Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

Slika /2023/1/12-05-000-B.jpg

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, kao i početak prikupljanja prijava, odnosno popunjavanje obrazaca za prijavu putem Interneta, a rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave u Narodnim novinama

FOTO: Ilustracija

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

objavljuje
 
POZIV

za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

na području Republike Hrvatske za 2023. godinu

Prometna preventiva

 

 

I.


Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.
 

II.

Planom potreba Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 400.000 eura za preventivne projekte sukladno 7. točki Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, po područjima djelovanja od točke 7.1. do točke 7.6. i točke 7.8.

 
 
III.

OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU:

Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju pravne osobe i nevladine, neprofitne organizacije te znanstvene institucije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske te su upisane u odgovarajuće registre i posjeduju reference;

Prijava mora biti podnesena putem Interneta te u jednom primjerku ispisana, potpisana i ovjerena sa svim obveznim prilozima i dostavljena kao što je određeno u točki V. ovog Poziva;

Prijava mora biti dostavljena najkasnije u roku propisanom u točki VI. ovog Poziva;

Prijava mora biti ovjerena te potpisana od strane odgovorne osobe predlagatelja;

U prijavi se mogu zatražiti sredstva samo za poslove i djelatnosti koje se ne financiraju po posebnim propisima;

Udio sredstava koji se za realizaciju projekta traži iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. može iznositi najviše do 70% ukupnog proračuna projekta - obavezno ispuniti u Obrascu prijave, točka 5.
 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

Presliku izvatka o upisu (ne stariji od 3 mjeseca) u Registar udruga Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave, kojim se utvrđuje legitimitet pravne osobe ili udruge;

Potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske pri Ministarstvu financija (samo za nevladine, neprofitne organizacije) – potvrdu ispisati s web stranice Ministarstva financija;

Popis referenci o uspješno realiziranim poslovima/projektima u poslovanju do datuma podnošenja prijave; (Potrebno je dostaviti popis referenci o do sada uspješno realiziranim poslovima/projektima koji su povezani s područjem sigurnosti cestovnog prometa na način da se prvo navedu reference koje su vezane za do sada realizirane projekte Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa (ako su projekti realizirani) te reference koje su vezane za realizaciju drugih projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa. Ako tražene reference ne postoje, potrebno je navesti obrazloženje zbog kojih razloga nema referenci);
 
 
Troškovnik za traženi projekt usklađen s planiranim proračunom za realizaciju projekta (Za traženi projekt dostaviti troškovnik koji treba biti usklađen s planiranim proračunom za realizaciju projekta, u kojem su jasno iskazane jedinične mjere, količine i jedinične cijene pojedinih aktivnosti i poslova te ukupni troškovi za sve prikazane aktivnosti i poslove realizacije projekta);
 
 
Imenovanu osobu – voditelja projekta koja je odgovorna za vođenje i realizaciju projekta, s dokazima čije kompetencije, obrazovanje i iskustvo iz područja sigurnosti cestovnog prometa daju jamstvo s obzirom na opseg projekta za njegovu kvalitetnu realizaciju i ostvarenje definiranih ciljeva. Preporuka je imati i popis odgovarajućeg stručnog kadra koji je u sastavu tima za realizaciju projekta s dokazima čije kompetencije, obrazovanje i iskustvo odgovaraju opsegu uspješne provedbe projekta, najmanje tri osobe. 
 
