Zakon o policiji

Slika A1_WEB_ILUSTRACIJE/POLICIJA_ILUSTRACIJE/bocno_policija.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova intenzivno je radilo na izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji. Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji s Konačnim prijedlogom Zakona kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Razlozi za promjenu zakona

Naime, Hrvatski sabor je na 14. Sjednici, održanoj 26. rujna 2014., zadužio Vladu Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci predloži izmjene i dopune Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12 i 89/14) u cilju stvaranja pretpostavki za učinkovitije postupanje Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova, kao i da poduzme odgovarajuće mjere za učinkovitiji nadzor postupanja policijskih službenika pojačanim djelovanjem nadležnih tijela Ministarstva unutarnjih poslova.

Postupanje po pritužbama

U Ministarstvu unutarnjih poslova osnovana je Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji u čijem su radu, uz predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova, sudjelovali predstavnici reprezentativnih sindikata. Radna skupina je, osim odredbi kojima se propisuje postupanje Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova odnosno nadzor postupanja policijskih službenika, razmatrala i one odredbe važećeg Zakona o policiji u čijoj su primjeni uočeni problemi odnosno mogućnosti poboljšanja pojedinih odredbi te su predložene izmjene odnosno dopune tih odredbi Zakona kao i odredbi Zakona koje je potrebno uskladiti s važećim propisima.

Preustroj ministarstva  - županijski policijski centri

Pored navedenog, Nacrtom prijedloga Zakona predlaže se dopuniti članak 10. Zakona o policiji odredbom novog stavka 2. kojom se, radi stvaranja uvjeta za preustroj Ministarstva unutarnjih poslova,  propisuje da se u policijskim upravama  ustrojavaju  županijski policijski centri. Predlaganjem ove odredbe žele se stvoriti dobri preduvjeti za izvrsnost suradnje s lokalnom zajednicom i u uvjetima „okrupnjavanja“ policijskih uprava, odnosno ustrojavanja pet novih policijskih uprava umjesto sadašnjih 20, koje će teritorijalno obuhvaćati više sadašnjih županija. Županijski policijski centri biti će novi ustrojstveni oblici, čiji će ustroj, broj izvršitelja, nadležnosti i drugo biti propisani Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i neće značiti povećanje broja ustrojstvenih jedinica niti stvaranje novih policijskih uprava odnosno ustrojstvenih jedinica organiziranih prema pravilima ustrojavanja policijskih uprava i policijskih postaja. Svrha je ustrojavanja županijskih policijskih centara naglasak na onim policijskim poslovima koji su od posebnog interesa upravo za lokalnu zajednicu – primjerice, promet na lokalnim cestama, poslovi preventive, odnosi s javnošću itd.

Otpremnina policijskih službenika

Također, razmatrane su odredbe kojima se na specifičan način uređuje otpremnina policijskih službenika kojima prestaje državna služba, sukladno posebnim propisima, radi stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, odnosno radi stjecanja prava na starosnu mirovinu te radi stjecanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu, te se, uzimajući u obzir tešku gospodarsku situaciju u kojoj se Republika Hrvatska nalazi uslijed višegodišnje recesije kao i činjenicu da za primjenu navedene odredbe nisu osigurana sredstva u državnom proračunu, predlaže odgoda stupanja na snagu navedenih odredbi za dvije godine.

Obrazloženje za kraće savjetovanje

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), tijela javne vlasti dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana. Međutim, s obzirom na obvezu Vlade Republike Hrvatske, sukladno navedenom Zaključku Hrvatskog sabora te s obzirom na odgodu stupanja na snagu odredbi kojima se uređuje otpremnina policijskih službenika, potrebno je predmetni Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom Zakona, žurno uputiti u proceduru donošenja te, s tim u vezi, provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u kraćem razdoblju.

Šaljite svoje prijedloge i primjedbe

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji s Konačnim prijedlogom Zakona možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u petak, 21. studenog, i traje do srijede, 26. studenog 2014. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.