Oružje

Slika /ILUSTRACIJE/ORUZJE/oruzje1.jpg

Od 1. siječnja 2023. euro je službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. i nadalje plaćanje obavlja u eurima.

Iznimno, u prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i gotov novac kune i gotov novac eura.
 
Zabranjeno oružje

Zabranjeno je oružje kategorije A:
 

 • eksplozivni vojni projektili i bacači,
 • automatsko vatreno oružje,
 •  skriveno ili prikriveno oružje,
 • streljivo s pancirnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo,
 • streljivo za pištolje i revolvere koje ima ekspanzijski učinak te projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili sportsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga,
 • automatsko vatreno oružje koje je prepravljeno u poluautomatsko vatreno oružje,
 • bilo koje od sljedećeg poluautomatskog vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom:
a) kratko vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 21 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja dio tog vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja,
b) dugo vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 11 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja dio vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja,
 • poluautomatsko dugo vatreno oružje (npr. vatreno oružje izvorno namijenjeno ispaljivanju s ramena) koje se može smanjiti na dužinu manju od 60 cm, a da ne izgubi svoju funkciju, i to sklopivim ili teleskopskim nastavkom ili nastavkom koji se može ukloniti bez upotrebe alata,
 • vojno i policijsko oružje,
 • eksplozivno oružje i njegovi dijelovi,
 • oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja,
 • sve vrste oružja s integriranim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače,
 • svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.
  
Nabava oružja temeljem odobrenja za nabavu oružja i njegova registracija

Nabaviti, a nakon toga i registrirati se može oružje kategorije B, a to je:
 
 • repetirajuće kratko vatreno oružje, 
 • jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje sa središnjom udarnom iglom, 
 • jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm, 
 • poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja, u slučaju vatrenog oružja s rubnim paljenjem, odnosno više od tri ali manje od 12 naboja, u slučaju vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom, 
 • poluautomatsko kratkocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u stavku 1. točki 7. podtočki a) članka 7., 
 • poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje navedeno u članku stavku 1. točki 7. podtočki b) kod kojeg spremnik i ležište naboja ne mogu zajedno primiti više od tri naboja, pri čemu se spremnik može odvojiti odnosno nije sigurno da se uobičajenim alatom ne može prepraviti u oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja,
 •  repetirajuće i poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm, 
 • poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom, osim onog navedenog u članku stavku 1. točkama 6., 7. ili 8., 
 • repetirajuće dugocijevno vatreno oružje, 
 • dugocijevno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijevi, 
 • poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u kategoriji A, 
 • jednostrijelno kratkocijevno oružje s rubnim paljenjem ukupne dužine najmanje 28 cm, 
 • dugo vatreno oružje s jednostrukim okidanjem i glatkim cijevima stavljeno na tržište 14. rujna 2018. ili nakon tog datuma, 
 • jednostrijelno dugocijevno oružje s kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi, 
 • poluatomatsko plinsko oružje koje se može lako prepraviti, 
 • svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje. 

Za koje oružje je dovoljna samo prijava policijskoj upravi/policijskoj postaji?

Samo uz prijavu nadležnoj policijskoj upravi ili postaji može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije C, a to je:
 
 • svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje, 
 • vatreno oružje razvrstano u kategoriju A ili B ili u ovu kategoriju koje je onesposobljeno u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2015.), 
 • plinsko oružje, osim poluautomatskog plinskog oružja koje je lako prepraviti, 
 • reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj, 
 • mužari i kubure,     
 • zračno oružje,
 • oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N, 
 • staro oružje.

Oružje koje je moguće nabaviti i posjedovati bez prijave

Bez prijave može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije D, a to je:
 
 • oružje s tetivom čija je sila natega 450 N ili manja, 
 • električni paralizatori, 
 • raspršivači dozvoljenih neškodljivih tvari, 
 • hladno oružje, 
 • oružje koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball). 

Nabava oružja

Zahtjev za nabavu oružja se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 1, u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odnosno mjestu boravišta državljanina treće zemlje odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj. Obrazac se može dobiti u policijskoj upravi/policijskoj postaji prilikom podnošenja zahtjeva ili ga može ispisati podnositelj zahtjeva (obostrano).

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja podnositelj zahtjeva je dužan:

1. pisanom izjavom potvrditi da ima osigurane uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja (članak 13. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana
2. pisanom izjavom dati podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite i suglasnost da njegov izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njezina zdravstvenog stanja, koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje nadležno tijelo te da nadležno tijelo može od njegovog izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika tražiti podatke o njegovu zdravstvenom stanju (članak 15. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana)

Ove dvije pisane izjave ispisuju službenici u policijskoj upravi/policijskoj postaji te ih podnositelj zahtjeva potpisuje prilikom podnošenja zahtjeva.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati iznosa od 1,99 EUR - 15 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 1,99 EUR - 15 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450), moguće je uplatiti i u državnim biljezima.

Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do 13,27 EUR - 100 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) mogu se platiti u državnim biljezima.
Da bi se odobrenje za nabavu oružja izdalo, fizička osoba mora ispunjavati opće i posebne uvjete.
 
