Prava žrtve

Policijski službenici prema žrtvama kaznenih djela postupaju s posebnim obzirom, čuvajući dostojanstvo i privatnost žrtve, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Tijekom boravka u policiji žrtva ima pravo na pratnju osobe od povjerenja, žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode imaju pravo da ih u policiji ispituje osoba istog spola te uskratiti odgovor na pitanja koja nisu u svezi s kaznenim djelom a odnose se na strogo osoban život žrtve.

Djeci žrtvama pruža se posebna zaštita kroz ostvarenje dodatnih prava.

Prilikom razgovora sa žrtvom počinitelj neće biti prisutan kako bi žrtva mogla bez straha dati neometan iskaz.

Policijski službenici će žrtvu usmeno upoznati s njezinim pravima, a potom uručiti i pisanu obavijest o pravima uz koju žrtva dobiva i kontakt podatke udruga i organizacija koje pružaju podršku i pomoć žrtvama.

Policijski službenici će provesti pojedinačnu procjenu potreba žrtve za primjenom posebnih mjera zaštite, te sukladno utvrđenom poduzeti potrebne mjere.