Interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave - 17.2.2023.

 
Datum:  17. veljače 2023.
Datum objave u NN:  - 
Link na dokument: Interni oglas
 
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu internog oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu internog oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći:  Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave na interni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Ministrstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto
načelnik/ca policijske uprave«
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata             7.3.2023.- Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:   23.3.2023. - Rješenja o imenovanju kandidata: