Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Slika /2022/testiranje.jpg

Pozivaju se na testiranje kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete izoglasa za prijam u državnu službu, u Ministarstvo unutarnjih poslova, na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, a najduže godinu dana

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu, u Ministarstvo unutarnjih poslova,
na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, a najduže godinu dana
objavljenog dana 27. lipnja 2022. godine
na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave,
objavljuje

POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz
oglasa za prijam u državnu službu, u Ministarstvo unutarnjih poslova,
na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, a najduže godinu dana
za sljedeća radna mjesta:
 
 
1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu

Služba za strance

Odjel za vize
 
  • nadzornik za unutarnje poslove – 2 izvršitelja 

2. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu

Služba za međunarodnu zaštitu
 
  • upravni referent – 5 izvršitelja 

3. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu

Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
 
  • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj

4. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Sektor za strance i međunarodnu zaštitu

Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini
 
  • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj 

koje će se održati dana 1. kolovoza 2022. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova,
Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, s početkom u 09.30 sati.

 
Ispunjavaju li uvjete iz oglasa i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu OVDJE
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na oglas za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan oglas.      
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;

ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Najave | Školovanje i zapošljavanje