Opći uvjeti su:
 
 • da je položila lovački ispit, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja lovom ili da se aktivno bavi sportskim streljaštvom, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja sportskim streljaštvom, o čemu mora priložiti odgovarajuće uvjerenje, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ili da ima opravdani razlog za nabavu oružja, ako oružje nabavlja radi osobne sigurnosti,
 • da je navršila 21 godinu života, osim policijskih službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitara koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje i koji moraju imati navršenih 18 godina života te članova sportske streljačke organizacije koji se aktivno natječu u streljaštvu i osoba s položenim lovačkim ispitom koje moraju imati navršenih 18 godina života,
 • da nije pravomoćno osuđena i da protiv nje nije pokrenut postupak za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv strane države ili međunarodne organizacije, kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kazneno djelo protiv života i tijela, kazneno djelo protiv opće sigurnosti, kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kazneno djelo protiv osobne slobode, kazneno djelo protiv spolne slobode, kazneno djelo protiv okoliša koje se odnosi na protuzakoniti lov i ubijanje ili mućenje životinja, kazneno djelo protiv zdravlja ljudi koje se odnosi na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama i omogućavanje trošenja droga, te kazneno djelo koje u sebi sadrži elemente nasilja, a sadržano je u kaznenim djelima protiv imovine, kaznenim djelima protiv braka, obitelji i djece, kaznenim djelima protiv pravosuđa, kaznenim djelima protiv javnog reda, kaznenim djelima protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznenim djelima protiv privatnosti, kaznenim djelima protiv službene dužnosti, kaznenim djelima protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske i u kaznenim djelima iz propisa o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima,
 • da nije u Republici Hrvatskoj pravomoćno kažnjena i da protiv nje nije pokrenut postupak za prekršaje s elementima nasilja, posebice za prekršaje protiv javnog reda i mira, javnog okupljanja, nereda na sportskim natjecanjima, prekršaje zbog nasilja u obitelji, zbog zlouporabe droga, oružja ili eksplozivnih tvari, prekršaje u području lovstva odnosno za istovjetno djelo u državi čiji je državljanin ili u kojoj ima prebivalište ili boravište, te da joj nije izrečena zaštitna mjera radi navedenih prekršaja,
 • da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.
 
Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi su:
 
 • da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja i
 • da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na posjedovanje oružja.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja građanin mora nadležnom tijelu dati podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a nadležno tijelo izvijestit će izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o osobama kojima je izdan oružni list.
 
Ukoliko je zahtjev za nabavu oružja podnesen za držanje i nošenje u svrhu lova, sporta ili samoobrane, stranku se upućuje da u roku od 60 dana dostavi i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje  oružja i dokaz da raspolaže tehničkim znanjem za pravilnu uporabu oružja te da poznaje propise koji se odnosi na držanje i nošenje oružja.


NAPOMINJEMO da se zdravstveni pregled za držanje i nošenje oružja NE OBAVLJA prije podnošenja zahtjeva za nabavu oružja, već nakon zaprimanja obavijesti policijske uprave odnosno policijske postaje u kojoj je zahtjev predan (članak 19. stavak 1. Zakona o  nabavi i posjedovanju oružja građana).

 
Registracija oružja

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 6, u policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odnosno mjestu boravišta državljanina treće zemlje odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj u roku od osam dana od nabave oružja. Obrazac se može dobiti u policijskoj upravi/policijskoj postaji prilikom podnošenja zahtjeva ili ga može ispisati podnositelj zahtjeva (obostrano).
 
 • uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati iznosa od 4,65 EUR - 35 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za upravnu pristojbu. Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 4,65 EUR - 35 kuna  (fiksni tečaj konverzije 7,53450) moguće je uplatiti i u državnim biljezima.
 
Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu 13,27 EUR - 100 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) mogu se platiti u državnim biljezima.
 • uz zahtjev se prilažu dvije fotografije veličine 30x35 mm.
 
Za obrazac oružnog lista uplaćuje se 5,31 EUR - 40 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''oružni list''.
 
Na jedan obrazac oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja mogu se upisati tri komada oružja.
 
Prijava oružja kategorije C osobama starijim od 21 godine, policijskim službenicima ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitarima koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovima sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije koji se aktivno natječu u streljaštvu i streličarstvu i osobama s položenim lovačkim ispitom s navršenih 18 godina obavlja se u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odnosno mjestu boravišta državljanina treće zemlje odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj roku od osam dana od dana nabave. Za prijavljeno oružje, nadležna policijska uprava/policijska postaja izdat će potvrdu.
  
Prilikom prijave oružja kategorije C podnositelj zahtjeva dužan je policijskoj upravi/policijskoj postaji pisanom izjavom dati podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite i suglasnost da njegov izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njegovog zdravstvenog stanja, koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje nadležno tijelo te da nadležno tijelo može od njegovog izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika tražiti podatke o njegovu zdravstvenom stanju (članak 15. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana)
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju oružja kategorije B ili prijavu oružja kategorije C potrebno je donijeti oružje, kako bi se utvrdila istovjetnost podataka o oružju.

 
Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja

U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove obitelji, zakonski zastupnik, skrbnik, osoba koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu ili osoba kod koje se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužna je odmah po saznanju o postojanju oružja obavijestiti nadležno tijelo radi predaje oružja i streljiva.

Policijska uprava/policijska postaja će o preuzetom i predanom oružju i streljivu, izdati potvrdu.
 
Nasljednik oružja dužan je u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju:
 • oružje prodati ili darovati ili
 • podnijeti zahtjev za registraciju oružja ili
 • dati onesposobiti oružje te ga zadržati ili
 • odreći se oružja u korist Republike Hrvatske bez naknade.
 
Ukoliko se radi o maloljetnom nasljedniku, Zakonski zastupnik maloljetnog nasljednika oružja može oružje prodati ili darovati ili dati onesposobiti oružje te ga zadržati ili se odreći oružja u korist Republike Hrvatske bez naknade uz prethodno provođenje postupka propisanog posebnim zakonom kojim su regulirani odnosi djece i njihovih zastupnika, koji se odnose na zastupanje u vezi s vrjednijom imovinom odnosno imovinskim pravima djeteta.
 
