Zaštita osobnih podataka

Slika /fotke_ilustracije/Ilustracije-novo/zastita_osobnih_podataka_shutterstock_175801847.jpg
Definicija
 
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“).
 
Pravo na zaštitu osobnih podataka je temeljno ljudsko pravo.
 
„Svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose“ -
članak 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02).
 
„Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka“ -
članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01).
 
Pravni akti 
 
Zaštita osobnih podataka utvrđena je
 
 • Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni tekst) kojim se svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, koji se bez privole ispitanika mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom, dok se zabranjuje uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja.
 • Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
 • Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (NN 68/18)

Prava ispitanika - pravo na pristup osobnim podacima

Sukladno propisima kojima je utvrđena zaštita osobnih podataka, ispitanik ima pravo dobiti pisanu obavijesti od voditelja obrade obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, a ako se obrađuju pristup slijedećim informacijama:
 
 • svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka;
 • kategorijama osobnih podataka, ako ih ima;
 • primateljima osobnih podataka;
 • razdoblju pohrane;
 • pravu na ispravak i brisanje;
 • ograničenju prava pristupa i informacija koje se stavljaju na raspolaganje ili daju ispitaniku sukladno Zakonu o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija;
 • izvoru podataka;
 • pravu na podnošenje prigovora, odnosno pritužbe nacionalnom nadzornom tijelu.
Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu unutarnjih poslova

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka, ministar je donio Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu unutarnjih poslova su 
 • informiranje i savjetovanje voditelja obrade i zaposlenika o njihovim obvezama, sukladno propisima kojima se utvrđuje zaštita osobnih podataka,
 • praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih pravnih akata u odnosu na zaštitu osobnih podataka u svim područjima rada Ministarstva,
 • podizanje svijesti i osposobljavanje osoba, odnosno zaposlenika koji sudjeluju u postupcima obrade i povezanim revizijama,
 • pružanje savjeta, na zahtjev, u pogledu procjene učinka na zaštitu osobnih podataka,
 • suradnja i savjetovanje s nacionalnim nadzornim tijelom.

Zaštita osobnih podataka u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS)
 
Uredbama (EU) Europskog parlamenta i Vijeća (2018/1860, 2018/1061 i 2018/1062) o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u područjima vraćanja državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, granične kontrole te policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima uspostavljen je jedinstven informacijski sustav koji omogućuje nacionalnim nadležnim tijelima u državama članicama schengenskog prostora suradnju u razmjeni podataka, te omogućuje policijskim, pravosudnim i ostalim tijelima s pravom pristupa da unose i pretražuju upozorenja o nestalim osobama, o osobama i predmetima povezanim s kaznenim djelima i o državljanima trećih država koji ne smiju ući i boraviti u schengenskom prostoru.

Navedene Uredbe jamče svakom ispitaniku čiji su osobni podaci obrađeni u SIS, pravo na pristup osobnim podacima, ispravak osobnih podataka i brisanje osobnih podataka, osim ako takvu obradu provode nacionalna nadležna tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela terorizma ili drugih teških kaznenih djela.
 
Ostvarivanje prava ispitanika na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka iz Informacijskog sustava i Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u Republici Hrvatskoj?
 
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka iz SIS, kao i iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova dostupni su u datotekama na ovoj internetskoj stranici.
Postupak je oslobođen bilo kakve naplate.
 
Zahtjev se dostavlja na adresu Ministarstva unutarnjih poslova:

Republika Hrvatska
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
HR - 10 000 Zagreb, Croatia
 
Pitanja u vezi ostvarivanja prava ispitanika mogu se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: Jagoda Ezgeta dipl.iur.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10 000 Zagreb
telefon: +385 1 6122 348
telefaks: +385 1 6122 775
e-pošta: zastita.osobnih.podataka@mup.hr