Što je granična kontrola osoba?

Granična kontrola sadrži mjere i postupke granične policije utvrđene Zakonom o nadzoru državne granice i drugim propisima, koji se poduzimaju isključivo prilikom kontrole namjeravanog prelaska državne granice ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice. Policija obavlja graničnu kontrolu prilikom prelaska državne granice (ulazak i izlazak), a obuhvaća kontrolu osoba, predmeta u posjedu osobe koja prelazi granicu i prijevoznih sredstava.


Granična kontrola nakon ulaska u EU

Ulaskom Hrvatske u EU nije ukinuta granična kontrola s državama članicama EU (Slovenijom i Mađarskom).

Stupanjem na snagu izmjena Zakonika o schengenskim granicama, 7. travnja 2017. godine, promijenjen je način provođenja granične kontrole.

Tijekom granične kontrole sada se provodi sustavna provjera svih osoba koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske, i na ulazu i na izlazu na unutarnjoj (kopnena granici prema Sloveniji i Mađarskoj) i vanjskoj (kopnena granica prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, zračne i pomorske luke) granici.

Osobama s pravom slobodnog kretanja u skladu s pravom Unije pri ulasku i izlasku provjerava se identitet i državljanstvo te vjerodostojnost i valjanost putne isprave za prelazak granice, među ostalim provjerom u relevantnim bazama podataka, a osobito u:
  • Schengenskom informacijskom sustavu (od dana kada će Hrvatska biti uključena u ovaj   sustav)
  • Interpolovoj bazi podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama (SLTD)
  • nacionalnim bazama podataka koje sadržavaju informacije o ukradenim, otuđenim, izgubljenim i poništenim putnim ispravama.

Državljani trećih zemalja prilikom ulaska i izlaska podliježu temeljitim kontrolama, koje, pored prethodno navedenih sustavnih provjera, obuhvaćaju i provjeru:
  • imaju li valjanu putnu ispravu koja je važeća barem tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članica EU i koja je izdana je u prethodnih 10 godina
  • imaju li važeću vizu, ukoliko im je ona potrebna
  • opravdanosti svrhe i uvjeta namjeravanog boravka te imaju li dovoljno sredstava za uzdržavanje, kako za vrijeme trajanja namjeravanog boravka tako i za povratak u njihovu matičnu državu ili tranzit do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvati
  • ulaznog i izlaznog pečata u putnoj ispravi
  • mjesta polaska i odredišta
  • da osoba, njegovo prijevozno sredstvo i predmeti koje prevozi nisu takve naravi da predstavljaju opasnost za javni poredak, unutarnju sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje države članice
  • kod izlaska, je li osoba prekoračila najdulje dopušteno trajanje boravka na državnom području država članica.

Što je to vanjska granica?

Vanjska granica je (od početka primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u RH), državna granica RH s državom koja nije država potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma, kao i granični prijelazi u zračnim lukama, odnosno lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet (ukoliko nisu unutarnje granice).


Ostale države

Državljani ostalih država mogu ući u Republiku Hrvatsku prema uvjetima propisanim u viznom sustavu Republike Hrvatske.

Preporučujemo da se prije odlaska na putovanje u inozemstvo na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova provjeri EVIDENCIJA PRELASKA DRŽAVNE GRANICE DRUGE DRŽAVE, radi provjere aktualnih uvjeta za ulazak u konkretnu državu.