Zakonski zastupnik koji želi zadržati u posjedu oružje maloljetnog nasljednika može ga registrirati na svoje ime ako ispunjava opće i posebne uvjete iz članka 11. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, a nasljednik oružja moći će to oružje preregistrirati na svoje ime kada ispuni opće i posebne uvjete iz istog članka ili će kada navrši 18 godina naslijeđeno oružje moći prodati ili darovati ili oružje dati onesposobiti te ga zadržati ili se odreći oružja u korist Republike Hrvatske bez naknade.
 
Nasljednik oružja koji oružje proda, daruje ili onesposobi dužan ga je odjaviti kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana prodaje, darovanja ili onesposobljavanja.
 
Nasljedniku oružja koji podnese zahtjev za registraciju naslijeđenog oružja nadležno tijelo izdat će oružni list ako ispunjava opće i posebne uvjete za nabavu oružja.
 
Oružje koje nasljednik želi zadržati kao uspomenu dužan je trajno onesposobiti za uporabu kod pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja, a troškove onesposobljavanja oružja snosi vlasnik oružja.
 
Vlasnik oružja dužan je odjaviti onesposobljeno oružje kod nadležnog tijela u roku od osam dana od dana onesposobljavanja uz predočenje potvrde izdane sukladno posebnom propisu, radi poništenja isprava o oružju.
 
Vatreno oružje koje je onesposobljeno za uporabu ne smije se osposobljavati.
 
Oružje kojeg se nasljednik odrekao u korist Republike Hrvatske bez naknade, odjavit će se po službenoj dužnosti.

Ako nasljednik oružja u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ne proda ili daruje oružje ili ne podnese zahtjev za registraciju oružja ili ne onesposobi oružje ili ga se ne odrekne u korist Republike Hrvatske bez naknade ili ako mu je odbijen zahtjev za registraciju oružja, nadležno tijelo oduzet će oružje i streljivo i s njim postupiti na način propisan člancima 51. i 52. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 
Postupak izdavanja oružnog lista nasljedniku kao i pristojbe iste su kao i kod registracije oružja nakon nabave. 
 
Odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C
 
Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B kolekcionaru koji ispunjava opće uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 2., 3., 4. i 5. i posebne uvjete iz članka 11. stavka 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 
Nadležno tijelo izdat će odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C kolekcionaru koji ispunjava opće uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 2., 3., 4. i 5. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 
Kolekcionari kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i C svako oružje koje nabave u svrhu sakupljanja moraju prijaviti nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave, a nadležno tijelo će im o tome izdati potvrdu.
 
Oružje koje je nabavljeno u svrhu sakupljanja oružja ne smije se nositi, upotrebljavati niti se za njega smije nabavljati i puniti streljivo, a smije se prenositi samo u svrhu popravka, prepravka i izlaganja na izložbama ili sličnim manifestacijama.
 
Oružje sakupljeno na temelju odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B može se prodati ili predati samo osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B ili odobrenje za nabavu oružja kategorije B te ovlaštenim trgovcima oružjem.
 
Oružje sakupljeno na temelju odobrenja za sakupljanje oružja kategorije C može se prodati ili predati osobama kojima je izdano odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C i ovlaštenim trgovcima oružjem, a osobe kojima je prodano ili predano sakupljeno oružje kategorije C, a nemaju odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C, dužne su to oružje prijaviti nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana stjecanja oružja.
 
Nadležno tijelo će o izdanim odobrenjima za sakupljanje oružja kategorije C izvijestiti ministarstvo nadležno za kulturu.
 
Za izvoz ili iznošenje iz Republike Hrvatske oružja koje je zaštićeno kao kulturno dobro potrebno je pribaviti dozvolu za izvoz ili iznošenje kulturnoga dobra sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
 
Nadležno tijelo ukinut će odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C građaninu koji prestane ispunjavati neki od uvjeta potrebnih za izdavanje odobrenja.
 
Odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C ovlašćuje samo osobu na koju ova isprava glasi. O svakoj promjeni podataka koji se upisuju u odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C osoba je dužna obavijestiti nadležno tijelo u roku od osam dana od dana promjene, radi upisa promjene podataka u službene evidencije i u isprave o oružju.
Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B i rješenja za sakupljanje oružja kategorije C žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
 
Kolekcionar ne smije sakupljati oružje kategorije B bez odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B niti oružje kategorije C bez odobrenja za sakupljanje oružja kategorije C koje je izdalo nadležno tijelo.
 
Građanin kojem je prije stupanja na snagu Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana izdano odobrenje za sakupljanje starog oružja može nastaviti sakupljati staro oružje na temelju tog odobrenja, a ako namjerava sakupljati oružje kategorije B i ostalo oružje kategorije C (staro oružje spada u oružje kategorije C), dužan je ishoditi odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B i odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C prema odredbama ovoga Zakona.
 
 
Produženje roka valjanosti oružnog lista

Građanin kojem je prije stupanja na snagu Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana izdan oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja s rokom važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dužan je, nakon isteka roka važenja oružnog lista, podnijeti zahtjev za produženje roka važenja oružnog lista.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – obrazac br. 6, u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta. Obrazac se može dobiti u policijskoj upravi/policijskoj postaji prilikom podnošenja zahtjeva ili ga može ispisati podnositelj zahtjeva (obostrano).

Podnosi se onoliko zahtjeva koliko ima registriranog oružja na oružnom listu.

Upravna pristojba se ne naplaćuje po zahtjevu već po komadu oružnog lista i iznosi 4,65 EUR - 35 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450), a dokaz o uplati se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za produženje oružnog lista. 

Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva. Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  

Slike nisu potrebne, osim ako je oružni list do te mjere oštećen da podaci na njemu ili slika nisu vidljivi, te se u tom slučaju postupa kao kod zamjene oružnog lista.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti oružje, kako bi se utvrdila istovjetnost podataka o oružju.

Oružni list se izdaje s trajnim rokom važenja, a uz zahtjev nije potrebno priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Unošenje oružja u države članice Europske unije

Nositelji europskih oružnih propusnica mogu u svrhu lova, održavanja sportskih natjecanja ili rekonstrukcije povijesnih događaja u Republiku Hrvatsku unositi oružje koje im je upisano u europsku oružnu propusnicu, ako se radi o oružju koje se prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana može nabavljati i posjedovati i ako predoče poziv ili drugi dokaz kojim dokazuju svoj razlog dolaska s oružjem povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja.
 
Nošenje i prenošenje oružja preko teritorija RH
 
Nositelj europske oružne propusnice smije oružje koje je upisano u europsku oružnu propusnicu nositi i prenositi preko teritorija Republike Hrvatske ako ima prethodno izdano odobrenje za nošenje i prenošenje oružja koje su izdala nadležna tijela Republike Hrvatske i svake države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije preko čijeg teritorija namjerava nositi i prenositi oružje i ako su ta prethodna odobrenja upisana u europsku oružnu propusnicu koju nositelj propusnice mora predočiti svaki put kada to od njega zatraže nadležna tijela država članica.
 
Iznimno, prethodno odobrenje za nošenje i prenošenje oružja preko teritorija Republike Hrvatske i svake države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije preko čijeg teritorija osoba namjerava nositi i prenositi oružje nije potrebno ako je oružje koje se nosi i prenosi upisano u europsku oružnu propusnicu i ako osoba predoči poziv ili drugi dokaz kojim dokazuje svoj razlog putovanja s oružjem u odredišnu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja, te ako u europskoj oružnoj propusnici nije upisana napomena o zabrani putovanja s vatrenim oružjem u pojedinu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju, preko čijeg teritorija osoba namjerava putovati ili napomena o obvezi ishođenja odobrenja za putovanje s vatrenim oružjem u pojedinu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju preko čijeg teritorija osoba namjerava putovati.
 
Iznošenje oružja u države članice Europske unije

Osobe koje su u Republici Hrvatskoj ishodile europsku oružnu propusnicu mogu u svrhu lova, održavanja sportskih natjecanja ili rekonstrukcije povijesnih događaja u države članice EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju iznositi oružje koje im je upisano u europsku oružnu propusnicu uz predočenje poziva ili drugog dokaza kojim dokazuju svoj razlog putovanja povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja, osim kada pojedine države članice EGP-a ili Švicarska Konfederacija, kroz koje putuju, zabranjuju nabavu i posjedovanje takvog vatrenog oružja ili putovanje kroz svoje državno područje s takvim vatrenim oružjem uvjetuju ishođenjem odobrenja.

Nabava oružja u državama članicama EGP ili Švicarske konfederacije

Hrvatski državljanin može nabaviti oružje u državama članicama EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji vatreno oružje čija je nabava dozvoljena prema odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana samo ako ima odobrenje nadležnog tijela za nabavu vatrenog oružja i prethodnu suglasnost za unos oružja u Republiku Hrvatsku.


Što je potrebno kako bi se nabavilo oružje u državi članici EGP-a ili Švicarskoj konfederaciji?

Za nabavu oružja kategorije B ili streljiva za oružje kategorije B za koje je izdana isprava o oružju, uz važeće odobrenje za nabavu oružja koje nije starije od 6 mjeseci od dana izdavanja, potrebno je zatražiti, od službenika u policijskoj upravi/postaji prema mjestu izdavanja odobrenja za nabavu oružja, izdavanje Prethodne suglasnosti za unos oružja ili streljiva u RH (obrazac 3).

Obrazac Prethodne suglasnosti za unos oružja ili streljiva u RH popunjava ISKLJUČIVO službenik policijske uprave/policijske postaje prema mjestu izdavanja odobrenja za nabavu oružja.

Za izdavanje Prethodne suglasnosti za unos oružja ili streljiva u RH, koje se nabavlja od fizičke osobe iz države članice EGP ili Švicarske konfederacije, uz ostale podatke navedene u obrascu 3, potrebno je dati podatak o kategoriji oružja sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, vrsti, marki, modelu, kalibru, tvorničkom broju te podatak je li oružje prokušano sukladno odredbama C.I.P.-a. te priložiti presliku dokaza o vlasništvu oružju ili presliku identifikacijskog dokumenta vlasnika oružja.

Za izdavanje Prethodne suglasnosti za unos oružja ili streljiva u RH, koje se nabavlja od pravne osobe iz države članice EGP ili Švicarske konfederacije, uz ostale podatke navedene u obrascu 3, potrebno je dati podatak o kategoriji oružja sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, vrsti, marki, modelu, kalibru te podatak je li oružje prokušano sukladno odredbama C.I.P.-a te priložiti predračun ili neki drugi dokaz iz kojeg su vidljivi podaci o oružju i prodavatelju.
 
Za nabavu oružja kategorije C ili streljiva za oružje kategorije C za koje je izdana isprava o oružju, Prethodna suglasnost za unos oružja u RH izdaje se ukoliko to zahtjeva država članica EGP-a ili Švicarske konfederacije iz koje se oružje unosi.
 
Hrvatski državljanin koji je nabavio oružje u državi članici EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji dužan je u roku od osam dana od unosa oružja u Republiku Hrvatsku kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.

