Javni natječaj

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/MUP_ILUSTRACIJE/RH%20MUP%20novi.jpg

Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora ukupne površine 2 m2 radi postavljanja aparata za prodaju toplih napitaka

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 
Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Ministarstva državne imovine: Klasa: 372-01/19-01/186, Ur.broj: 536-02/01-19-02 od 29.11.2019. godine, Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, kao zakupodavac objavljuje:
 
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora
 
Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora ukupne površine 2 m2 radi postavljanja aparata za prodaju toplih napitaka, na sljedećim lokacijama:
 
Ministarstvo unutarnjih poslova – Zagreb, Ilica 335, zgrada 8., polukat, dio prostorija hodnika površine 1 m2, za smještaj jednog aparata za prodaju toplih napitaka; 

Ravnateljstvo civilne zaštite – Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20 ( objekt Brodarskog instituta), zgrada broj 2, I. kat, ulaz C, dio prostorije hodnika površine 1 m2, za smještaj jednog aparata za prodaju toplih napitaka. 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 3 (tri) godine, a početna cijena zakupnine je 11,30 €. Utvrđena mjesečna zakupnina uvećat će se za PDV. Zakupnik će imati obvezu plaćanja režijskih troškova u paušalnom iznosu od 30,00 € mjesečno.
 
Pravo na podnošenje ponude imaju sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.
 
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja uz ispunjene uvjete natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 
Neće se razmatrati slijedeće ponude:
 
 • ponude zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u javnom natječaju,
 • ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja,
 • nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno javnom pozivu),
 • uvjetne ponude,
 • ponude koje nisu uvezane i numerirane na propisani način,
 • ponude fizičkih osoba i fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost te pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju odobrenih rokova plaćanja,
 • ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je otvoren postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo, odnosno društvo Državne nekretnine d.o.o. ili tijelo državne uprave koje provodi natječaj,
 • ponude pravnih osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) ujedno i osnivač i/ili zakonski zastupnik (osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe) zakupnika, odnosno korisnika koji ima dospjelo dugovanje s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o. ili Ministarstvo unutarnjih poslova. 
Ponuditelji koji sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa mjesečne zakupnine u korist računa: IBAN HR 1210010051863000160, model: HR63, sa pozivom na broj: 9725-713-22888, opis plaćanja: Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Ponuditeljima čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 
Uz ponudu ponuditelj je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u ponudi (sudski/obrtni registar ili odgovarajući upisnik),
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne stariju od 30 (slovima: trideset) dana na dan otvaranja ponuda, u izvorniku, preslici ili elektronskom zapisu,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa/imena ponuditelja,
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva iz natječaja te status branitelja, u izvorniku ili preslici, ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21),
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koje ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, pored potvrde iz prethodne alineje, dužan je dostaviti dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela u izvorniku ili preslici), 
 • ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) koje ostvaruju braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog ministarstva o statusu ne stariju od 3 (slovima: tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda u izvorniku ili preslici,
 • za sve ponuditelje koji se pozivaju na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora neovisno o osnovi (članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji) – izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, ovjerenu kod javnog bilježnika. 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i ukupan broj stranica (npr. 1/3, 2/3, 3/3). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanima te se iste neće razmatrati.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja koji je u ponudi priložio presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog registra da u ostavljenom roku, a prije donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, dostavi izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog/sudskog  registra iz kojeg  mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju je naveo u ponudi.
 
Ponuda za natječaj podnosi se neposredno ili preporučenom pošiljkom u ZATVORENOJ OMOTNICI s tekstom: „PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RADI POSTAVLJANJA APARATA ZA TOPLE NAPITKE– NE OTVARATI“, na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba za investicije i nekretnine, Ilica 335, Zagreb, do dana 31. ožujka 2023. godine do 12,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu unutarnjih poslova.
 
Ponude predane neposredno u pisarnici nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 
Ponude će se otvarati dana 04. travnja 2023. g. u 11,00 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb, soba br. 218.
 
O  izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od poziva zakupodavca sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor. Ako isti ne sklopi ugovor o zakupu ili ne preuzme poslovni prostor u određenom roku, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora, te će se izabrati drugi po redu najpovoljniji ponuditelj.
 
Ministarstvo  unutarnjih poslova kao zakupodavac, sve do sklapanja ugovora o zakupu, zadržava pravo poništenja javnog natječaja.
 
Pregled poslovnih prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu:
 • za lokaciju Zagreb, Ilica 335, kontakt tel: 01/3788 – 795
 • za lokaciju, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, kontakt tel: 091/112 1073. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/3788 - 961.
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stranica