Radno pravo (Policijski i državni službenici u Ministarstvu unutarnjih poslova)

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19)

 • Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN  129/11 i 15/13)
 • Uredba o plaćama policijskih službenika (NN  129/11, 82/12 i 25/13 i 140/13, 40/15 i 40/16)
 • Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN  127/13 i 140/13)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 129/11, 82/12 i 140/13)
 • Uredba o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova koja se popunjavaju bez objave natječaja (NN  129/11)
 • Uredba o pričuvnoj policiji (NN  111/12)
 • Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika (NN  62/12)
 • Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika (NN  113/12)
 • Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova, te uvjetima i postupku njihove dodjele (NN  67/12)
 • Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijsku službu te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN  113/12)
 • Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN  118/12)
 • Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN  107/12)
 • Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/1281/13 i 5/14)
 • Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s Programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti  s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN  30/08)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN   55/11, 58/11 – ispravak, 100/12)
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika (NN  141/11)
 • Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada policijskih službenika i ustrojstvenih jedinica ministarstva unutarnjih poslova (NN  141/11, 146/11 - ispravak)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja (NN  141/11, 133/12)
 • Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama te radu Povjerenstva za rad po pritužbama (NN  78/15).
 • Etički kodeks policijskih službenika (NN  62/12)
 • Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi (NN  75/12)
 • Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (NN  98/12)
 • Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (NN  109/12)
 • Pravilnik o sadržaju i dostupnosti informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj (NN  113/12)
 • Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju  podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova (NN  113/12)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova (NN  113/12)
 • Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN  124/12)
 • Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvene komisije za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskih službenika (NN  113/12)
 • Pravilnik o pravilima i načinu raspodjele poslova i odgovornosti između različitih službi uključenih u upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN 113/12)
 • Strategija reforme sustava upravljanja ljudskim potencijalima Ministarstva unutarnjih poslova (za razdoblje 2009. - 2011.)

 

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN  76/09)

 • Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN  88/11, 129/11, 100/13)

 

Zakon o državnim službenicima (NN  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12– pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13)

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine  89/12)

 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine  89/12)
 • Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima u Ministarstvu unutarnjih poslova (Narodne novine  25/08)

 

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine 104/13)

 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine  104/13)
 • Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine  150/13, 153/13-ispr.)

 

Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine  157/13)

 

Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja (Narodne novine  153/05, 152/08)

 

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (Narodne novine  128/99, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12, 118/12)

 

Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine  71/10, 130/11 i 157/13)

 

Zakon o Zakladi policijske solidarnosti (Narodne novine  121/05)

 

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11)

 • Odluka o visini osnovice plaće za državne službenike i namještenike (NN 40/09)
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske  o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim uredima Vlade Republike Hrvatske (NN 153/09)

 

Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi 2010. - 2013. (usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2009.), Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi 2010. - 2013. (usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 22. travnja 2010.)