Kretanje i boravak stranaca

Zakon o strancima (NN  133/2020, 114/22, 151/22)

 • Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN  36/13 i 105/17)
 • Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN 20/2022, 155/22)
 • Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika (NN 80/2021)
 • Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (NN 14/2021)
 • Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta (NN 100/2021)
 • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka (NN 132/21)
 • Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance i načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (NN 145/2021)
 • Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja (NN 136/21)
 • Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja (NN 114/18, 8/23)

Zakon o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN 66/19, 53/20, 144/20, 114/22)
 
 • Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (NN 107/20, 148/2086/21 i 155/22)

 

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15 i 127/17

 • Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (NN 85/16)
 • Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom (NN 28/2020)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (NN  98/16) te Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. (NN 102/16)
 • Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN  135/15, 61/19)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom (NN 98/16) te Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom (NN 102/16)
 • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite (NN  140/15)
 • Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila (NN  47/2016)
 • Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite (NN 135/2015)