Upravni postupak

Zakon o općem upravnom postupku (NN  47/09 i  NN 110/21)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN  25/13, 85/15)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN  33/95)

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN  55/90)

Uredba o uredskom poslovanju (NN  7/09 i 75/21)

Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN  34/02)