Inspekcijski poslovi

Zakon o protuminskom djelovanju (NN  110/15118/1898/19)

 • Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja (NN 45/16, 27/17)
 • Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina (NN 2/21)
 • Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (NN 49/18 i 61/19)
 • Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane (NN 2/21)
 • Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti  pirotehničara (NN 26/96)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja (NN 48/21)
 • Pravilnik o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika (NN 57/16)
 • Rješenje o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja (NN 68/16)
 • Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju (NN 73/18)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja ( NN 53/07, 39/11 57/13)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku provjere uvježbanosti vodiča i pasa za detekciju minsko-eksplozivnih sredstava na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07)

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22)
 
 • Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (NN 143/98), (PDF)
 • Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017.-2025. godine (NN 65/17)
 • Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18, 6/22)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18, 6/22)
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18, 8/22)
 • Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (NN 40/18104/21)
 • Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/18, 8/22)
 • Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (NN 36/18)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18)
 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18)
 • Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)
 • Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje (NN 38/17, 98/21)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja (NN 36/16, 79/16, 108/21)
 • Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti (NN 29/17, 100/21)
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja (NN 94/17, 96/21)
 • Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja (NN 94/17, 103/21)
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja (NN 47/17)
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja (NN 29/17)
 • Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja (NN 29/17)
 • Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti (NN 29/17, 88/21)
 • Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima (NN 29/17)
 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18)
 • Pravilnik o nuklearnom osiguranju (NN 38/18)
 • Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 125/14)
 • Odluka o Donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (NN 100/18)
 • Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) (PDF)
 • Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora (NN 12/18)
 • Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (NN 42/13, 19/17)
 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/1870/20, 114/21)
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12)
 • Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18, 6/22)
 • Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije (NN 38/18, NN 147/21)
 • Akcijski plan za radon za razdoblje 2019.-2024. (NN 118/18)

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN  70/17141/20)
 
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN 41/18)
 • Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (NN 54/18, 70/21)
 • Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava (NN 54/18, 27/21)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke osobe ovlaštene za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja (NN 48/21)
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja (NN 81/21)
 • Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva (NN 86/21)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga (NN 86/21)
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih dijelova streljiva  i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom (NN 96/21)
 • Pravilnik o sadržaju plana miniranja i izvješća o miniranju (NN 103/21)
 • Pravilnik o dokumentu za transfer eksplozivnih tvari unutar Europske unije (NN 121/21)
 • Pravilnik o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i prometa oružja te vođenja civilnih strelišta (NN 136/21)
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 139/21)
 • Pravilnik o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje (NN 139/21)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN  146/05, 119/07, 55/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN  26/0941/0966/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN  55/09)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (NN  110/09157/09, 47/15)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa (NN  27/1031/10 – ispr.)
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu  podjelu (NN  34/10124/13150/13)
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN  134/0897/10)
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/0869/12)

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16/20)
 
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN  120/21 i 22/22)
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (NN  19/21)
 • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN  103/0421/0786/08 i 42/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (NN 161/04 i 87/08)
 • Pravilnik o načinu polaganja ispita za stručnu osobu pravne osobe ili obrtnika za osiguranje i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti (NN 103/21)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN  45/0521/0732/0968/09)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN  198/03)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (NN 35/22)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu iskaznice za čuvara, zaštitara, zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU (NN  103/21)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite (NN  48/21)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (NN  36/12)
 • Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitare i čuvare (NN  155/0456/05)
 • Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (NN  33/05)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene izrade čuvarske i zaštitarske iskaznice, iskaznice zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU (NN  136/21)
 

Zakon o privatnim detektivima (NN  24/09)

 • Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnih detektiva (NN 37/10)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža, te polaganja stručnog ispita za privatne detektive (NN  37/10 i 104/13)
 • Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost (NN  37/10)
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka te sadržaju i načinu vođenja zbirke podataka (NN  121/11).
 

Zakon o zaštiti novčarskih institucija 
(NN 56/15 i 46/21)
 
 • Pravilnik o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija (NN  102/16)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite (NN 37/17)
 • Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 38/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14 i 36/20)
 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 • Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (NN  68/13)
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o planu zaštite od požara (NN  51/12)
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94,110/05, 28/10)
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12, 98/21)
 • Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke inspektora zaštite od požar (NN 48/21)
 • Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN  88/11)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN 116/11)
 • Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata uprovedbi mjera zabrane u području zaštite od požara (NN 50/11)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN  62/94, 32/97)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12- ispravak)
 • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN  88/11)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (NN 118/11, 141/11- ispravak)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN  141/11)
 • Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora  zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN  141/11)
 • Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara (NN  56/12)
 • Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN  51/12)
 • Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN  141/11)
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara (NN  35/12)
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN  29/13, 87/15)
 • Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN  35/94, 55/94- ispravak, 142/03)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN  8/06)
 • Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN  56/99)
 • Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN  33/14)
 • Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN  100/99)
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN  93/08).
 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN  108/95, 56/10)

 • Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN  93/98, 116/07 i 141/08)
 • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN  54/99)
 • Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
 • Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) (NN 134/09).

 

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
 
 • Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112  (NN 138/15)
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 110/20)
 • Pravilnik o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika (NN 111/20)
 • Pravilnik o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva (NN 111/20)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice (NN 111/20)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama (NN 104/20, 123/21)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)
 • Pravilnik o vatrogasnoj tehnici (NN 5/21)