Radno pravo (policijski i državni službenici u Ministarstvu unutarnjih poslova)

Uredba o policijskim zvanjima (NN 7/22 i 149/22)

Uredba o plaćama policijskih službenika (NN  7/22 i 149/22)

Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 7/22 i 149/22)

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 7/22 i 149/22)

Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja (NN  129/11, 7/22)

Uredba o pričuvnoj policiji (NN  102/19)
 
 • Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika (NN  62/12)
 • Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika (NN  113/12)
 • Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova, te uvjetima i postupku njihove dodjele (NN 16/17)
 • Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijsku službu te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN  113/12)
 • Pravilnik o upućivanju policijskog službenika na rad u međunarodne organizacije, institucije i tijela Europske unije te radi sudjelovanja u međunarodnom projektu (NN 79/18 i 83/18)
 • Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN  118/12)
 • Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 79/18)
 • Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/1281/13 i 5/14)
 • Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s Programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti  s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN  30/08)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN   55/1158/11 – ispravak100/12, 110/14 i 45/16)
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika (NN  141/11)
 • Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada policijskih službenika i ustrojstvenih jedinica ministarstva unutarnjih poslova (NN  141/11146/11 - ispravak)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja (NN  141/11133/12)
 • Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu Povjerenstva za rad po pritužbama (NN  16/21)
 • Etički kodeks policijskih službenika (NN  62/12)
 • Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi (NN  75/12)
 • Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (NN  98/12)
 • Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (NN 20/1516/18 i 49/21 )
 • Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj (NN  113/12)
 • Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju  podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova (NN  113/12)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova (NN  113/12)
 • Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 73/18 )
 • Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvene komisije za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskih službenika (NN  113/12)
 • Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN 113/12)
 • Strategija reforme sustava upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva unutarnjih poslova (za razdoblje 2009. - 2011.)

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN  76/0992/14 i 70/1
 • Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN  88/11129/11100/13)
 
Zakon o državnim službenicima (NN  92/05107/0727/0834/1149/11150/1134/1249/12– pročišćeni tekst, 37/1338/13138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/1770/19 i 98/19)
   
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17)
 
 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 2/19)
 • Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 119/19)
 • Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 66/20)
 
 • Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima u Ministarstvu unutarnjih poslova (Narodne novine  25/08)
 
Zakon o mirovinskom osiguranju (NN  157/13151/1433/1593/15120/1618/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18115/18, 102/19 i 84/21)
 • Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika (NN 16/22)
 
Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (NN 153/05152/08)
 
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (NN 128/9916/0122/0241/0897/12118/12)
 
Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (NN 71/10130/11 i 157/13)
 
Zakon o Zakladi policijske solidarnosti (NN 121/05)
 
Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14,93/16 i 116/18)
 • Odluka o visini osnovice plaće za državne službenike i namještenike (NN 40/09)
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske  o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim uredima Vlade Republike Hrvatske (NN 70/16)
 • Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi 2010. - 2013. (usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2009.), Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi 2010. - 2013. (usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 22. travnja 2010.)