Što kad izgubim dokumente?

Nestanak osobne iskaznice, pronalazak osobne iskaznice ili sumnja u zlouporabu 

Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji. Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan bez odgode obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju koja je izdala osobnu iskaznicu.

Nakon što se osobnoj iskaznici, temeljem prijave o nestanku, evidentira status nevažeće osobne iskaznice automatski se pokreće zahtjev za opoziv certifikata. Nestanak osobne iskaznice ili sumnja u zlouporabu, u svrhu suspenzije certifikata, može se prijaviti korištenjem elektroničke usluge davatelja usluga certificiranja. U tom slučaju osoba je dužna u najkraćem mogućem roku prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji radi evidentiranja potrage za osobnom iskaznicom u evidenciji koja se vodi na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Ako osoba čijoj su osobnoj iskaznici suspendirani certifikati zbog nestanka prijavi, pronalazak osobne iskaznice u roku od 8 dana od dana suspenzije certifikata, certifikati će ponovno postati važeći. Protekom roka od 8 dana od dana suspenzije certifikata, certifikati se automatski opozivaju i više se ne mogu koristiti.

Nestalu osobnu iskaznicu izdanu osobi starijoj od 70 godina bez certifikata, osoba kojoj je izdana može nastaviti koristiti ako njen pronalazak prijavi u roku od 15 dana od dana evidentiranja statusa nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica.

Osoba koja bez odgode ne prijavi nestanak ili pronalazak osobne iskaznice kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

 

Nestanak putne isprave ili njezin pronalazak

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak (gubitak ili krađu) putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Građanin kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubio putovnicu ili mu je ona ukradena, a službena osoba na temelju te izjave u evidenciji putnih isprava putovnici ažurira status nevažeće isprave te za njom raspisuje objavu.

Problemi prilikom ulaska u države Europske unije zbog nestanka putovnice

Izgubili ste ili vam je ukradena putovnica, te zbog toga ne možete ulaziti u države Europske unije, jer su osobe koje su se poslužile vašim krivotvorenim putovnicama počinile kakav prijestup u nekoj od država EU, dovevši pri tom policijska i pravosudna tijela u zabludu u vezi svog identiteta, te su Vaši osobni podaci sa krivotvorenih isprava uneseni u evidencije, čime Vam je onemogućen ulazak u države Schengenskog sporazuma?

Stoga pred stranim policijskim i pravosudnim tijelima morate dokazati da niste kršili propise u nekim od država EU, već da su to počinile nepoznate osobe posluživši se krivotvorenim ispravama izdanim na Vaše ime?

Obratite se policijskoj postaji po mjestu prebivališta i podnesite zahtjev u kojem morate priložiti vlastoručno potpisanu izjavu da ste suglasni za fotografiranje i daktiloskopiranje, kako bi se takav materijal putem međunarodne policijske suradnje, odnosno Interpola mogao dostaviti policiji strane države čija su tijela izrekla mjeru zabrane ulaska, a u svrhu njezina poništenja.

Zahtjev se ne naplaćuje.

 

Nestanak vozačke dozvole ili njezin pronalazak

Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se, bez odgode, policijskoj upravi/policijskoj postaji

  • Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole se podnosi u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji
  • Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Podnositelj zahtjeva prilaže:

  • ukoliko je originalna vozačka dozvola bila izdana u državi članici EGP, dokaz nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu da je osobi bila izdana vozačka dozvola
  • jednu fotografiju veličine 35 x 45 mm
  • dokaz o uplati 151 kune – 20,04 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) , odnosno 181,00 kune – 24,02 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača (redovni postupak),  200 kuna – 26,54 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za ubrzani postupak, odnosno 450 kuna – 59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za žurni postupak, za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.
 

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili e-vozačka dozvola izdana od 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.

Vozač je dužan bez odgode nadležnom tijelu prijaviti pronalazak vozačke dozvole

 

Nestanak prometne dozvole

Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola odnosno registarske pločice ukradene ili izgubljene.

Zahtjev za izdavanje nove prometne dozvole vlasnik vozila podnosi  u stanici za tehnički pregled vozila prema svom registracijskom području.

Za izdavanje nove prometne dozvole valja priložiti:
  • zahtjev za izdavanje izgubljenog dokumenta
  • osobnu iskaznicu
 
Za izdavanje nove prometne dozvole, stanica za tehnički pregled vozila naplaćuje naknadu sukladno Odluci o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (''Narodne novine'', broj: 122/14, 122/16 i 130/17).
 

Nestanak oružnog lista ili Europske oružne propusnice

Gubitak, krađa i pronalaženje oružja, streljiva i isprava o oružju

Osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista ili odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B i C dužne su odmah prijaviti gubitak ili krađu toga oružja i streljiva ili isprava o oružju.
 
Prijava se podnosi bez odgode policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja i streljiva ili isprava o oružju.
 
Onaj tko nađe oružje ili streljivo ili sazna za skriveno oružje ili streljivo dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.
 
Za izdavanje novog oružnog lista potrebni su:
 
• izjava na koji način je došlo do gubitka oružnog lista,
 
• obrazac broj 6 (zahtjev za registraciju oružja),

Obrazac se može dobiti u policijskoj upravi/policijskoj postaji prilikom podnošenja zahtjeva ili ga može ispisati podnositelj zahtjeva (obostrano).
 
• dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od  4,65 EUR - 35 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450). Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna - 4,65 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) moguće je platiti i u državnim biljezima.

Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do  13,27 EUR - 100 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) mogu se platiti u državnim biljezima.
 
• fotografija veličine 30x35 mm (ukoliko se radi o fizičkoj osobi)
 
• obaviti uplatu u iznosu od 5,31 EUR - 40 kuna  (fiksni tečaj konverzije 7,53450) na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''oružni list-novi''.
 
Na jedan oružni list mogu se upisati tri komada oružja.