Osobna stanja građana

Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/9170/91- ispravak, 28/92113/93130/11, 110/15, 102/19)
 
 • Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (NN 54/913/92149/02146/09), (NAPOMENA – čl. 20. prestao je važiti stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN  65/12))
 • Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN 65/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju cijene obrasca domovnice (NN  41/00)
 • Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva (NN 118/12)

Zakon o prebivalištu (NN 144/12 i 158/13)
 
 • Pravilnik o sadržaju obrazaca i načina vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN  27/13)

 Zakon o osobnoj iskaznici (NN  62/15, 42/2020 i 144/2020)
 
 • Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama (NN 72/15)
 • Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (NN 63/1530/16, 70/18 i 86/21 )
 • Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica (NN 86/21)
 • Zaključak Vlade Republike Hrvatske o podmirivanju troškova prvog izdavanja osobne iskaznice u redovnom postupku za djecu do navršenih 18 godina života, hrvatske državljane s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj KLASA: 022-03/21-07/300, UR. BROJ: 50301-04/04-21-0 od 29. srpnja 2021.

 Zakon o matičnom broju (NN 9/92 i 66/02)
 
 Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN  77/99133/0248/0574/09, 154/1482/15 i 42/2020)
 
 • Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u svezi putnih isprava hrvatskih državljana (NN 83/99)
 • Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (NN  4/1022/1085/15118/15130/17, 124/2019 i 27/2021)
 • Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista (NN  4/1020/15118/15 i 6/21)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN  89/10).