR mjesečno.
 1. Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.
 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne  zakupnine.
 3. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
 • oznaku poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
 • ime i prezime ponuditelja, naziv obrta, sjedište/prebivalište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona,
 • djelatnost koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru za koji podnosi ponudu,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od početnog iznosa zakupnine navedenog u javnom natječaju,
 • pisanu suglasnost ponuditelja da je izričito suglasan da Ministarstvo unutarnjih poslova, kao zakupodavac može koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka te iste objaviti u skladu s odredbama propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama.  
 1. Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
-  presliku izvatka iz registra (sudskog/obrtnog) ne starijeg od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda, a iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi,  
-  potvrdu izdanu od strane Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda, u izvorniku, preslici ili elektronskom zapisu, 
-  potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske odnosno potvrdu Ministarstva branitelja ili Ministarstva unutarnjih poslova, ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, u izvorniku ili preslici, ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 48/21)
-  ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koje ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pored potvrde iz prethodne alineje dužan je dostaviti  dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici), 
-  ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koje ostvaruju braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog ministarstva o statusu (u izvorniku ili preslici), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda,
- za sve ponuditelja koji se pozivaju na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora -  (članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji), izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj je osnovi ostvaren, ovjerenu kod javnog bilježnika.
 1. Neće se razmatrati slijedeće ponude;
 • ponude zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju,
 • ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja,
 • nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu),
 • uvjetne ponude,
 • ponude koje nisu uvezane i numerirane na propisani način,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju odobrenih rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je otvoren postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnova korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova.
 
9.Sve navedene isprave u ponudi i uz ponudu moraju se priložiti u obliku kako je to određeno natječajem, a ponuda s cjelokupnom dokumentacijom mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i ukupan broj stranica (npr. 1/4, 2/4).
 
Ministarstvo unutarnjih poslova zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja koji je u ponudi dostavio presliku potvrde Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga, te presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju duga, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi.
 
10.  Ponuda za natječaj podnosi se neposredno ili preporučenom poštom s povratnicom u ZATVORENOJ OMOTNICI s tekstom: „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VALBANDONU - NE OTVARATI”, na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba za investicije i nekretnine, Ilica 335, Zagreb, do dana 03. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu unutarnjih poslova.
 
Ponude predane neposredno u pisarnici nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 
Ponude će se otvarati dana 07. svibnja 2024. g. u 11,00 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb, soba br. 218.
 
11. O  izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.
 
12. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od poziva zakupodavca sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. Ako isti ne sklopi ugovor o zakupu ili ne preuzme poslovni prostor u određenom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora, te će se izabrati drugi po redu najpovoljniji ponuditelj.
 
13. Ministarstvo  unutarnjih poslova kao zakupodavac, sve do sklapanja ugovora o zakupu, zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja javnog natječaja.
 
14. Pregled poslovnih prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu i dogovor na broj tel: 052 537 001.
 
15. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/37 88 961.
 

Pisane vijesti | Natječaj