Državljanin države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije može u Republici Hrvatskoj nabaviti vatreno oružje ako predoči odobrenje nadležnog tijela države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u kojoj ima prebivalište kojim mu dozvoljava nabavu vatrenog oružja, a Ministarstvo unutarnjih poslova elektroničkim putem obavještava nadležno tijelo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u kojoj osoba ima prebivalište o nabavi oružja u Republici Hrvatskoj.

Na oduzimanje oružja i isprava o oružju državljaninu države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, koji u Republici Hrvatskoj ima odobren privremeni ili stalni boravak, primjenjuju se odredbe Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Državljanin države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije dužan je na zahtjev nadležnih tijela Republike Hrvatske predočiti isprave kojima dokazuje svoje pravo na unošenje, nošenje i iznošenje oružja iz Republike Hrvatske.


 
Što je potrebno kako bi se odobrio iznos oružja iz RH u državu članicu EGP-a ili Švicarsku konfederaciju?

Za iznos oružja kategorije B ili streljiva za oružje kategorije B za koje je u RH izdana isprava o oružju, potrebno je zatražiti, od službenika u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta vlasnika oružja, izdavanje Prethodne suglasnosti za iznos oružja ili streljiva iz RH (obrazac 4).

Obrazac Prethodne suglasnosti za iznos oružja ili streljiva iz RH u državu članicu EGP-a ili Švicarsku konfederaciju popunjava ISKLJUČIVO službenik policijske uprave/policijske postaje prema mjestu prebivališta vlasnika oružja.

Za izdavanje Prethodne suglasnosti za iznos oružja ili streljiva kategorije B iz RH u državu članicu EGP-a ili Švicarsku konfederaciju oružja koje je registrirano na fizičku osobu u RH, uz podatke navedene u obrascu 4, potrebno je dati podatak o kategoriji oružja sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, vrsti, marki, modelu, kalibru, tvorničkom broju te podatak je li oružje prokušano sukladno odredbama C.I.P.-a. te priložiti presliku identifikacijskog dokumenta budućeg vlasnika oružja.
 
Za iznos oružja kategorije C ili streljiva za oružje kategorije C koje je registrirano u RH, Prethodna suglasnost za iznos oružja iz RH izdaje se ukoliko to zahtjeva država članica EGP-a ili Švicarske konfederacije u koju se oružje iznosi.
 
Kada je hrvatskim državljanima ili strancima kojima je u Republici Hrvatskoj izdana isprava o oružju potrebna Europska oružna propusnica?

Europska oružna propusnica je isprava u koju se upisuje oružje za koje je nositelju propusnice izdan oružni list radi posjedovanja oružja u svrhu lova ili sporta, ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, ili potvrda sportske streljačke organizacije, ili sportske streličarske organizacije koja mu je oružje dala na korištenje i s kojom nositelj propusnice može, uz predočenje poziva ili drugog dokaza kojim dokazuje svoj razlog putovanja povezan s lovom, sportskim streljaštvom ili sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja, putovati s vatrenim oružjem koje je u njoj upisano kroz države članice EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju bez njihovog prethodnog odobrenja, osim kada pojedine države članice EGP-a ili Švicarska Konfederacija kroz koje putuje zabranjuju nabavu i posjedovanje takvog vatrenog oružja ili putovanje kroz svoje državno područje s takvim vatrenim oružjem uvjetuju ishođenjem odobrenja.


Europska oružna propusnica ne može se izdati u svrhu označavanja i obilježavanja ručnog vatrenog oružja.
 
Izdavanje Europske oružne propusnice

Za izdavanje Europske oružne propusnice potrebno je popuniti zahtjev na obrascu broj 6.

Obrazac se može dobiti u policijskoj upravi/policijskoj postaji prilikom podnošenja zahtjeva ili ga može ispisati podnositelj zahtjeva (obostrano).

Uz zahtjev se prilažu:
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm,
 • važeća isprava o oružju (oružni list radi držanja u svrhu športa ili držanja i nošenja u svrhu lova ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C) i
 • uplatnica o izvršenoj uplati cijene obrasca Europske oružne propusnice.
 
Cijena obrasca Europske oružne propusnice iznosi 5,97 EUR - 45 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) i uplaćuje se na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''Europska oružna propusnica''. Na zahtjev za izdavanje Europske oružne propusnice ne naplaćuje se upravna pristojba.

Koliko se oružja može upisati u Europsku oružnu propusnicu?

U Europsku oružnu propusnicu može se upisati deset komada oružja.

Nova Europska oružna propusnica izdaje se nakon što je prethodna popunjena.
 
Koliko je vremena potrebno za izdavanje Europske oružne propusnice?

Europska oružna propusnica izdaje se direktno po zaprimanju zahtjeva i ispisuje se na šalterskom mjestu.
 
Koji je rok važenja Europske oružne propusnice?

Europska oružna propusnica izdaje se s rokom važenja oružnog lista, ali ne duljim od pet godina.
 
Izdavanje Europske oružne propusnice članovima sportskih streljačkih organizacija

Europska oružna propusnica izdaje se i članovima sportskih streljačkih organizacija koji koriste sportsko oružje organizacije čiji su članovi ukoliko imaju potvrdu te organizacije za korištenje oružja.
Zahtjev za izdavanje Europske oružne propusnice član sportske streljačke organizacije podnosi u policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prijavljenog prebivališta.

Uz zahtjev se prilažu:
 • dvije fotografije veličine 30x35 mm,
 • odobrenje za držanje oružja sportske streljačke organizacije (original),
 • dokaz o razlogu putovanja (pozivno pismo za sportsko natjecanje - original),
 • potvrda (original) te organizacije da im je oružje dano na korištenje i
 • uplatnica o izvršenoj uplati cijene obrasca Europske oružne propusnice.

