Upravni postupak

Zakon o općem upravnom postupku (NN  47/09)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN  25/13)

Zakon o upravnim pristojbama (NN  8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13i 80/13)

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN  33/95)

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN  55/90)

Uredba o uredskom poslovanju (NN  7/09)

Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN  34/02)