Pritužbe

Slika /2023/1/scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg

Što se smatra pritužbom

Sukladno članku 5. Zakona o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11130/1289/14151/1433/1566/2019. ) fizička ili pravna osoba koja smatra da su djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena njezina prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu.
 
Pritužba mora biti razumljiva i mora sadržavati:
 
  • ime, prezime i adresu podnositelja
  • mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe
  • potpis podnositelja.

Ministarstvo unutarnjih poslova primjenjuje načelo pomoći stranci, odnosno ako je sadržaj podneska manjkav u smislu članka 5. stavak 2. Zakona o policiji, podnositelj se upućuje da podnesak nadopuni potrebnim sadržajem.

Pritužba na rad policijskog službenika

Pritužba se može podnijeti nadležnoj policijskoj upravi ukoliko se radi o policijskom službeniku policijske uprave ili ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu ukoliko se radi o policijskom službeniku Ministarstva u sjedištu.
 
Pritužba se može podnijeti i Službi za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara br. 33, koja će pritužbu na rad policijskog službenika dostaviti nadležnoj policijskoj upravi ili drugoj ustrojstvenoj jedinci Ministarstva u sjedištu koja će obaviti potrebne provjere te o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama, u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe, obavijestiti podnositelja pritužbe.
 
Ukoliko podnositelj pritužbe nije zadovoljan sadržajem odgovora policijske uprave ili odgovorom druge ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu može podnijeti prigovor Službi za unutarnju kontrolu koja će izvršiti uvid u spis te po potrebi obaviti dodatne provjere, a o svemu poduzetom i utvrđenom obavijestiti podnositelja u roku od 30 dana. Rok za podnošenje prigovora navedenoj Službi ograničen je na 15 dana od dana primitka odgovora od nadležne policijske uprave ili druge ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu.
 
Podnositelj pritužbe, u roku od 15 dana od primitka odgovora, ima pravo podnijeti prigovor i na odgovor Službe za unutarnju kontrolu, u kojem slučaju će navedena Služba zaprimljeni prigovor, zajedno sa spisom predmeta, dostaviti na daljnje rješavanje nadležnom Povjerenstvu za rad po pritužbama.
 

Način podnošenja pritužbi

Pisane pritužbe moguće je dostaviti:
 
  • poštanskom dostavom na adresu nadležne policijske uprave, putem telefaksa ili putem elektroničke pošte
  • pisanim putem na adresu: Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica. 335, ili putem telefaksa na broj: 01/3788-318 ili putem elektroničke pošte na adresu: policija@mup.hr
  • Službi za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 33, putem telefaksa na broj: 01/6122-603 ili putem elektroničke pošte na adresu: unutarnja@mup.hr.

Prijave putem telefona (u vremenu od 00:00 do 24:00 sati)
 
  • telefon 192 (Operativno komunikacijski centar (OKC) policijske uprave na čijem se području događaj dogodio)
  • besplatni telefon za pritužbe MUP-a 0800 - 0192.

Neposredna predaja ili izjava na zapisnik
 
Pritužbe se mogu predati u pisanom obliku ili izjaviti na zapisnik, od 08:00 do 15:00 sati, u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u sjedištu (na adrese u Zagrebu, Ilica 335 i Ulica grada Vukovara 33).

Pritužba koja se dostavlja putem elektroničke pošte i sadrži snimku potpisa podnositelja, smatrat će se potpunom u smislu članka 5. Zakona o policiji, dok će se u protivnom tretirati sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.
 

Postupanje po nepotpunim pritužbama, po pritužbama na druge zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova i po pritužbama koje se ne odnose na primjenu policijskih ovlasti

Pritužbe koje su podnesene nakon propisanog roka i ne sadrže potrebne podatke iz članka 5. stavak 2. Zakona o policiji ili podaci koji su od podnositelja naknadno traženi, a nisu nadopunjeni, kao i pritužbe koje se odnose na ostale zaposlenike Ministarstva unutarnjih poslova ili se ne odnose na primjenu policijskih ovlasti, neće se rješavati sukladno odredbama Zakona o policiji, nego će se na njih primjenjivati odredbe zakona kojim se propisuje sustav državne uprave.
 
U tom slučaju prigovor na odgovor nadležne policijske uprave i ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova neće razmatrati nadležno Povjerenstvo za rad po pritužbama, već će prigovor razmatrati Služba za unutarnju kontrolu čiji se odgovor neće dalje razmatrati. 
 

Povjerenstvo za rad po pritužbama - građanski nadzor nad radom policije

Sukladno članku 5. c. Zakona o policiji ("Narodne novine" br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15., 121/16., 66/19.) Povjerenstvo za rad po pritužbama osniva se za rješavanje pritužbi na rad policijskog službenika.

Više o Povjerenstvu za rad po pritužbama