 
Popunjeni obrazac zahtjeva sa svim navedenim prilozima, predaje se u policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prijavljenog prebivališta vlasnika oružja.

Cijena obrasca Europske oružne propusnice iznosi 5,97 EUR - 45 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) i uplaćuje se na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''Europska oružna propusnica''. Na zahtjev za izdavanje Europske oružne propusnice ne naplaćuje se upravna pristojba. Članovima sportskih streljačkih organizacija Europska oružna propusnica izdaje se s rokom važenja pet godina.

Napomena: Prije putovanja u državu članicu Europske unije, u koju odlazite radi lova ili sporta, svakako provjerite vrste oružja koje možete unositi u tu državu i koji dokumenti su potrebni radi putovanja. Podaci su dostupni na službenim Internet stranicama država članica Europske unije.

Putovanje državljana država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije

Nositelji europskih oružnih propusnica iz država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije mogu u svrhu lova, održavanja sportskih natjecanja ili rekonstrukcije povijesnih događaja u Republiku Hrvatsku unositi oružje koje im je upisano u europsku oružnu propusnicu, ako se radi o oružju koje se prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana može nabavljati i posjedovati i ako predoče poziv ili drugi dokaz kojim dokazuju svoj razlog dolaska s oružjem povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja.
 
Osobe koje su u Republici Hrvatskoj ishodile europsku oružnu propusnicu mogu u svrhu lova, održavanja sportskih natjecanja ili rekonstrukcije povijesnih događaja u države članice EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju iznositi oružje koje im je upisano u europsku oružnu propusnicu uz predočenje poziva ili drugog dokaza kojim dokazuju svoj razlog putovanja povezan s lovom, sportskim streljaštvom, sportskim streličarstvom ili rekonstrukcijom povijesnih događaja.
 
Prelazak državne granice sa oružjem koje je upisano u Europsku oružnu propusnicu

Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, vlasnici oružja, državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji dolaze u lov ili na sportska natjecanja, uz Europsku oružnu propusnicu, moraju imati važeću ispravu za oružje koje je u nju upisano (nacionalni oružni list) i dokaz kojim potkrjepljuju razlog svog putovanja (npr. pozivno pismo za sportsko natjecanje).

NAPOMENA: Prije putovanja u Republiku Hrvatsku radi lova ili sporta, svakako provjerite vrste oružja koje možete unositi i koji dokumenti su potrebni radi putovanja. 
 
Ovdje možete pogledati koje oružje je zabranjeno i dozvoljeno držati, nositi i prenositi preko teritorija Republike Hrvatske - Prilog.

Unos oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku i iznos oružja i streljiva u treće zemlje
 
Preko državne granice građani mogu prenositi samo one vrste oružja i pripadajućeg streljiva koje se prema odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja mogu nabavljati i posjedovati.
 
Državljani trećih zemalja koji dolaze u Republiku Hrvatsku radi lova ili sportskih natjecanja mogu u Republiku Hrvatsku unositi oružje i pripadajuće streljivo koje im je upisano u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano, ako se radi o oružju koje se prema ovome Zakonu može nabavljati i posjedovati.
 
Upis oružja i pripadajućeg streljiva u putnu ispravu obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, ako državljanin treće zemlje po propisima države u kojoj prebiva posjeduje odobrenje za posjedovanje tog oružja.
 
Ako oružje i pripadajuće streljivo nisu upisani u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano, granična policija izdat će odobrenje za unos oružja ako državljanin treće zemlje posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja prema propisima države u kojoj ima prebivalište te će u putnu ispravu unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.
 
Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos oružja.
 
Državljaninu treće zemlje koji je u tranzitu neće biti dopušten ulazak u Republiku Hrvatsku radi putovanja u drugu državu članicu EGP-a ili Švicarsku Konfederaciju s vatrenim oružjem i pripadajućim streljivom ako ne posjeduje dopuštenje za putovanje svake države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kroz koju putuje, uključujući i odredišnu državu članicu.
 
Hrvatski državljani mogu u svrhu lova ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima u treće zemlje iznositi oružje i pripadajuće streljivo na temelju oružnog lista ili potvrde o prijavljenom oružju kategorije C.
 
Hrvatski državljani koji iznose oružje i pripadajuće streljivo u treće zemlje i državljani trećih zemalja koji unose oružje i pripadajuće streljivo u Republiku Hrvatsku mogu u svrhu lova preko državne granice prenositi do tri komada lovačkog oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje oružja i streljiva.
 
Oružje i pripadajuće streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
 
Hrvatski državljani i državljani trećih zemalja prilikom prelaska državne granice dužni su oružje i pripadajuće streljivo prijaviti graničnoj policiji.

Granična policija privremeno će oduzeti oružje i streljivo hrvatskom državljaninu ili državljaninu treće zemlje koji prilikom prelaska državne granice oružje i streljivo ne prijavi na graničnom prijelazu i pohraniti ga do okončanja prekršajnog postupka.
 
Hrvatski državljanin s boravkom u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavu oružja može radi lova ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima unijeti u Republiku Hrvatsku lovačko ili sportsko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano.
 
Upis u putnu ispravu oružja i streljiva obavlja diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ako hrvatski državljanin po propisima države u kojoj boravi ima izdano odobrenje za posjedovanje tog oružja.
 
Ako oružje i pripadajuće streljivo nije upisano u putnoj ispravi, granična policija izdat će odobrenje za unos ako hrvatski državljanin po propisima države u kojoj boravi ima izdano odobrenje za posjedovanje tog oružja te će u putnu ispravu države u kojoj je oružje registrirano unijeti podatke o unosu oružja i streljiva.
 