Broj kandidata (sudionika) ili broj ciljanih skupina s brojem kandidata (sudionika) s kojima je planirana realizacija projekta (Uspješna realizacija projekta kao i iznos financijskih sredstava za sufinanciranje projekta kada je riječ o edukaciji,  ovisi o broju kandidata (sudionika) koji će sudjelovati u projektu, odnosno o broju ciljanih skupina i s pripadajućim brojem kandidata (sudionika). Radi toga je potrebno dostaviti očekivani broj sudionika ili ciljanih skupina s brojem sudionika. Najmanji broj sudionika treba biti 150, a najmanji broj ciljanih skupina treba biti jedna skupina sa 100 sudionika);
 
Razradu metodologije provedbe, praćenja rezultata i rokove provedbe projekta (Potrebno je detaljno prema jasno definiranim ciljevima i očekivanim učincima razraditi potrebne korake (faze) i planirane aktivnosti provedbe projekta (plan i slijed aktivnosti) što će se raditi, primjerice, edukacija, teorijska ili praktična ili teorijska i praktična, na koji način će se raditi, gdje će se provoditi, primjerice, učionica ili otvoreni prostor, tko će voditi, tko provoditi, tko nadzirati, s kojim sredstvima i pomagalima će se provoditi, koji sadržaji će se realizirati, kako pratiti ostvarenje rezultata, kako dobiti povratnu informaciju i kako obaviti evaluaciju). Uz to potrebno je precizno utvrditi rokove provedbe projekta u skladu s definiranim vremenskim planom provedbe projekta (konkretno definirati razdoblje provedbe projekta, njegov početak i završetak, ovisno o datumu prihvaćanja prijave projekta);
 
Za realizaciju pojedinih projekata ovisno o njihovoj vrsti, odnosno teritorijalnoj obuhvaćenost projektom, predviđeni su limiti iznosa financijskih sredstava iz Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa za sufinanciranje projekata:
 
- edukacije kandidata (sudionika) ili ciljanih skupina ovisno o broju do 66.000 eura,
- nabave materijalnih sredstava i određene opreme u svrhu edukacije do 27.000 eura
- ostalo do 6.600 eura
 

IV.
 

Prijava koja ne zadovolji uvjete navedene u točki III. ovog Poziva neće se razmatrati.
 

V.

Prijava se obavezno podnosi putem Interneta popunjavajući odgovarajući obrazac za prijavu, koji je dostupan na adresi: https://spp.mup.hr/PrijavaProjekata
 
Osim putem Interneta, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisanu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim obveznim prilozima u jednom (1) primjerku na adresu: MUP RH, Ilica 335, Zagreb, s naznakom „Za Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.“,najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.
 

VI. 

Javni poziv otvoren je danom objave u Narodnim novinama, kao i početak prikupljanja prijava, odnosno popunjavanje obrazaca za prijavu putem Interneta. Rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 

VII. 

Jedan subjekt može prijaviti najviše jedan (1) projekt.
 
 

VIII.

Vrednovanje projektnih prijava provest će se temeljem podataka o projektu iz obrasca za prijavu projekta i to vrednovanjem:
 
  • CILJEVA I OČEKIVANIH REZULTATA projekta sukladno područjima djelovanja Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021-2030.;
  • METODIČKE I LOGIČKE POVEZANOSTI PLANIRANIH AKTIVNOSTI s postavljenim ciljevima te odabranih metoda rada;
  • OSTVARIVOSTI I EKONOMIČNOSTI – kroz ostvarivost svih aktivnosti projekta unutar predloženog  vremenskog razdoblja te odnos očekivanih učinaka i troškova;
  • KAPACITETA I KOMPETENCIJA – kroz prikladnost, kompetencije i iskustvo predloženog projektnog tima
  • OBUHVATA KORISNIKA – kroz broj ciljanih skupina, teritorijalne pokrivenost projekta;
  • NAČINA PRAĆENJA REZULTATA – kroz metodologiju i prikladnost načina praćenja rezultata projekta
Ocjenjivanje navedenih područja provesti će se vrednovanjem evaluacijskih kriterija.
 

IX.

Povjerenstvo sastavljeno od članova Radne skupine zadužene za praćenje provedbe Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021-2030. će u roku od 30 dana nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za 2023. godinu, izvijestiti podnositelje o prihvaćenim prijavama.
 

X.

Rang lista bodovanih projekata biti će objavljena na portalu NPSCP.HR nakon izvješćivanja podnositelja o prihvaćenim prijavama.


Pisane vijesti | Promet i vozila