Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

Slika SAVJETOVANJE/ilustracije/savjetovanje05.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova intenzivno je radilo na izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Najvažnije izmjene zakona su: usklađenje sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku, izmjena odredbi o uvjetima za pružanje besplatne pravne pomoći policijskim službenicima nakon zakonite uporabe sredstava prisile i uvođenje građanskog nadzora nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti.

Usklađenje sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku

U listopadu ove godine, Vlada Republike Hrvatske uputila je u saborsku proceduru Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku kojim se, između ostaloga, uklanjaju strukturalne manjkavosti u normativnom uređenju djelotvornosti prethodnog postupka (izvida i istraživanja)  potrebno je i Zakon o policijskim poslovima i ovlastima uskladiti s novouspostavljenim pravnim okvirom kojega te izmjene i dopune ZKP-a donose.

U vezi s time, pristupilo se izradi izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kako bi se uklonile odnosno ispravile uočene nedorečenosti, sadržaj Zakona nomotehnički poboljšao,  kako bi se u Zakon uvrstile odredbe kojima se ovaj Zakon usklađuje  sa zadnjim izmjenama i dopunama ZKP-a, kao i odredbe kojima je  cilj uvođenje  drukčije i jače kontrole nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti i to na način koji će pomiriti potrebu i interes javnosti za nadzorom s potrebom policije za žurnom i efikasnom primjenom ovlasti, kako bi policija mogla odgovoriti zahtjevima za učinkovitim sprječavanjem kriminala te otkrivanjem i procesuiranjem počinitelja kaznenih djela, posebice najtežih kaznenih djela.

Izmjena odredbi o uvjetima za pružanje besplatne pravne pomoći policijskim službenicima nakon zakonite uporabe sredstava prisile

Izmjenama odredbi o zaštiti policijskih službenika nakon uporabe sredstava prisile  propisano je da će Ministarstvo unutarnjih poslova osigurati besplatnu pravnu pomoć policijskom službeniku u postupku koji prethodi kaznenom postupku, kaznenom postupku te postupku za naknadu štete u vezi s obavljanjem policijskih poslova koje je po ocjeni policije obavio u skladu sa zakonom. Prema formulaciji članka 98. važećeg Zakona,  Ministarstvo unutarnjih poslova je  u obvezi pružiti besplatnu pravnu pomoć policijskim službenicima bez obzira jesu li postupali odnosno primijenili policijske ovlasti na zakonit način ili ne, a što je dovodilo do situacije da se pravna pomoć na teret poreznih obveznika plaćala i osobama prijavljenim zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Ministarstvo unutarnjih poslova je u obvezi pravnu pomoć platiti i policijskim službenicima kada se protiv njih vodi postupak radi sumnje da su odavali službene tajne, primali mito ili na su na neki drugi  ne samo nezakonit nego i  kriminalan  način  zlouporabili policijske ovlasti.

Uvođenje građanskog nadzora nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti

Važna novina koju donose ove izmjene i dopune Zakona je uvođenje građanskog nadzora nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti i to:"Provjera uspostavljanja elektroničke komunikacije" te "Prikrivene policijske radnje". U tom smislu predlaže se osnivanje Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti  koje bi nadzor  moglo provoditi nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su navedene ovlasti primijenjene.

Vijeće bi bilo ovlašteno prilikom obavljanja nadzora iz svoje nadležnosti od Operativno tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (OTC) zatražiti usporedbu podataka kojima raspolaže s podacima Ravnateljstva policije o primijenjenim ovlastima iz članka 68. Zakona. Ovakva usporedba podataka nužna je za provođenje učinkovitog nadzora nad primjenom ovlasti,  ali ni u kom slučaju ne znači uvođenje ovlasti Vijeća za nadzor nad OTC-om.   

Također, predlaže se da pitanja bitna za rad vijeća budu uređena aktom Hrvatskog sabora na prijedlog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Nadalje predloženim odredbama propisao bi se sastav Vijeća na način da ga čini 5 predstavnika građana koje imenuje i razrješuje Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora te da u radu Vijeća, radi  pružanja stručne pomoći sudjeluje policijski službenik Ravnateljstva policije.  Članovi Vijeća funkciju bi obavljali kao počasnu funkciju.

Član Vijeća ne bi mogla biti osoba koja nije državljanin  Republike Hrvatske,  koja je član političke stranke,  za koju postoje sigurnosne zapreke utvrđene sigurnosnom provjerom, koja je osuđena ili se protiv nje vodi postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti te koja je osuđena ili se protiv nje vodi postupak za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora. Utvrđena je i obveza članovima Vijeća da čuvaju tajnost podataka koje su doznali sudjelujući u radu Vijeća.

Šaljite svoje prijedloge i promjedbe

Ministarstvo unutarnjih poslova, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih javnosti u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, objavljuje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kako bi se zainteresirane javnosti mogle svojim prijedlozima, kritikama i primjedbama uključiti u izradu.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona policijskim poslovima i ovlastima možete pročitati ovdje.

Javna rasprava započinje u utorak, 12. studenog 2013. i traje 30 dana, odnosno do četvrtka, 12. prosinca 2013. godine.

U tom razdoblju zainteresirana javnost i svi izravni sudionici u provedbi Zakona imaju mogućnost uputiti svoje prijedloge i primjedbe na sljedeći način:

  • prijedlozi i primjedbe na prijedlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima ispunjavanjem Obrasca i slanjem na adresu e-pošte: savjetovanje@mup.hr.

Za svoje prijedloge i primjedbe molimo koristite priloženi obrazac.

Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

Nakon završenog internetskog savjetovanja, sve pristigle primjedbe objavit ćemo na internetskoj stranici MUP-a RH.