Na izlasku iz zemlje granična policija oduzet će odobrenje za unos.
 
Članovi stranih streljačkih organizacija, udruga i kulturno-umjetničkih društava registriranih u stranim zemljama koji prilikom sudjelovanja na sportskim natjecanjima i priredbama u Republici Hrvatskoj koriste sportsko i drugo oružje i streljivo za to oružje mogu preko državne granice prenositi to oružje i pripadajuće streljivo sukladno odredbama članka 58. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 
Oružje kategorije B i pripadajuće streljivo nabavljeno u trećoj zemlji može se u Republiku Hrvatsku unijeti samo na temelju odobrenja za nabavu oružja koje je izdalo nadležno tijelo.
Granična policija na odobrenju za nabavu oružja potvrđuje unos oružja i streljiva i o tome izvješćuje nadležno tijelo.
 
Oružje i streljivo koje se prema odredbama ovoga Zakona može nabaviti bez odobrenja, može se unijeti u Republiku Hrvatsku pod uvjetom da granična policija na odgovarajućoj ispravi o nabavci oružja i streljiva (račun i sl.) potvrdi unos oružja i streljiva i o tome izvijesti nadležno tijelo. Hrvatski državljanin koji je nabavio oružje i streljivo u trećoj zemlji na temelju odobrenja za nabavu oružja koje je izdalo nadležno tijelo dužan je u roku od osam dana od unosa oružja u Republiku Hrvatsku kod nadležnog tijela podnijeti zahtjev za registraciju oružja.
 
Državljanin treće zemlje koji boravi u Republici Hrvatskoj na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak može unositi u Republiku Hrvatsku i iznositi u treće zemlje oružje i pripadajuće streljivo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
 
U Republici Hrvatskoj može se nabaviti oružje i streljivo koje će se iznijeti iz Republike Hrvatske u treće zemlje ako osoba ima odobrenje nadležnog tijela treće zemlje.

Ovlašteni trgovac oružjem i građanin koji prodaje oružje državljaninu treće zemlje dužan je oružje odnosno streljivo dostaviti do državne granice i predati ga državljaninu treće zemlje u nazočnosti policijskog službenika granične policije.
 
 
Nove obveze vlasnika oružja u vezi produženja roka valjanosti oružnog lista i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti

Građanin kojem je prije stupanja na snagu Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana izdan oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja s rokom važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti dužan je nakon isteka roka važenja oružnog lista podnijeti zahtjev za produženje roka važenja oružnog lista.

Nadležno tijelo će na zahtjev građanina produžiti rok važenja oružnog lista ako građanin ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, ako je oružje tehnički ispravno odnosno nije dotrajalo ili neuporabljivo, ako na oružju nisu izvršene nepropisne preinake, ako s oružja nisu nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja i ako na oružje nisu naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja.

Nadležno tijelo odbit će rješenjem produžiti rok važenja oružnog lista građaninu za oružje koje nije tehnički ispravno, odnosno koje je dotrajalo ili neuporabljivo, ili za oružje na kojem su izvršene nepropisne preinake, ili s kojeg su nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja ili na koje su naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja, kao i kada građanin ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. U tom slučaju, nadležno tijelo oduzet će rješenjem oružje bez prava na naknadu, osim kad je oružje oduzeto zbog toga što vlasnik oružja ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 2. točaka 1., 3., 4. i 5., u kojem slučaju vlasniku pripada naknada sukladno odredbama članka 51. stavka 5. navedenog Zakona. Iznimno, građanin može zadržati oružje pod uvjetom da ga onesposobi za uporabu kod pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja.
 
 
Fizičke osobe koje imaju registrirano oružje, a promijene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, dužni su o toj promjeni u roku od 8 dana izvijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.  Obavijesti o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite možete dostaviti i u elektronskom obliku na adresu policijske uprave na čijem području imate registrirano oružje, a popis adresa elektronske pošte policijskih uprava možete pogledati ovdje.
 
 
 
 
Registriranje oružje proizvedenog u Europskoj uniji ili uvezenog u Europsku uniju prije 14.9.2018. godine
 
Građaninu koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona podnese zahtjev za registraciju oružja i izdavanje oružnog lista za oružje koje je proizvedeno u Europskoj uniji ili je uvezeno u Europsku uniju prije 14. rujna 2018. godine, nadležno tijelo izdat će oružni list ako se za oružje može dokazati podrijetlo, ako je tehnički ispravno odnosno ako nije dotrajalo ili neuporabljivo, ako na oružju nisu izvršene nepropisne preinake, ako s njega nisu nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja i ako na njega nisu naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja, te ako građanin ispunjava uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 
Nadležno tijelo odbit će rješenjem izdati oružni list građaninu za oružje za koje se ne može dokazati podrijetlo ili za oružje koje nije tehnički ispravno, odnosno koje je dotrajalo ili neuporabljivo, ili za oružje na kojem su izvršene nepropisne preinake, ili s kojeg su nepropisno uklonjene oznake koje služe kao jedinstveni identifikator tog oružja ili na koje su naknadno stavljene oznake protivno propisima koji reguliraju označavanje i obilježavanje ručnog vatrenog oružja, kao i kada građanin ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 
U navedenom slučaju nadležno tijelo oduzet će rješenjem oružje bez prava na naknadu, osim kad je oružje oduzeto zbog toga što vlasnik oružja ne ispunjava uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, u kojem slučaju vlasniku pripada naknada sukladno odredbama članka 51. stavka 5. navedenog Zakona.
 
Iznimno od navedenog, građanin može zadržati oružje pod uvjetom da ga onesposobi za uporabu kod pravne osobe ili obrtnika koji ima odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove za obavljanje djelatnosti popravka i prepravka oružja.
 
