Dodatno ojačana hrvatsko-američka suradnja u borbi protiv nezakonite trgovine drogama

U Ravnateljstvu policije potpisan je Memorandum o suglasnosti između Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Agencije Sjedinjenih Američkih država za borbu protiv narkotika (DEA)

Foto: MUP RH

S ciljem ostvarenja/promicanja zajedničkih interesa u borbi protiv nezakonite trgovine narkoticima, danas je u Ravnateljstvu policije potpisan Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, i Agencije Sjedinjenih Američkih država za borbu protiv narkotika.

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave kriminalističke policije u Ravnateljstvu policije Antonio Gerovac te ataše regionalnog Ureda DEA-e u Hrvatskoj Kevin Fejeran,  potpisnici su Memoranduma koji je dokaz jačanja hrvatsko-američke suradnje u borbi protiv nezakonite trgovine drogama i ostalih oblika transnacionalnih kaznenih djela.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović vidi potpisivanje Memoranduma kao snažnu potvrdu i priznanje radu hrvatske kriminalističke policije: „Nakon pristupanja Republike Hrvatske Programu izuzeća od viza, Memorandum je još jedan plod intenzivne suradnje s našim američkim partnerima i potvrda da Sjedinjene Američke Države Republiku Hrvatsku svrstavaju među zemlje svijeta koje ispunjavaju najviše sigurnosne standarde. Jačanje suradnje u području sigurnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama  kontinuirana je i rezultat je međusobnog povjerenja izgrađenog u posljednja tri desetljeća, a ona na dodatnoj važnosti dobiva upravo u današnje vrijeme kada smo svjesni da su gotovo svi sigurnosni izazovi više ili manje transgranični, transnacionalni i sve više transkontinentalni. Otvaranje regionalnog Ured DEA-e u Zagrebu 2016. godine bilo je priznanje Republici Hrvatskoj i dodatno je potvrdilo status i napore hrvatske policije u borbi protiv kriminaliteta droga, pogotovo u „razbijanju“ kriminalnih skupina tzv. Balkanskog kartela u kojemu već bilježimo značajne rezultate i uspjehe s našim američkim partnerima.“

“Partnerstvo SAD-a i Hrvatske snažno je, dinamično i rastuće. Ovaj novi sporazum nadovezuje se na naš veliki uspjeh u suradnji s MUP-om na pristupanju Hrvatske Programu izuzeća od viza. Ministarstvo unutarnjih poslova ostaje blizak partner u promicanju zajedničkih ciljeva, a potpisivanjem današnjeg sporazuma zajedno ćemo ići naprijed u učinkovitom američko-hrvatskom timskom radu protiv trgovine drogom i transnacionalnog kriminala. Cijenimo vodstvo Hrvatske u suzbijanju tih izazova u široj regiji”, izjavio je Mark Fleming, otpravnik poslova Veleposlanstva SAD-a.  

Memorandum uređuje opseg alata, od tehnoloških do razmjene informacija te oblike međusobne potpore tijekom vođenja operacija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja droga, kao i blisku komunikaciju u kaznenom gonjenju počinitelja kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga.

***

ENGLISH VERSION:

Additionally strengthened Croatian-American cooperation in the combat against illegal drug trade

The Memorandum on the agreement between the General Police Directorate, Ministry of the Interior of the Republic of Croatia and the United States Drug Enforcement Administration (DEA) was signed at the General Police Directorate

Zagreb, 12 January 2022

With the aim of achieving/promoting common interests in the combat against illegal drug trade, the Memorandum on the agreement between the Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, General Police Directorate and the United States Drug Enforcement Administration was signed today at the General Police Directorate.

Assistant to the General Police Director and Head of the Criminal Police at the General Police Directorate Antonio Gerovac and the attaché of the Regional Office of the DEA in Croatia, Kevin Fejeran, co-signed the Memorandum which serves as proof of strengthening Croatian-American cooperation in the combat against illegal drug trade and other forms of transnational criminal acts.

Deputy Prime Minister and Minister of the Interior dr. sc. Davor Božinović sees the signing of the Memorandum as a strong confirmation and recognition of the work of the Croatian criminal police:
 “After the accession of the Republic of Croatia to the Visa Waiver Program, the Memorandum is another result of intensive cooperation with our American partners as well as confirmation that the United States sees Croatia alongside other countries which meet the highest security standards.  The strengthening of cooperation in the area of security with the United States is a continuous process and the result of mutual trust built over the past three decades, which is becoming more important today when we are aware that almost all challenges are more or less cross-border issues and are transnational and increasingly transcontinental in nature. The establishment of the DEA Regional Office in Zagreb in 2016 was recognition for the Republic of Croatia and additionally confirmed the status and efforts of Croatian police in the combat against drug-related crimes, especially in cracking down on criminal groups of the so-called Balkan Cartel, where we have already achieved significant results and successes with our American partners.”

“The partnership between the USA and Croatia is strong, dynamic and growing. This new agreement builds upon our very successful cooperation with the Ministry of the Interior concerning Croatia’s accession to the Visa Waiver Program. The Ministry of the Interior remains a close partner in promoting common goals, and by signing this agreement today, we will march together forward with effective American-Croatian teamwork against drug trade and transnational crime. We hold the Croatian leadership in high regards concerning the combating of those challenges in the broader region”, said Mark Fleming, Chargé d’Affaires of the US Embassy.

The Memorandum determines the scope of tools, from technological to the exchange of information and forms of mutual support when conducting operations directed at the combating of drug smuggling, as well as close cooperation in criminal prosecution of committed criminal acts concerning drug crimes.Pisane vijesti | Kriminalitet | Međunarodna suradnja