Više o Povjerenstvu za rad po pritužbama

Povjerenstvo za rad po pritužbama – građanski nadzor nad radom policije

Sukladno članku 5. c. Zakona o policiji ("Narodne novine" br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15., 121/16., 66/19.) Povjerenstvo za rad po pritužbama osniva se za rješavanje pritužbi na rad policijskog službenika.

Povjerenstvo za rad po pritužbama osnovano je Zakonom o policiji („Narodne novine“, br.34/11) i prvotno je nosilo naziv „Povjerenstvo za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova “. 

U Hrvatskoj je građanski nadzor nad policijom uspostavljen 2011. godine preko sustava odlučivanja o pritužbama građana na rad policije (Povjerenstvo za rad po pritužbama). Ovakvim rješenjem Republika Hrvatska je omogućila participaciju građana u posebnom obliku građanskog nadzora nad radom policije. Ovakav pristup Republike Hrvatske predstavljao je dodatan demokratski iskorak u razvoju parlamentarnog i građanskog nadzora nad djelovanjem policije.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o policiji („Narodne novine“, broj 33/15.), djelomično je sužen djelokrug poslova Povjerenstva te su ograničeni slučajevi u kojima po pritužbi postupa Povjerenstvo.

Do navedenih izmjena i dopunama Zakona o policiji iz 2011. godine pritužbom se smatralo ukazivanje na nezakonitu ili nepravilnu radnju policijskog službenika ili drugog zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova kojom su povrijeđena nečija prava ili je prekršen zakon, nije postojalo vremensko ograničenje za podnošenje pritužbe, niti su postojala sadržajna ograničenja, a na temelju prigovora podnositelja na odgovor o utvrđenom činjeničnom stanju, predmet se dostavljao na razmatranje izravno Povjerenstvu.

Novelom Zakona o policiji iz 2015. godine člankom 5. st. 1. propisano je da fizička ili pravna osoba koja smatra da su djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena njezina prava ili slobode, ima pravo Ministarstvu unutarnjih poslova podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu. Postupanje po pritužbama je trostupanjsko postupanje pri čemu u prvom stupnju provjere obavljaju policijske uprave ili druge ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu, u drugom stupnju provjere obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova - Služba za unutarnju kontrolu, a u trećem Povjerenstvo za rad po pritužbama.

Člankom 5. c st. 2. Zakona o policiji Povjerenstva. Povjerenstvo ima devet članova koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora. Člankom 5. c. st. 3. propisano je da Članovi Povjerenstva, na konstituirajućoj sjednici, biraju predsjednika i potpredsjednika. U Povjerenstvo mogu biti imenovani hrvatski državljani koji uživaju profesionalni i osobni ugled u javnosti, a nisu članovi političke stranke. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine, a nakon isteka mandata svi se članovi mogu ponovno kandidirati i biti imenovani.

Povjerenstvo jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu Hrvatskome saboru. 

Za svoj rad članovi Povjerenstva odgovorni su Hrvatskom saboru. Nadležni saborski odbor za ljudski prava i prava nacionalnih manjina daje prethodno mišljenje na Poslovnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva.

Stručnu i administrativnu pomoć Povjerenstvu pruža Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno članku 5.c stavku 5. Zakona o policiji. Članovi Povjerenstvo za rad na predmetima imaju na jednu prostoriju u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb (soba 55, II kat). Povjerenstvo je u svome radu samostalno.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o načinu rada i odlučivanja kojim detaljnije uređuje pitanja iz svoga djelokruga te druga pitanja koja nisu uređena Zakonom o policiji. Poslovnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva  ne može se donijeti bez prethodno pribavljenoga mišljenja Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Povjerenstvo je do sada djelovalo u jednom mandatu, a na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 5.c stavkom 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) Hrvatski sabor na sjednici 28. veljače 2020. godine donio je, nakon provedenoga javnog poziva, Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova („Narodne novine“, br. 24/20) čime je utvrđen sastav Povjerenstva u drugom mandatu.