 
Gubitak, krađa i pronalaženje oružja, streljiva i isprava o oružju

Osobe koje posjeduju oružje na temelju oružnog lista ili odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B i C dužne su odmah prijaviti gubitak ili krađu toga oružja i streljiva ili isprava o oružju.
 
Prijava se podnosi bez odgode policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja i streljiva ili isprava o oružju.
 
Onaj tko nađe oružje ili streljivo ili sazna za skriveno oružje ili streljivo dužan je o tome odmah obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.
 
Za izdavanje novog oružnog lista potrebni su:
 
• izjava na koji način je došlo do gubitka oružnog lista,
 
obrazac broj 6 (zahtjev za registraciju oružja),

Obrazac se može dobiti u policijskoj upravi/policijskoj postaji prilikom podnošenja zahtjeva ili ga može ispisati podnositelj zahtjeva (obostrano).
 
• dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od  4,65 EUR - 35 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450). Uplata se može izvršiti putem uplatnice ili putem Internet bankarstva.  Pod opis plaćanja potrebno je navesti "državne upravne pristojbe", a uplatu izvršiti na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5002-713-OIB.  Upravnu pristojbu u iznosu od 35 kuna - 4,65 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) moguće je platiti i u državnim biljezima.

Napomena: prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) upravne pristojbe u iznosu do  13,27 EUR - 100 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) mogu se platiti u državnim biljezima.
 
• fotografija veličine 30x35 mm (ukoliko se radi o fizičkoj osobi)
 
• obaviti uplatu u iznosu od 5,31 EUR - 40 kuna  (fiksni tečaj konverzije 7,53450) na opću uplatnicu ili Internet bankarstvom,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB, svrha uplate ''oružni list-novi''.
 
Na jedan oružni list mogu se upisati tri komada oružja.
 
Dragovoljna predaja oružja

Građanin koji nedozvoljeno posjeduje oružje kategorije A, B i C dužan je posjedovanje takvog oružja prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje ili onesposobljavanja, a nadležno tijelo preuzet će oružje i streljivo na mjestu na kojem se ono nalazi, a o preuzetom oružju i streljivu će građaninu izdati potvrdu.

Ako građanin to oružje želi onesposobiti, dužan je podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za onesposobljavanje oružja u roku od osam dana od dana predaje oružja. Troškove onesposobljavanja oružja snosi podnositelj zahtjeva.

Ako građanin prijavi to oružje, a prije poduzimanja izvida prekršaja sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih dokaznih radnji sukladno zakonu kojim se uređuje kazneni postupak odnosno zakonu kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.
 
Legalizacija oružja

Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana nije predviđena mogućnost prijave oružja koje je ilegalno u posjedu te njegova registracija (legalizacija).
 
Korisne napomene

Zabranjeno oružje - oružje i streljivo kategorije A, hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje ozljeda i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili uporabljeni za napad ili nanošenje ozljeda te oružje kategorije C i D kada se koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda.
 
Vatreno oružje za čiju je nabavu potrebno prethodno odobrenje – oružje kategorije B.
 
Vatreno oružje i ostalo oružje koje je nakon nabave potrebno prijaviti nadležnom tijelu – oružje kategorije C.
 
Dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom tijelu – oružje kategorije D, uz iznimku oružja koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball), koje je potrebno prijaviti u slučaju prelaska državne granice.
 
Staro oružje je oružje proizvedeno prije 1899. godine.
 
Streljivo za oružje kategorije B smije se prodati ili predati samo onome tko ima važeći oružni list ili važeće odobrenje za nabavu oružja te ovlaštenom trgovcu oružjem.
 
Oružje je zabranjeno upotrebljavati na javnim mjestima ili na mjestima gdje se može ugroziti sigurnost građana.
 
Prenošenje oružja je premještanje oružja, za koje je izdan oružni list, s jednog mjesta na drugo.
 
Lovačko oružje smije se koristiti u skladu s propisima o lovstvu, kao i na civilnim strelištima ili drugim mjestima određenim za vježbe gađanja.
 
Sportsko oružje ne smije se upotrebljavati izvan civilnih strelišta ili drugih mjesta koja su određena za vježbe gađanja.
 
Posuđivati se smije samo oružje za lov i sport.
 
Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja ili strancu kojem je izdana lovačka iskaznica za stranca, bez obzira na marku, model i kalibar oružja, a osobe smiju posuđeno oružje nositi, prenositi i za njega nabavljati streljivo uz svoj oružni list i presliku oružnog lista izdanog za posuđeno oružje osobi koja je oružje posudila.
 
Sportska streljačka organizacija i sportska streličarska organizacija koja posuđuje oružje svojim članovima mora mu za nošenje takvog oružja i pripadajućeg streljiva izdati potvrdu.
 
Član sportske streljačke organizacije i sportske streličarske organizacije ne smije oružje i streljivo sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije nositi bez potvrde te organizacije.
 
Sportske streljačke organizacije i sportske streličarske organizacije mogu posuđivati oružje svojim članovima, ali su prije posuđivanja oružja dužne obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju ministarstva nadležnog za unutarnje poslove na čijem području imaju sjedište koja će provjeriti ispunjava li član sportske streljačke organizacije ili član sportske streličarske organizacije uvjete iz članka 11. stavka 2. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
 
Ako član sportske streljačke organizacije ili član sportske streličarske organizacije ispunjava navedene uvjete, sportska streljačka organizacija ili sportska streličarska organizacija će mu o posuđivanju oružja izdati potvrdu, a ako ne ispunjava uvjete, sportska streljačka organizacija mu ne smije posuđivati oružje.