Osobna iskaznica (eOI)

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/oi%20%20.jpg

Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske i u tom slučaju osobna iskaznica ne služi kao dokaz prebivališta. 

Osobna iskaznica obvezna je isprava za hrvatske državljane starije od 18 godina s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Osoba koja uz prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ima i prijavljeno boravište, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja i upravne poslove, mjesno nadležnoj prema mjestu svojeg boravišta.

Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja i upravne poslove. 

Elektronički nosač podataka

Osobna iskaznica sadrži elektronički nosač podataka (čip) na koji se uz podatke ispisane u vizualnoj zoni kartice osobne iskaznice, mogu pohraniti jedan ili dva certifikata, i to:

 • identifikacijski certifikat koji se koristi za elektroničku potvrdu identiteta i autentikaciju prilikom pristupa elektroničkim uslugama
 • potpisni certifikat koji se koristi kao podrška naprednom elektroničkom potpisu i zamjenjuje vlastoručni potpis, sukladno zakonu kojim je reguliran elektronički potpis 

Elektronička osobna iskaznica s aktivnim identifikacijskim certifikatom služi za prijavu u sustav e-Građani na internetskoj stranici https://pretinac.gov.hr i druge e-usluge. Uz potpisni certifikat, elektronička osobna iskaznica služi za obavljanje aktivnosti vezanih uz ovjeru dokumenata elektroničkim potpisom, kao valjanom zamjenom za vlastoručni potpis. 

Ogledne primjerke ugovora o uslugama certificiranja za punoljetne osobe možete pogledati OVDJE, a za maloljetne možete pogledati OVDJE

Vrste i rok važenja eOI

Osobna iskaznica ima elektronički nosač podataka (čip) na koji se, ovisno o dobi nositelja pohranjuju digitalni certifikati:

 • eOI izdana djeci do navršenih 5 godina ne sadrži identifikacijski niti potpisni certifikat
 • eOI izdana djeci od navršenih 5 do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
 • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 65 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
 • osobe s navršenih 65 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata. 

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je 5 godina.

Iznimno, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 65 godina nema roka važenja (trajna).

Osoba s navršenih 65 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (5 godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta, niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Ako će osoba s navršenih 65 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu naprednog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. 

Podnositelj zahtjeva za izdavanje eOI

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se osobno.

Za dijete, odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja.

Iznimno, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobnu iskaznicu osobno preuzeti.

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti osobnu iskaznicu, osobnu iskaznicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ukoliko se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

U žurnim slučajevima kada postoji opasnost za dijete ili je izdavanje osobne iskaznice u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može podnijeti i izdanu osobnu iskaznicu može preuzeti isti roditelj uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta, a ako dijete nema prebivalište, odnosno boravište u Republici Hrvatskoj centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice potrebno je:

 • priložiti dokaz o uplati novčanog iznosa za izdavanje osobne iskaznice ovisno o odabranom postupku izdavanja
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom koja služi kao dokaz identiteta), a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom 
 • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
 • potpisati Ugovor o davanju usluga certificiranja 


Prilikom zamjene osobne iskaznice potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Ako podnositelju zahtjeva nije već izdana osobna iskaznica ili putovnica Republike Hrvatske, a nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, potrebno je službenoj osobi dati na uvid inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list. 

Osoba čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja slova koja sadrže ne mogu upisati u prostor za upis imena i prezimena, u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

IZNIMNO:
 • Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadrži OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije značajno promijenjen. 
 • Hrvatskom državljaninu koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, u osobnu iskaznicu upisuje se podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prema podacima o prebivalištu ispisanim u javnoj ispravi koje mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak.

Ugovor o davanju usluga certificiranja

Za izdavanje osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata, podnositelj zahtjeva s davateljem usluga certificiranja potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Popunjeni obrazac ugovora će podnositelju zahtjeva biti dan na uvid nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, a on će svojim potpisom na ugovoru stupiti u ugovorni odnos s davateljem usluga certificiranja.

Prilikom preuzimanja eOI osoba preuzima i sigurnosnu omotnicu s inicijalnom zaporkom i PIN-om.

Za cjelovito i uspješno korištenje elektroničkog dijela eOI, osoba iskaznicu treba aktivirati. Postupak aktivacije provodi se na Portalu e-OI  (www.eid.hr) i sastoji se od tri osnovna koraka:

 • prva prijava na Portalu eOI i promjena inicijalne zaporke
 • preuzimanje besplatnog softverskog paketa i uputa za aktivaciju elektroničkog dijela eOI
 • aktivacija elektroničkog dijela eOI i promjena inicijalnog PIN-a

Zaporka za pristup Portalu eOI i PIN-ovi za korištenje elektroničke osobne iskaznice izričita su odgovornost vlasnika iskaznice, te ih je dužan čuvati od gubitka ili odavanja drugima.

Nakon provedene aktivacije eOI je spreman za korištenje. 

Rokovi u kojima se izdaje eOI i cijena eOI

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva: 

 • cijena eOI koje se izdaju djeci do navršenih 5 godina koje ne sadrže certifikate je 60,00 kuna

 • cijena eOI koje se izdaju djeci od navršenih 5 godina i punoljetnim osobama koje sadrže jedan ili dva certifikata je 79,50 kuna

 • cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 65 godina koje ne sadrže certifikate je 49,50 kuna.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195,00 kuna

Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500,00 kuna. 

Novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku uplaćuje se na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica). 

Preuzimanje izdane osobne iskaznice:

Osoba je dužna preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu u roku od 90 dana od dana proteka roka za izdavanje osobne iskaznice (u redovnom postupku protekom 120 dana, u ubrzanom postupku protekom 100 dana, a u žurnom postupku protekom 93 dana od dana podnošenja zahtjeva). Ukoliko osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal u roku od 90 dana od dana proteka rokova u kojima je policijska uprava, odnosno policijska postaja bila dužna izdati osobnu iskaznicu, osobna iskaznica i podaci za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te registraciju na korisnički portal bit će poništeni te će osoba nakon toga morati ponovno podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. 

Pogledajte video upute uporabe i aktivacije elektroničke osobne iskaznice OVDJE

Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako:

 • su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe
 • joj je istekao rok važenja
 • je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualnoj ili strojno čitljivoj zoni, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili iz bilo kojega drugog razloga ne služi svrsi.

 Ukoliko su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od 2 dana od dana nastanka promjene.

Nastupanjem navedenih okolnosti osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti. 

Kako bi osoba kontinuirano posjedovala važeću osobnu iskaznicu, zahtjev za njeno izdavanje može podnijeti i prije isteka roka važenja osobne iskaznice koju posjeduje. To znači  da zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti najmanje 30 dana prije isteka važenja osobne iskaznice koju posjeduje ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u redovnom postupku. Ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u ubrzanom postupku, zahtjev može podnijeti najmanje 10 dana prije isteka osobne iskaznice, a ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u žurnom postupku, zahtjev može podnijeti najmanje 3 radna dana prije isteka važenja osobne iskaznice. Ovo je naročito važno za osobe koje ne posjeduju niti jednu drugu javnu ispravu s fotografijom s kojom bi mogle potvrditi svoj identitet kao što je primjerice putovnica. 

Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je:

 • osoba umrla (punoljetni član kućanstva umrle osobe dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe)
 • osobi prestalo hrvatsko državljanstvo (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
 • osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj (osoba mora u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o odjavi prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala).